Tru­vada-hoer 2 – choi­ces, choices

Tru­­vada-hoer 2 – choi­ces, choi­ces     ‘We are our choi­ces.’ Onder dit wat oubol­lige Sart­ri­aanse motto vond eind juli in Amster­dam AIDS­Im­pact 2015 plaats. Een com­pact inter­na­ti­o­naal con­gres waar psy­cho­so­ci­ale onder­zoe­kers en gedrags­we­ten­schap­pers, beleids­ma­kers, com­­mu­­nity-ver­­­te­­gen­woor­­di­­gers en acti­vis­ten bij elkaar […]

60

60     Zater­dag word ik 60. Dat vind ik heel gek. Als ik het uit­spreek, voelt het onver­bid­de­lijk als een dia­gnose. Een groot deel van mijn leven ben ik ziek geweest. Ern­stig, soms zelfs levens­be­drei­gend. Zo bezien mag het […]

Het Goede Leven – V

Het Goede Leven – V     Onder barm­har­tig­heid ver­staan we het tonen van erbar­men, van mede­do­gen met men­sen die het zwaar heb­ben. Barm­har­tig zijn zij die zich ont­fer­men over hun mede­mens en in woord en daad hulp en onder­steu­ning bieden […]

Het Goede Leven – IV

Het Goede Leven – IV     “Ondanks alles geloof ik in de inner­lijke goed­heid van de mens,” vond Anne Frank, intus­sen gedwon­gen onder te dui­ken voor het kwaad dat haar fataal zou wor­den. Dat kun je naïef noe­men, maar ook […]

Het Goede Leven – III

Het Goede Leven – III     Er is geen zon­dags­kind dat ik zijn geluk mis­gun. Er zijn men­sen die gebo­ren lij­ken voor het geluk. Zij heb­ben het uit­zon­der­lijke geschenk gekre­gen een waar­lijk goed leven te mogen lei­den. Soms ver­kie­zen zij […]

Het Goede Leven – II

Het Goede Leven – II     Te vaak heb ik mij druk gemaakt over per­so­nen die mij met weer­zin ver­vul­len. Dat siert mij niet. Zie­hier de mens, zelf verre van onzon­dig. Maar dik of lui ben ik niet en dom al […]

Het goede leven – I

Het goede leven – I     De vad­sige niets­nut. Hij houdt van het ‘goede leven’. ‘Goed’ bete­kent voor hem niet: leven naar het beste dat je in je hebt. Zijn ‘goede leven’ bestaat voor­na­me­lijk uit pot­sier­lijke deca­den­tie, die hij ongegeneerd […]

Dag Joep, dag Jacqueline

Dag Joep, dag Jac­que­line     Joep Lange had het einde van aids moe­ten mee­ma­ken. Hij kende de weg naar dat doel en ging voor ons uit als gids. We ken­den Joep als zeer bevlo­gen col­lega, als eru­diete, onor­tho­doxe weten­schap­per en […]

Dag Joep

Dag Joep     Joep Lange had het einde van aids moe­ten mee­ma­ken. Hij kende de weg naar dat doel en ging voor ons uit als gids. We ken­den Joep als zeer bevlo­gen col­lega, als inspi­re­rend onor­tho­doxe weten­schap­per en vooral als […]

Anti­muze – IV

Anti­muze – IV     Voor de dui­de­lijk­heid: als we hier spre­ken over ‘zij’ en ‘haar’ met betrek­king tot muze en anti­muze, dan heb­ben we het over het gram­ma­ti­cale geslacht, niet het bio­lo­gi­sche. Dat gezegd heb­bende is de anti­muze wel vaak […]

Anti­muze – III

Anti­muze – III     Wan­neer je je anti­muze wat vraagt, scham­pert ze: wat denk je zelf? Als je haar iets ver­telt, krijg je: boeien, lek­ker belang­rijk. Wie denk je eigen­lijk dat je bent, vraagt de anti­muze, als ze je op […]

Anti­muze – II

Anti­muze – II     Ter­wijl de muze door­gaans geen inten­ties heeft met het gemoed van de kun­ste­naar – ster­ker nog: ze lijkt onwe­tend van haar rol in diens leven – wordt haar tegen­pool wel dege­lijk gedre­ven door bedoe­lin­gen. Boze bedoelingen. […]

Anti­muze – I

Anti­muze – I     Ieder die wel­eens wat beeld­houwt, com­po­neert, schil­dert of schrijft, kent de belang­rijke rol van de muze in het schep­pings­pro­ces. Zij tilt ons tot gro­tere hoogte. Zij inspi­reert, bea­demt ons. De muze beaamt het wezen van de […]

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – III

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – III     Begin jaren ’80 deed Lau­rie Ander­son een tref­fende obser­va­tie. Ze liep ergens in Frank­rijk (Parijs?) over straat en zag hoe de moe­ders hun babies ver­voer­den. Tal­loze malen heb ik daarna het­zelfde gezien […]

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – I

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – I     De bak­fiets diende ooit voor het trans­port van goe­de­ren en pro­duc­ten. De bak­ker had een bak­fiets, even­als de ijs­co­man en de oud­ij­zer­boer. In een stad als Amster­dam was het niet onge­brui­ke­lijk dat […]

Anne’s Crib – V

Anne’s Crib – V     Ter­wijl de stroom bezoe­kers dage­lijks toe­neemt bij het Anne Fank Museum en de rijen met wach­ten­den lan­ger, wordt de vraag waar ik de vorige keer mee besloot pran­gen­der: hoe pik­ken we een graan­tje mee van […]

Anne’s Crib – IV

Anne’s Crib – IV     Anne Frank is een merk. Een museum, een musi­cal, een naam. Een his­to­ri­sche figuur die men wereld­wijd ver­heer­lijkt als een hei­lige. God­dank heeft de win­kel van het Anne Frank Huis zelf een fat­soen­lijk assor­ti­ment, bestaande […]

Anne’s Crib – III

Anne’s Crib – III     Om offi­ci­eel hei­lig ver­klaard te wor­den, moet men zijn of haar leven geheel ten dien­ste heb­ben geleefd van onbaat­zuch­tige goed­heid, ver­moed ik. Of men is eerst een zeer zon­dig mens geweest (zoals ikzelf) en heeft […]

Anne’s Crib – II

Anne’s Crib – II     Het Anne Frank-huis vormt de bestem­ming van een door­lo­pende pel­gri­mage van mil­joe­nen. Van heinde en ver komen zij naar Amster­dam om er een leeg huis van bin­nen te bekij­ken, een boe­ken­kast. Bij elk bede­vaarts­oord hoort […]

Anne’s Crib – I

Anne’s Crib – I     Anne Frank is een hei­lige die leefde van 1929 tot 1945. De laat­ste jaren van haar leven woonde zij terug­ge­trok­ken ach­ter een boe­ken­kast, waar zij in stilte werkte aan een uniek let­ter­kun­dig oeu­vre. Soms tuurde […]