Anne’s Crib – IV

Gepubliceerd op

— Geplaatst in proza, vrij proza

Anne’s Crib – IV
 
 
Anne Frank is een merk. Een museum, een musi­cal, een naam. Een his­to­ri­sche figuur die men wereld­wijd ver­heer­lijkt als een hei­lige. God­dank heeft de win­kel van het Anne Frank Huis zelf een fat­soen­lijk assor­ti­ment, bestaande uit het dag­boek in 28 talen, dvd’s, prent­brief­kaar­ten en een post­ze­gel­vel­le­tje. Niet de gebrui­ke­lijke prul­la­ria die men in de sou­ve­nir­win­kel­tjes bij andere bede­vaarts­oor­den vindt.

Aan de over­kant van de Prin­sen­gracht bevin­den zich nog een win­kel met Delfts Blauw, een kof­fie-en-thee­zaak, het Kaas- en het Tul­pen­mu­seum en een gale­rie met ‘ori­gi­nele’ zwart­witte portretfoto’s van pop­ster­ren. Op de hoek met de Leliegracht ten slotte is er dan nog een toe­ris­ten­in­for­ma­tie­cen­trum waar men ook kaart­jes voor de rond­vaart­boot kan kopen. Die doen alle goede zaken aan het bezoek van Anne Frank.

Meer­dere malen heb­ben we ons afge­vraagd hoe we zelf ook een graan­tje kon­den mee­pik­ken van de geld­stroom die gestaag Anne Frank Huis-waarts vloeit. Zo ont­stond het idee voor Anne’s Crib.
 

Antony Oomen
21.IV/2014
Amsterdam