EXIT IX – Yes­ter­day, I saw you turn

(for J. S.)   EXIT IX – Yes­ter­day, I saw you turn     Yes­ter­day, I saw you turn around The cor­ner unin­ten­ti­o­nally Vir­tu­ally impos­si­ble: a life­time ago you ram­b­led away Lea­ving your flashy voice echo­ing inside my head I thought – no I […]

Het Park

Het Park     Met haast en spoed ver­trok ik naar het park Onza­lig uur waarop ik niets te zoe­ken had Iets joeg mij voort op ‘t koorts­ach­tig jach­tige pad dat ik lang gele­den schoor­voe­tend prat betrad Toe­ge­ge­ven, ik had behoefte aan natuur […]

negen len­tekwa­trij­nen

negen len­tekwa­trij­nen     I van­mor­gen – ’t was zeven­tien over zeven – hoorde ik de merel even ‘k meende dat het lente was     II om half­acht begon zon­dag te dagen bui­ten stormd’ het en tjilp­ten de mus­jes in gro­ten getale, broer­tjes en zusjes […]

Bloed­maan

Bloed­maan     De maan lacht als een boer met kies­pijn Hij trekt een schuin gezicht Toch voelt hij dui­de­lijk de plicht Mor­gen weer volop vol te zijn De zon schijnt langs de aarde op de maan Geeft hem zijn volle aanzicht […]

Tra­nen breken

Tra­nen bre­ken     We heb­ben geen traan gela­ten Toen je ver­trok, noch toen je alleen terug­keerde Heb­ben we gehuild We heb­ben niet gehuild toen we in het don­ker Toen we door de regen, in de kou Aan de kant – […]

novem­ber

novem­ber     diep in mij ligt een laag van smart geen harde vloer maar een poel een vloei­bare grond­laag een lava­laag daar komen de tra­nen van­daan steeds raakt mijn adem een snaar maar hui­len ho maar het hart hui­vert even een benau­wend beven daar komen […]

Gay Parade

Gay Parade     De boten varen van­daag de ver­keerde kant uit Niet meer van Wes­ter­dok naar oost Maar andersom van oost naar west Waarom, dat weet nie­mand Waarom weet nie­mand nog waarom Zulke din­gen gaan zoals ze gaan Alsof je zomaar straf­fe­loos De […]

A bir­th­day song

A bir­th­day song     on your bir­th­day the birds sing a dis­tinc­tive tune, more lightly also slightly pro­foun­der a bir­th­day not a Facebook event some stuffs are more serious less fri­vo­lous a silent mor­ning in the city I con­tem­plate the ocean its concealed […]

Stem­ad­vies

Stem­ad­vies     Voor­dat je op Wil­ders stemt, ont­vriend mij Roep luid­keels ‘min­der min­der’ en blok­keer mij Ik ben geen ken­nis van je, laat staan vriend Wij heb­ben van elkaar geen last of hin­der Ik bied jou niks, jij mij nog […]

Omran

Omran     Iemand heeft het ventje voor mij neer­ge­zet ver­dwaasd, wat hij heeft mee­ge­maakt het instor­ten van de wereld pro­beer dat maar te snap­pen. Daar zit je dan. Pro­beer kalm te blij­ven ter­wijl het joch tegen­over jou steeds het gruis uit de […]

No!

No!     I refuse You won’t throw us off your buil­dings Nor drape your gar­ment of death Around me, I refuse I refuse to be your vic­tim I will not sur­ren­der to your Bomb belt nor to your relidi­ocy I refuse […]

luis­ter dan, de kat spreekt

(voor A.)   luis­ter dan, de kat spreekt     wat had­den wij nou afge­spro­ken je zou op tijd thuis zijn voor het eten han­den was­sen en aan tafel daarna niet meer de deur uit maar kijk nou hoe je lang­zaam ver­dwijnt alsof […]

Dag erna

Dag erna     Dan is altijd weer de dag erna Tot­dat die dag er niet meer is Die dag erna zo vol van leegte Vol van degene die afwe­zig is   Antony Oomen 14.IV/2016 Amsterdam

umbra

(in memo­riam Ugo Tur­cio)     umbra     oh man how fra­gile you tur­ned out to be I knew well how your heart car­ried this load lon­ging for friends­hip, so immo­de­rate a thirst hard to be quen­ched sud­denly no more shade, […]

umbra

(in memo­riam Ugo Tur­cio)     umbra     ach man wat ben je breek­baar geble­ken ik wist wel dat jouw hart deze last torste ver­langde naar vriend­schap, zo mate­loos een dorst ter­nau­wer­nood te les­sen ineens geen scha­duw meer, geen zon […]

Johan

Johan     Je komt op tijd, dus sta je waar je staat En waar je net nog stond is het nu leeg Je bent er niet meer, jij komt nooit te laat Pre­cies op tijd is wat je te vroeg kreeg Logisch, want […]

Brus­sel

Brus­sel     Jouw Brus­sel is mijn Brus­sel niet Jouw Brus­sel doet mij hart­zeer Jouw afkeer jaagt mij schrik aan Mijn Brus­sel kent ge niet Mijn Brus­sel is ver­bor­gen Mijn schat, gij vindt ze niet   Antony Oomen 22.III/2016 Amsterdam

De Opti­mist

(voor Maria Lange)   De Opti­mist     Onge­du­rige opti­mist Je kind mist je Zij zingt over die zomer van toen Her­in­nert zich jouw vurige ogen Gis­te­ren zag ik je nog Dat ver­le­gen lachje van je Ondeu­gend zei je ‘Fuck the pes­si­mists’ Ja, fuck de neezeggers […]

Vriend­schaps­ver­zoek

Vriend­schaps­ver­zoek     Ze likete dat het een aard had Maar eigen­lijk vond ze nie­mand leuk Geen mens leek haar echt aar­dig Toch blok­keerde zij nooit iemand Zelf werd ze hoogst­zel­den ont­vriend Eigen­lijk ver­baasde het haar niet Ze voelde zich als lucht in […]

regen­boog

(voor Chü­nyáng)   regen­boog     kijk dan door het raam naar het licht, de klok een clown en een regen­boog de clown heeft, toe­val­lig zo lijkt, geen tijd de regen wijkt voor de felle zon de regen­boog heeft geen leef­tijd en dan, wat […]

Geen Depres­sie­gala

Geen Depres­sie­gala     in Bang­kok is geen gala voor depres­sie noch komt geluk hier uit een potje of een fles­sie de geest blijft kalm en is wak­ker de Boed­dha heet Sid­dharta  Gau­tama hij draagt hier niet de naam Bram Bakker […]

Blue Mon­day

Blue Mon­day     een blauwe maan­dag liep zij langs het strand met links het water, rechts het land wat, dacht ze, als ik nou eens heel hard riep en regel­recht de zee in liep? de zee in, om nooit weer te keren wie […]

Een zomer­zang

Een zomer­zang     een zon­dag in de zomer en de zon schijnt je kunt van­daag ver­do­rie alle kan­ten op naar een ter­ras met kof­fie en de krant naar het strand en ’t daar veel te vroeg op een zui­pen zet­ten of luidkeels […]

Onrust

Onrust     Men heeft een rol­kof­fer gehoord in de Jor­daan Er vloog heel laag een heli­kop­ter over Al vroeg was ’t met de zon­dags­rust gedaan Dat het nog goed­komt viel niet lan­ger te belo­ven De stad kreunt zacht onder haar […]

Deze drie

Deze drie     Als ik zeg vrij­heid dan bedoel ik Vrij om kalm en beschaafd te leven Als ik gelijk­heid zeg besef ik Negen maan­den waren wij mis­schien gelijk Tot­dat we elk in een andere wereld wer­den gewor­pen Als ik zeg […]

Land­schap

Land­schap     Je bent ver­trok­ken maar je bent niet weg Je hebt in mij een land­schap gela­ten Paden, stro­men en gewas Ik ken er blin­de­lings de weg Ik ver­dwaal er nu gere­geld Ik heb van jou geen land­kaart gekre­gen Wegen, wate­ren, klimaat […]

Zelf­ge­ko­zen

(voor Joost Zwa­ger­man)   Zelf­ge­ko­zen     ik maak bezwaar tegen de zelf­ge­ko­zen dood in het leven maar vooral in de taal het denk­beeld de mis­vat­ting de for­mu­le­ring ze hin­de­ren mij de dood valt te ken­nen noch te kie­zen hij met de zeis […]

Tante

(bij de ver­jaar­dag van mijn harts­vrien­din ‘tante’ Martha)     Tante     ik heb een tante, zij is mijn zus je vraagt ver­baasd hoe zit dat dan welnu, zo zeg ik, dat zit zo dus: zij noemt mij broer en ik haar tante […]

geen zee

geen zee     het was geen woeste zee die jou aan land bracht niet de zee maar de geschie­de­nis zelf – die zotte kwel­geest legde je gereed in de bran­ding maakte je onze mas­cotte in je mooie kleer­tjes klaar voor de […]

Gewoon val­len

(voor Gina)   Gewoon val­len     als ik val laat me dan zacht heel zacht lan­den in je lach in je lach in de zon in de regen je hand geef mij je hand laat me daar lan­den zacht lan­den in de palm van je hand draag me dan […]

Regen

Regen     Je wordt wak­ker mid­den in de nacht De stad is ver­la­ten, de stra­ten zijn leeg En ’t regent al dagen ach­ter­een Je denkt ieder­een is weg­ge­gaan zon­der mij Het is dood­stil in de stad op de wind na Het zachte ruisen […]

Vogels op zondag

Vogels op zon­dag     Op mijn bal­kon in de Jor­daan Vlie­gen vogels af en aan Een kool­mees, mus­jes en een duif Twee merels en een Vlaamse gaai Het pim­pel­mee­sje en zowaar Een pape­gaai en een kana­rie (een groen­ling mis­schien) De ekster heeft […]

Een gebeur­te­nis

(voor Joep Lange)   Een gebeur­te­nis     Als ik aan de zomer denk, zie ik weer het weidse land Ik voel de ste­kende zon ter­wijl ik over lan­de­rijen tuur Ik ken het koele water van de beek, de glooi­ende vel­den De […]

Zomer – II

Zomer – II     Na zon­ne­schijn komt altijd regen En na regen stee­vast zon Na de lente daar­en­te­gen Volgt een zomer met par­don Het kan vrie­zen of het dooit De zon kan schij­nen of toch niet Zomer is het eigen­lijk nooit Steeds maar herfst […]

Zomer

Zomer     Opnieuw geen zomer deze week De vol­gende valt te bezien De week daarop wat zon mis­schien Maar vast nog niet een zon­ne­steek Op ’t strand heb je dan niet gele­gen De ijs­co­man gaat haast fail­liet De herfst al […]

Vlucht – III

Vlucht – III     Dit weet ieder­een: depor­te­ren doet men per trein Vluch­ten te voet of Men stapt in het wan­kele water Het woord vlucht roept ver­moe­den op bij­voor­beeld Dat de mens kan vlie­gen Niets is min­der waar De mens kan ver­drin­ken. Wor­den afgevoerd. […]

Vlucht – II

Vlucht – II     Welk woord hoort niet in dit gedicht Vlucht­ge­drag, vlucht­auto Men­se­lijk gezicht Pomp­be­diende met chauf­feur Jonge blom met oude zeur Doe gauw de deur goed dicht Vluch­te­lin­gen­kerk, camou­flage Treur­nis, de stank van angst Dit is de kille vlucht­ga­rage Dit is […]

Auto­dafe

Auto­dafe     Bar­ba­ren met baar­den Breek­bare beel­den Schrij­ven in zwart­gal­lige inkt  Grim­mige, ver­bit­terde, het vrede Lie­vende is jou vreemd Apo­ca­lyps is je op het lijf geschre­ven  Je draagt een hand­ge­maakte jurk Let­ters blij­ven als krui­mels in je baard plak­ken Ket­ters verbrand […]

Bespie­ge­ling

(voor Quin­ten)   Bespie­ge­ling     Ineens schiep zich de vraag uit niets Waar vindt de dich­ter zijn gedicht? Hoe kiest een pro­feet zijn toe­komst Wie geeft de spie­gel een gezicht? De woor­den rol­len uit jouw ogen Ter­wijl ik toe­kijk, met open mond […]

ijs­vrij

ijs­vrij     ja, het geluid van ijzers op ijs, bevro­ren water, schaat­sen, bezorgt mij kip­pen­vel; wat je hoopt is nooit meer vorst, nooit meer Elf­ste­den, tocht, koek en kluun, zopie, zon­der ray­on­hoof­den is alles al een stuk war­mer, zon­der Erik Hul­ze­bosch pas echt draaglijk: […]

Jihad – IV

Jihad – IV     (de broer) Ik heb je gevoerd en leren lopen Moe­der jouw lui­ers zien ver­scho­nen Samen hui­ver­den we van­ach­ter glas Door het keu­ken­raam sloe­gen we gade Hoe vader ons toe­la­chend op de veranda Ons schaap slachtte. Met bot mes. Jij wilde er […]

Dode muis

Dode muis     Mij maak je niet blij Met een dode muis Ik had nog zo gezegd Blijf weg uit dit huis Het is hier niet pluis Dans hier niet op tafel Niet op het aan­recht Dit huis fluis­tert dood Oh muisje in nood Waarom niet […]

Kerst­wens

Kerst­wens     Tracht een vreed­zaam mens te wezen Een­maal daags iets goeds te lezen Meer ont­hou­den dan je ver­geet En vaker bewe­gen dan je eet Draag niet het water naar de zee Spoel niet de goud­vis door de plee Wees aar­dig voor een onbekende […]

Een boek, uit

Een boek, uit     Laten we dit jaar nu maar Zacht­jes dicht­slaan Leg dit boek nu maar weer Weg je leest het toch niet meer Uit had je het In één ruk Woord voor woord ver­tel je het na Je doet het nooit meer van […]

Jihad – III

Juhad – III     (de zus) Och, broer­tje toch... ik weet nog Dat ik je leerde lopen, lezen, fiet­sen Je tra­nen droogde je geheim Bewaarde en daar­van rest nou niets Nooit zal ik ver­ge­ten hoe jij uit­gleed Ineens niet meer het bange, […]

Jihad – II

Jihad – II     (de vader) Ik had je lie­ver in het hon­den­hok ver­stopt Toen ze je kwa­men halen, bij de buren Die gure grauwe mor­gen in novem­ber Had ik jou moe­ten aan­lij­nen, leren blaf­fen? Poot­jes geven en opzit­ten daar was […]

Nati­o­nale Herdenking

Nati­o­nale Her­den­king     Van­daag ver­ge­ten we even – we her­den­ken Ver­ge­ten even de zeven kis­ten van eer­gis­te­ren Vol puz­zel­stuk­ken van licha­men van men­sen Waar geen mens meer van te maken valt We ver­ge­ten even de hon­derd­zes­tien dagen Dat we ze lieten […]

Jihad – I

Jihad – I     (de moe­der) Je ging weg eer het licht werd En nam met­een vanal­les mee Al wat ken­ne­lijk in bruik­leen was En je bent niet meer terug­ge­ko­men Waren wij zelf in bruik­leen zoals Het hemd dat jou niet paste Een trui die […]

Doel­loos

Doel­loos     Eén ding dat duis­ter­nis ver­drijft: licht Zoals de sche­mer ook het dag­licht doodt De dag de nacht haar doel ont­rooft Of die juist gaf bete­ke­nis en wroe­ging Wroe­ging, als je het uit­spreekt voel je Al, dit zit niet goed, […]

Stilte

Stilte     Dan is er altijd opnieuw de stilte Waarin je had wil­len ver­dwij­nen Wilde opgaan, afda­len, zwij­gen Steeds de stilte, waarin ver­ha­len Bestaan lou­ter als luch­tige vorm Vacuüm zon­der waar of onwaar Waar de waar­heid een vluch­tige Gar­de­robe is, […]

XXVI – Battle

XXVI – Battle     Van­daag battle ik Steeds tegen spie­gel­beel­den. Ik win. Ik ver­lies.   Antony Oomen 25.IX/2014 Amsterdam

De Mus

De Mus     Mus­sen tjil­pen. Ze komen graag op mijn bal­kon. Er is altijd wat te doen en wat te eten En er staan en han­gen mooie bloe­men. Geze­ten aan de keu­ken­ta­fel sla ik gade De Wes­ter­to­ren slaat acht. De stad is […]

Tijd­ver­drijf

Tijd­ver­drijf     Niet alles wat vliegt ver­dient arg­waan – Ein­de­loos kan ik naar de lucht turen Kie­zels kei­len over har­te­loos water Naar onein­dig uit­dij­ende krin­gen sta­ren Naar de wind luis­te­ren, naar de vogels Luis­ter, fluis­tert de wind guur Scheur de wol­ken maar aan […]

Vlag, half­stok

Vlag, half­stok     Van­daag voor dag en dauw hijst zij zich de trap op. Haar kou­sen wat afge­zakt. De oude vrouw, met moeite schuift zij boven een raam omhoog. Een poosje leunt zij naar bui­ten, tuurt naar de stilte van […]

Thuis­komst

(voor Joep Lange)   Thuis­komst     Toen je nog leefde, droomde ik nooit over je. Op één keer na: je zei als je goed hebt nage­dacht, geef je ideeën dan aan de wereld. Ook als nie­mand ze nog snapt of seri­eus neemt. […]

Maar, alleen

Maar, alleen     Ik ben een man van bijna zes­tig jaar. Als ik wil pak ik de tele­foon en bel mijn moe­der. Voor een praatje. Voor goede raad. Als ik treu­rig ben, troost zij mij. Als ik stout ben, spreekt ze mij […]

Waar­heid

Waar­heid     Van­mor­gen vroeg ont­moette ik de waar­heid Ver­kracht, ver­kwan­seld voor een appel en een ei. Al wat ze zei: geloof mij niet. Geloof mij niet als ik bij dage­raad de leu­gen omhels Als ik de ruimte en de tijd verdeel […]

Van Gaal – een huldedicht

Van Gaal – een hul­de­dicht     Ben ik nou zo slecht of zijn jul­lie zo goed Met deze vraag stond ik van­daag op Slim of dom? Aar­dig waren we Je moet wel van jon­gens hou­den Om ze tot schit­te­ring te slij­pen Tot […]

Lang­ste zondag

Lang­ste zon­dag     Ik heb deze zon­dag Geen gezicht gege­ven Geen gedicht geschre­ven Nie­mand ver­blijd met een lach Ik ben deze zon­dag Niet veel opge­scho­ten Wel wat te kort gescho­ten Kortom, een zon­dige dag Dag zon­nige zon­dige zon­dag Dag dag vol […]

Ople­ving

(voor Ber­tus T.)   Ople­ving     Toen je ver­lo­ren werd gewaand Niet als ver­mist opge­ge­ven Angst­val­lig door­ge­gaan met leven Want door de dood gemaand Wie schrijft zo zegt men blijft In het legi­oen van eer en maat Maar ben je lie­ver van […]

Eer­wraak

Eer­wraak     Als ik van­daag een traan laat Dan huil ik om het dwa­len Van vaders die hun doch­ters Ste­ni­gen en hun zonen levend Begra­ven. Heb mede­do­gen. Geen woord over de moe­der. Geen woord over de zus­ter. Die hul­len zich in […]

Heart attack

Heart attack     I had this dream: They’d wrap­ped your heart In transpa­rent foil Toyed it around as were it an Ame­ri­can foot­ball – throw and catch, Catch it if you can. You didn’t seem to mind much. I tried to catch it. Heart­less now You still […]

Nog niet jarig

Nog niet jarig     Toen ik In deze wereld werd gewor­pen En om mij heen keek Moet ik het, zo stel ik mij voor Op een luid­keels krij­sen heb­ben gezet. Dat zijn een paar beste lon­gen Zal iemand heb­ben gemom­peld. Niets was minder […]

Ode aan de gesto­len fiets van Ron de Bruijn

Ode aan de gesto­len fiets van Ron de Bruijn     Hij reed zo lek­ker, mijn gesto­len fiets Mijn mooie, lieve Bata­vus Lie­ver dan met bus of tram Trot­seer­den wij samen Weer en wind. Door weer en wind Door dik en duin Wij waren altijd samen […]

Ode aan Albert Verlinde

Ode aan Albert Ver­linde     Aan Albert Ver­linde Maken we maar geen Woor­den vuil. We zijn nog niet Zijn vorige leven Ver­ge­ten. Toen hij als Klein jon­ge­tje Omkwam in Auschwitz. In een vorig leven. Vraag me niet hoe Zoiets kan.   Antony Oomen 5.XII/2013 Amsterdam

Nar

Nar     Ik ben uit de lucht gegre­pen, ik besta niet. Te pas en onpas zuigt men mij uit de duim. Ik word ver­draaid, uit mij graait men losse woor­den. Ik woon in de marge van het gesticht. Ik ben de hof­nar maar. Met venijn […]

Ode aan Geer & Goor

Ode aan Geer & Goor     Neen, een lof­dicht is dit niet, Eer­der een weeë walg­zang. Een kots­dicht, goor­der nog Dan Geer en Goor, een gal­gen­lied. Oh, maag bin­nen­ste­bui­ten Kerend lied gedoopt in vitri­ool, Hymne van drek en diar­ree, Hup, door het […]

Ode aan Roy Donders

Ode aan Roy Don­ders     Op Broek­ho­ven dra­gen de vrou­wen Broek­pak­ken, zeg maar huis­pak­ken Bedacht en ont­wor­pen door Roy Don­ders. Ze ver­schui­len zich ach­ter hun rol­lui­ken. Roy Don­ders rookt, net als alle vrou­wen Van Broek­ho­ven, met hun geleer­looide Huid in […]

Kaal

Kaal     Woor­den val­len Uit mijn hoofd Zoals bla­de­ren van de Boom in de herfst Op het oog toe­val­lig Maar gena­de­loos Doel­ma­tig stre­ven zij naar Kale tak­ken en de grond   Antony Oomen 30.X/2013 Amsterdam

Win­ter­tijd

Win­ter­tijd     Van­nacht krijg ik het uur terug Dat de zomer van mij leende ’t Is vast nog heel, maar Wat moet ik er nog mee? Een uur­tje lan­ger dro­men Een uur­tje lan­ger dan­sen Een uur­tje grim­mi­ger bemin­nen En dan de zwarte […]

Ramp­spoed

Ramp­spoed     Pira­ten, Pie­ten, Sin­ter­kla­zen De wereld is de oude niet Het zal geen zin­nig mens ver­ba­zen: De een zijn vreugd is ander­mans ver­driet Alle geluk ligt in een jeugd Vol goden, mon­sters en demo­nen Waar ondeugd zich meet met de deugd […]

Regen

Regen     Nee van sui­ker ben ik niet Maar even­min van steen Vraag het maar aan het paard Dat de regen de kont toe­keert Of vraag het aan de koeien Ze loeien zet ons maar op stal Wij zijn het zat. Thuis­ko­men, zeik­nat. Uit, […]

Pol­der­kol­der

Pol­der­kol­der     Kop in de wind Daar fietst de Hol­lan­der Ver­be­ten Van Zwarte Piet Houdt hij en Van Geert Wil­ders Hij wil niet Dat op vier mei Een Mof wordt her­dacht De regen striemt hem In het gezicht Hij haast zich naar Moe­der de vrouw […]

Slot

Slot     Toen ik boven woonde, in de toren­ka­mer, was de wereld te over­zien. Alle kan­ten kon ik uit kij­ken waar je bleef. Toen kwam je ineens en nam me mee.   Antony Oomen, 6.X/2013 Amsterdam

Rouw­stand

(voor Friso)   Rouw­stand     De molens staan in rouw­stand Want een prins is dood De bedol­ven prins De schone sla­per Eerst Sneeuw­witje Dan Doorn­roosje Wak­ker wordt hij niet meer Gekust   Antony Oomen 13.VIII/2013 Amsterdam

De wereld mijn taal

(voor Wiebe)   De wereld mijn taal     Wat mij gebeurt Ver­an­dert mij Het deert mij niet Klei­neert mij niet Maar ik ben niet van steen Ik kijk voor­uit noch om In wrok noch met wroe­ging Ver­schans mij in mijn taal Ik ken deze wereld Zij […]

Hud­son River

Hud­son River     we love the sto­res on the Hud­son River sho­res or some­ti­mes clo­sed on solemn street cor­ners the obscure the for­got­ten objects showing their age out of reach, ah those long lazy win­ter days in that Dutch sum­mer when he took […]

EXIT VI – de tuin

(voor A.)   EXIT VI – de tuin     ik droomde dat ik je weer zag ach­ter in de tuin stond je leunde ach­te­loos tegen de appel­boom in bloei bloe­sem dwar­relde op jou het leek wel win­ter en sneeuw viel neer je lachte iet­wat schalks toen […]

Vlucht.

Vlucht.     Rake­lings scheer je over een akker een gedachte die geen gedachte wil wor­den een adem­ha­ling die zuch­ten wordt. Dan land je uit de lucht opent de ogen. Je bent er weer. Wak­ker.   Antony Oomen 17.IV/2013 Amsterdam

Uit het oog, uit het hart

(voor Moniek van der Kroef)   Uit het oog, uit het hart     Ja, dit is dan het luid­keels vals gezon­gen lied Waar je zo bang voor was. Bar­baars valt het Met de deur in huis, nee gooit de rui­ten in. Want nog lang […]

Fabi­ola.

Fabi­ola.     Fabi­ola, dood kunst­werk. Maak de stad aan ’t jan­ken. Ga in de Amstel te water. Vaar dan naar Zorg­vlied. Rust daar maar zacht.   Antony Oomen 27.I/2013 Amsterdam

Sneeu­wen­gel.

Sneeu­wen­gel.     Het sneeuwt wat in janu­ari, tot zover wei­nig nieuws onder, zon­der de zon, maar deze stui­vende wit­heid heet bij ons al snel sneeuw­jacht, wat schreeuwt om code oranje. Code oranje: eet niet van de gele sneeuw waar­schuw ik […]

Elk jaar natuur­ijs – readymade

Elk jaar natuur­ijs – rea­dy­made     ‘Elk jaar strijdt Noor­la­ren met Veen­oord in Drente en Grams­ber­gen in Over­ijs­sel om de eer­ste mara­thon op natuur­lijs. Noord­la­ren lijkt ook nu de beste kan­sen te heb­ben. Veen­oord en Grams­ber­gen ver­wach­ten pas don­der­dag op […]

Los zand.

(voor Filippo Z. en con­sor­ten)   Los zand.     Zand­kas­te­len op het strand, burch­ten, tun­nels, laby­rin­ten, onweer­spro­ken nog door de zee: in wezen los zand. Zand­kor­rels wil­le­keu­rig bij elkaar maar samen dat strand waar ban­de­loos de liefde werd bedre­ven. Woes­tiijn­zand, onbe­grensde weidsheid […]

Bloed­ver­wan­ten.

(voor Jas­per Oomen)   Bloed­ver­wan­ten.     Toen het leek dat we je in je een­tje de zee, de woeste zee op stuur­den en wel wis­ten dat je slaags zou raken met ser­pen­ten en demo­nen, toen heb­ben we je niet alleen gela­ten, alleen, we kon­den niet mee. […]

Sint Maar­ten.

Sint Maar­ten.     De kin­de­ren gaan luid zin­gend aan zijn deur voor­bij. De ouders nog luid­ruch­ti­ger. Hun zucht naar aan­dacht gro­ter dan die van de kin­de­ren naar snoep. En altijd ver­wacht hij: een­tje zal aan­bel­len en weer voor mij zin­gen. Eens stelt […]

Van­daag de dag (ready made)

Van­daag de dag (ready made)     ‘Er werd over scha­du­wen heen­ge­stapt, aan knop­pen gedraaid: Posi­tief uit­ge­ruild. Er wer­den stip­pen aan de hori­zon gezet.’   Antony Oomen 11.XI/2012 Amsterdam

Muur.

Muur.     Steen op steen getast, woord op woord gewor­pen. Noot aan noot gere­gen. Man tegen man. Zang op zang op zang, beeld voor beeld voor beeld   Antony Oomen 1.XI/2012 Amsterdam

Von­del­park

Von­del­park     Er woont in het park een lief­lijk boom­pje. De laat­ste weken zag ik hoe het beetje bij beetje werd uit­ge­kleed. Nu staat het kaal en ver­la­ten, moe, haast klaar voor de win­ter.   Antony Oomen 31.X/2012 Amsterdam

Okto­ber.

Okto­ber.     Helpt tegen de grijs­heid Van okto­ber Dan enkel bele­gen Wijs­heid van de ober.   Antony Oomen 13.X/2012 Amsterdam

Herfst.

Herfst.     Bak­fiet­sende kij­vende wij­ven, tover­kol­len Rot­tende bla­de­ren ver­ber­gen hon­den­drol­len Nee, de herfst die moet ik niet De herfst, die kan ik niet velen Geef mij de zomer die geen zomer was De lente die er niet om loog Naar zon en zonlicht […]

Stem­recht.

Stem­recht.     Je mag zelf kie­zen. Wat zal het eens zijn? Niets­nut of nit­wit, hof­nar of lakei? Zwen­del of brood­roof, schijn­heil of doem? Je moet ’t zelf weten. Je twij­felt niet. Het pad omhoog is ook het pad dat je afdaalt.   Antony Oomen 10.IX/2012 […]

De vader van Sam.

De vader van Sam.     In de kleed­ka­mer van de sport­school zag ik de man die ik even tevo­ren aan gewich­ten trek­kend en duwend nog had aan­ge­zien voor de vader van Sam, een man die ik eigen­lijk niet ken en […]

Waar­heid

Waar­heid     Ik zocht in de diepte maar maar vond haar niet Ook aan de opper­vlakte lag zij niet Maar ver­wa­terd aan­ge­spoeld Ber­trand aan de water­kant   Antony Oomen 5.VI/2012 Amsterdam

XIX – Moeder

XIX – Moe­der     Moe­der, zal ik maar een grote muur bou­wen rond jouw kwets­bare kracht?   Antony Oomen 13.V/2012 Amsterdam

Doden­her­den­king

Doden­her­den­king     Dood zijn ze, de doden, maar even­goed leven ze voort. Er zijn leven­den, die het nog weten.   Antony Oomen 4.V/2012 Amsterdam

Geboor­te­grond

(voor Johan Oomen – bij het ver­strooien van zijn as op zijn ver­jaar­dag)   Geboor­te­grond     Als bla­de­ren aan een boom, in de knop, ont­plooid, ver­kleurd en dan, geknakt, weer voed­sel voor de boom zijn wij hier gebo­ren en geto­gen. Hier leer­den we […]

XVI – Zomertijd

XVI – Zomer­tijd     Toren in de mist. Half acht is nu half negen. Spreid je vleu­gels maar.   Antony Oomen 25.III/2012 Amsterdam

XV – Heineken

XV – Hei­ne­ken     ‘Zomer­tijd ken ik, win­ter­tijd ken ik ook wel – Majes­teit? Dat nooit!’   Antony Oomen 23.III/2012 Amsterdam

XIII – Mien

XIII – Mien     Ter­wijl de lente al bijna voor de deur stond, ver­trok Mien voor­goed.   Antony Oomen 20.III/2012 Amsterdam

XII – Zaterdag

XII – Zater­dag     Luis­te­rend naar Brahms – Stre­lende vin­gers van een jonge pia­nist.   Antony Oomen 17.III/2012 Amsterdam

XI – Invasie

XI – Inva­sie     De omsin­ge­ling van zijn Facebook­pa­gina gro­ten­deels vol­tooid.   Antony Oomen 16.III/2012 Amsterdam

X – Tattoo

X – Tat­too     Het ser­pent kron­kelt steeds slu­wer, glad­der, val­ser. Hak de kop eraf.   Antony Oomen 14.III/2012 Amsterdam

IX – Laura

IX – Laura     De geboor­te­grond zin­dert len­te­be­lofte: pete­kind ver­jaart   Antony Oomen 11.III/2012 Amsterdam

VII – Luna

VII – Luna     Dit witte maan­licht spie­gelt zo diep in de ziel – Laat de wol­ven los.   Antony Oomen 8.III/2012 Amsterdam

VI – Opa

(voor Aron E.)   VI – Opa     Hoger toren je op de schou­ders van opa. Hij biedt je uit­zicht.   Antony Oomen 7.III/2012 Amsterdam

V – Water valt

V – Water valt     En als het herfst wordt – ineens in de lente dan – kop op, zuid­wes­ter.   Antony Oomen 7.III/2012 Amsterdam

IV – Morgenstond

IV – Mor­gen­stond     Vogels begin­nen vroeg te zin­gen door het licht. Sta nou maar eens op.   Antony Oomen 7.III/2012 Amsterdam

II – Lente

II – Lente     Kro­kus­jes open. Merel­tjes voor dag en dauw. Dan wordt het lente.   Antony Oomen 6.III/2012 Amsterdam

I – Maanlicht

I – Maan­licht     Bleek in het maan­licht scher­pen de vrien­den het mes. Snel wend ik mij af.   Antony Oomen 5.III/2012 Amsterdam

Thuis­komst

Thuis­komst     Van­daag komt vader voor het laatst thuis. Voor het eerst als een kruik vol as.   Antony Oomen 1.III/2012 Amsterdam

EXIT V – Final Chord

(for Johan Oomen – trans­la­tion: Peter Mason)   EXIT V – Final Chord     Hands of the man Who always gree­ted spring With sim­ple words: The first sun is the best. Hands that put the sun in the sky. Soft hands rea­ching over a con­sole, Fingers […]

EXIT V – Slotakkoord

(voor Johan Oomen)   EXIT V – Slot­ak­koord     Han­den van de man die stee­vast de lente begroette met een­vou­dige woor­den: de eer­ste zon is de beste zon. Han­den die de zon aan de hemel zet­ten. Zachte han­den tas­tend over een klavier, […]

EXIT IV – Equinox

(for Nikki V. – trans­la­tion: Peter Mason)   EXIT IV – Equi­nox     Every time you go south, I steel myself: don’t turn around, Look ahead, don’t look back. Once I did look back, You laug­hed as you dan­ced out of the street, Around […]

EXIT IV – Equinox

(voor Nikki V.)   EXIT IV – Equi­nox     Steeds als jij zuid­waarts gaat Neem ik mij voor: niet omkij­ken. Voor­uit­blik­ken, nooit terug. Toen ik ach­terom keek: Jij lachte de straat uit, Danste de hoek om. Mijn maag kromp. Ik klampte mij vast Aan sprank­jes hoop […]

EXIT III – Eclipse

(Trans­la­tion: Peter Mason)   EXIT III – Eclipse     What if I lay my forehead gently on yours And my whis­pe­ring thoughts drip into your soul? What if I hone my words on your stone thoughts, Wil­fully con­fu­sed? What then? Should you then […]

EXIT III – Eclips

EXIT III – Eclips     Wat als ik mijn voor­hoofd nou eens zacht­jes neer­vlij op het jouwe en mijn gedach­ten fluis­te­rend sij­pe­len in jouw ziel? Wat als ik mijn woor­den slijp aan jouw ste­nen gedach­ten, hals­star­rig ver­warde? Wat dan? Moet jij […]

EXIT II – noodverwarring

EXIT II – nood­ver­war­ring     Nee zal geen ja zijn Wij zul­len niet mij zijn Wij zul­len niet wij zijn Ja zal geen nee zijn. Ja doe ik open Jij blijft bui­ten Ik ver­trek Nee niet op slot. Jij komt jij gaat Jij wacht Jij gaat Ik blijf, […]

EXIT II – emer­g­ency confusion

EXIT II – emer­g­ency con­fu­sion     No won’t be yes We will not be me We will not be we Yes won’t be no. Yes I will open You will not enter I will exit No I won’t close. You come you go You wait You go I stay, say no. […]

Bevrijd

Bevrijd     Van­daag vrij om te gaan en te staan, om te eten en drin­ken, te zeg­gen wat ik wil, vrij om te doen en laten Open ik mijn mond, hij wordt niet dicht­ge­sla­gen. Ik hoef geen ster te dra­gen word niet […]

Ach, Lobbi Lobster!

Ach, Lobbi Lob­ster!     Lobbi, in Canada gebo­ren en geto­gen Voor­dat zij geboeid naar Hol­land kwam. Maar op de Albert Cuyp te Amster­dam, Daar kwam zij Piero onder ogen. Die nam haar mee naar de Jor­daan Met niets dan goed bedoelen, […]

Super­za­ter­dag

Super­za­ter­dag     Van­daag was een don­kere dag Tot­dat ik eerst S.de G. en N.J. Tegen­kwam in de A.H. – de win­kel dan Want de man, die is sinds gis­te­ren dood. Daarna maakte ik op straat een praatje Met een buur­vrouw, die ook […]

Thirteen

(for Anja Eli­za­beth Alden, my daugh­ter)   Thirteen     I Having clim­bed the moun­tain of my child­hood Here I stand. On top. Taking a deep bre­ath and taking in. II Now spread your arms and look up and just […]

Vier Troos­te­loze Liederen

(in memo­riam Joseph Scheich)     Vier Troos­te­loze Lie­de­ren     I – Stof Weder­ke­ren tot stof is in een tel gebeurd. Ach­te­loos omme­zien, nauw­let­tend tege­lijk. Scha­mele res­ten van het lijf: Adem uit en niet meer in! Geest ruk in, zon­der zicht. In een […]