Dag Joep, dag Jacqueline

Gepubliceerd op

— Geplaatst in proza, vrij proza

Dag Joep, dag Jacqueline
 
 
Joep Lange had het einde van aids moe­ten mee­ma­ken. Hij kende de weg naar dat doel en ging voor ons uit als gids.

We ken­den Joep als zeer bevlo­gen col­lega, als eru­diete, onor­tho­doxe weten­schap­per en als men­tor en goede vriend. In de eer­ste aids­kli­niek in Neder­land in het AMC viel dok­ter Lange al op door de manier waarop hij voor zijn pati­ën­ten door het vuur ging. En ook nu nog kon­den hem ineens de tra­nen in de ogen sprin­gen, den­kend aan ‘al die men­sen die er niet meer zijn’.

In het AMC heeft Joep Jac­que­line van Ton­ge­ren leren ken­nen, die daar werk­zaam was als ver­pleeg­kun­dige in de aids­zorg. Jac­que­line zou Joeps grote steun en toe­ver­laat wor­den, later zijn levenspartner.

Wij zul­len ons van Jac­que­line altijd haar har­te­lijk­heid her­in­ne­ren, haar toe­wij­ding en zorg­zaam­heid en wat zul­len we die mis­sen. Niets leek er te zijn dat Jac­que­line niet ogen­schijn­lijk moei­te­loos kon rege­len of orga­ni­se­ren, steeds met uiter­ste pre­ci­sie, nooit zon­der gevoel voor humor. Jac­que­line wist ber­gen te ver­zet­ten en deed dat met grote charme.

De rol van hoofd Com­mu­ni­ca­tie van Joep Lange’s Amster­dam Insti­tute for Glo­bal Health and Devel­op­ment was Jac­que­line van Ton­ge­ren op het lijf geschre­ven. Zij laat daar nu, net als haar geliefde, een ver­plet­te­rende leemte vallen.

Jac­que­line en Joep pas­ten bij elkaar. Ze deel­den een grote pas­sie voor de kunst. Als een indruk­wek­kend team werk­ten zij samen toe naar een wereld waar het recht op gezond­heid eer­lij­ker ver­deeld is. Hun levenswerk.

Al in de jaren dat Joep Lange in Afrika ging wer­ken voor de WHO moet hij zijn eer­ste ideeën heb­ben gekre­gen over oplos­sin­gen voor de ramp die zich daar voor zijn ogen vol­trok. Bits merkte hij op tegen een jour­na­list die zijn werk aldaar baga­tel­li­seerde: ‘Als ik in Afrika een paar dui­zend men­sen­le­vens kan red­den, noem ik dat niet tri­vi­aal.’ Het zou­den er mil­joe­nen worden.

Joep Lange stond aan de wieg van de hiv-com­bi­na­tie­the­ra­pie. Hij bedacht ver­vol­gens hoe deze the­ra­pie ook in de derde wereld toe­gan­ke­lijk moest wor­den gemaakt. Hij zag als een van de eer­sten dat dit niet alleen nodig was om de pan­de­mie te keren, maar dat het ook daad­wer­ke­lijk kón.

Joep heeft het einde van aids ver­beeld. Hij heeft het ons voor­ge­hou­den als doel en ons de weg daar­heen gewe­zen. Joep en Jac­que­line heb­ben het ver­diend het einde van aids mee te maken.

Wij voe­len de plicht om hun levens­werk te vol­tooien in hun geest.

Wij zijn in gedach­ten bij de fam­lie, vrien­den en collega’s van Joep en Jac­que­line. We wen­sen hen veel kracht en sterkte.
 

Antony Oomen
22.VII/2014
Amsterdam