‘ ’

Diver­si­teit is niet sta­tisch, maar wezen­lijk dyna­misch, beweeg­lijk en ver­an­der­lijk. Dat is er zo leuk aan.   Antony Oomen 1.VIII/2015 Amsterdam

‘ ’

Neen, deze wereld is de mijne niet, maar ik zal het ermee moe­ten doen.   Antony Oomen 13.VIII/2014 Amsterdam

‘ ’

Het ver­mo­gen zich in de ander te ver­plaat­sen is een essen­ti­eel onder­deel van het gezond ver­stand. Waar gezond ver­stand ont­breekt heerst bar­ba­rij.   Antony Oomen 1.VIII/2014 Amsterdam

‘ ’

Het woord ‘Syrië­gan­ger’ heeft een te onschul­dige, vreed­zame klank, ter­wijl de woor­den “Jiha­dist’ en ‘Jihad-strij­­der’ juist weer veel te held­haf­tig klin­ken. Ik stel voor: Jihad-toe­rist, dan wel Jihad-ter­ro­rist.   Antony Oomen 4.VII/2014 Amsterdam

‘ ’

Waar the­ra­pie à pri­ori geen baat heeft, is dia­gnose uiter­aard over­bo­dig.   Antony Oomen 4.VII/2014 Amsterdam

‘ ’

Het men­se­lijk lichaam is ont­wor­pen voor licha­me­lijke en gees­te­lijke beweeg­lijk­heid. De meeste men­sen heb­ben ‘zoiets zots’ nog nooit gehoord.   Antony Oomen 2.VII/2014 Amsterdam

‘ ’

Ik kijk neer op nie­mand. Daar­en­te­gen zijn er heel veel men­sen die ik niet begrijp, niet in hun den­ken, noch in hun han­de­len.   Antony Oomen 2.IX/2010 Amsterdam