Corona-dag­boek IX

( Dit opstel ver­scheen als feuil­le­ton op Facebook en werd op 3 novem­ber 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek IX     1 – pol­de­ren don­der­dag 15 okto­ber 2020 In HP/De Tijd legt Ilja Pfe­ijf­fer uit ‘waarom Neder­land op dit moment […]

Let­ter to Sena­tor Ber­nie Sanders

( Deze brief werd op 1 novem­ber 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Open (Final) Let­ter to Sena­tor Ber­nie San­ders     Dear Sena­tor San­ders, Two days before your country’s already nerve-wrac­­king pre­si­den­tial elec­tion, the day that Ame­ri­cans face the […]

Corona-dag­boek VIII

( Dit opstel werd op 14 okto­ber 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek VIII     1 – jeu-de-bou­les zater­dag 12 sep­tem­ber 2020 Van­mor­gen kostte het me even moeite om tot me door te laten drin­gen dat het zater­dag was. Er […]

Les­sons Learned

( Deze column ver­scheen op 28 sep­tem­ber 2020 op het Intra­net van Aids­fonds – Soa Aids Neder­land )   Les­sons Lear­ned     ‘Iemand met inzicht betreurt de waan­zin van men­sen die in hun illu­sies gevan­gen zit­ten, en zij op hun […]

Corona-dag­boek VII

( Dit opstel werd op 25 set­pem­ber 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek VII     1 – waar­heid Ik zie soms luch­ten en wol­ken­par­tijen boven de stad die ik me niet her­in­ner ooit van mijn leven gezien te hebben. […]

Corona-dag­boek VI

( Dit opstel werd op 20 augus­tus 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek VI     1 – tes­ten We schrij­ven zater­dag­mid­dag 25 juli 2020. Een drui­le­rige zater­dag, maar in tegen­stel­ling daar­toe ver­keer ik een betere stem­ming dan de afgelopen […]

Corona-dag­boek V

( Dit opstel werd op 23 juli 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek V     1 – hape­ren In de hui­dige fase van de Covid-19-pan­­de­­mie… Ik zag van­mor­gen live op het NOS-jour­­naal de nieuws­le­ze­res onwel wor­den ter­wijl ze het […]

Corona-dag­boek IV

( Dit opstel werd op 2 juli 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek IV     1 – Viet­nam Ik heb heel wat gede­mon­streerd in mijn leven. Voor homo-eman­­ci­pa­­tie, tegen anti-homo­­ge­weld. Tegen de Viet­nam­oor­log, tegen de plaat­sing van Ame­ri­kaanse kruisraketten […]

Corona-dag­boek III

( Dit opstel werd op 9 juni 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek III     1 Zolang de corona-cri­­sis voort­duurt en we aan naden­ken erover niet ont­ko­men, wil ik mijn gedach­ten aan het papier blij­ven toe­ver­trou­wen. Ik geef me […]

Corona-dag­boek II

( Dit opstel werd op 30 mei 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek II     1 – ver­soe­pe­ling Er is gis­te­ren een nieuwe fase begon­nen in de nati­o­nale Covid-19-res­pons. Van­daag is er wei­nig van te mer­ken en laat de […]

Corona-dag­boek I

( Dit opstel werd op 21 april 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek I     Pro­loog Het is niet goed moge­lijk om over Covid-19 iets op te schrij­ven zon­der eerst uit­druk­ke­lijk vast te stel­len dat de ernst en de […]

Vol­tooid verleden

Vol­tooid ver­le­den     ‘Ben ik al dood?’ Op tv was een repor­tage te zien over de Neder­landse ver­pleeg­zorg, meer bepaald die van de op een zwarte lijst geplaatste Rot­ter­damse instel­ling Huma­ni­tas. In bed lag een fra­giel oud vrouw­tje dat […]

Wie niet voorop loopt, loopt achter

Wie niet voorop loopt, loopt ach­ter     Vorige week stelde iemand op Twit­ter de inte­res­sante vraag waarom wij in Neder­land ach­ter­lo­pen met de inzet van PrEP. Ja, waarom is dat eigen­lijk?  We lopen ach­ter omdat we niet voorop wil­len lopen. […]

Fee­ling the Bust – IV‑a/b

Fee­ling the Bust – IV‑a/b     IV‑a Take Ber­nie Sanders’s long las­ting flirta­tion with Daniel Ortega in the ‘80s. San­ders was invi­ted to the seventh anni­vers­ary of the San­di­ni­sta Revo­lu­tion in Mana­gua. By his own boas­ting account, he was […]

Fee­ling the Bust – III

Fee­ling the Bust – III     Loot­ing Funds. Money Laun­de­ring. Fraud. These ludi­crous accu­sa­ti­ons were what Jeff Wea­ver came up with to ‘expose’ the Clin­ton cam­paign. Of course nothing illegal was expo­sed, it was just ano­ther low in the smear […]

Fee­ling the Bust – I – II

Fee­ling the Bust – I – II     I The Ame­ri­can poli­ti­cal dis­course won’t cease to sur­prise and offend us. Its rhe­to­ric, the sha­me­les­sly show­ca­sed vanity, the blind hat­red, bla­tant miso­gyny and racism, it seems all so much more exaggerated, […]

Ber­nie goes to Rome – II

Ber­nie Goes to Rome – II     So His Holi­ness Pope Fran­cis briefly met with Sena­tor San­ders after all. ‘This mor­ning when I was lea­ving [to Greece ‑AO], Sena­tor San­ders was there, he had come to the con­ven­tion. He knew […]

Ber­nie goes to Rome – I

Ber­nie goes to Rome – I     Sena­tor Ber­nie Sanders’s unex­pec­ted visit to the Vati­can where he spoke at a con­fe­rence on social and eco­no­mic jus­tice, was quite an unor­tho­dox cam­paign move, to say the least. But to address ‘immo­ral […]

Something’s Berning – I

Something’s Berning – I     Many of my friends ‘feel the Bern’. I don’t, but I don’t think one needs to feel much in order to observe poli­tics. I’d pre­fer a rati­o­nal appro­ach over an emo­ti­o­nal one. ‘But you have […]

Tru­vada-hoer 3 – #PrEPNu

Tru­­vada-hoer 3 – #PrEPNu     Hal­ver­wege het vorige decen­nium pleitte een enke­ling al voor de intro­duc­tie van PrEP. In Neder­land deden dat bij­voor­beeld Joep Lange en Kees Rümke, al gauw gevolgd door – ere wie ere toe­komt – de […]

Tru­vada-hoer 2 – choi­ces, choices

Tru­­vada-hoer 2 – choi­ces, choi­ces     ‘We are our choi­ces.’ Onder dit wat oubol­lige Sart­ri­aanse motto vond eind juli in Amster­dam AIDS­Im­pact 2015 plaats. Een com­pact inter­na­ti­o­naal con­gres waar psy­cho­so­ci­ale onder­zoe­kers en gedrags­we­ten­schap­pers, beleids­ma­kers, com­­mu­­nity-ver­­­te­­gen­woor­­di­­gers en acti­vis­ten bij elkaar […]

‘ ’

Diver­si­teit is niet sta­tisch, maar wezen­lijk dyna­misch, beweeg­lijk en ver­an­der­lijk. Dat is er zo leuk aan.   Antony Oomen 1.VIII/2015 Amsterdam

Don’t mess with mama!

Don’t mess with mama!     Zoals de jaar­wis­se­ling altijd aan­lei­ding geeft voor reflec­tie op het oude jaar en goede voor­ne­mens voor het nieuwe, zo heeft ook de ver­jaar­dag een typi­sche schar­nie­rende wer­king tus­sen ver­le­den en toe­komst. Deze dag besef je […]

60

60     Zater­dag word ik 60. Dat vind ik heel gek. Als ik het uit­spreek, voelt het onver­bid­de­lijk als een dia­gnose. Een groot deel van mijn leven ben ik ziek geweest. Ern­stig, soms zelfs levens­be­drei­gend. Zo bezien mag het […]

Mel­dings­plicht.

Mel­dings­plicht.     De Wet Publieke Gezond­heid ver­plicht art­sen en labo­ra­to­ria om dia­gno­ses van bepaalde infec­tie­ziek­ten met­een te mel­den aan de GGD. Deze kan zo de bron van de infec­tie opspo­ren en nagaan of men­sen in de omge­ving van de […]

Het Goede Leven – V

Het Goede Leven – V     Onder barm­har­tig­heid ver­staan we het tonen van erbar­men, van mede­do­gen met men­sen die het zwaar heb­ben. Barm­har­tig zijn zij die zich ont­fer­men over hun mede­mens en in woord en daad hulp en onder­steu­ning bieden […]

Her­sen­spin­sels

Her­sen­spin­sels     De afge­lo­pen 38 dagen – ja, we tel­len de dagen – heeft mijn brein zich van onver­moede kan­ten laten ken­nen. Kan ik nor­maal gespro­ken wat ver­strooid zijn en soms ver­geet­ach­tig, de afge­lo­pen vijf weken en drie dagen […]

Het Goede Leven – IV

Het Goede Leven – IV     “Ondanks alles geloof ik in de inner­lijke goed­heid van de mens,” vond Anne Frank, intus­sen gedwon­gen onder te dui­ken voor het kwaad dat haar fataal zou wor­den. Dat kun je naïef noe­men, maar ook […]

Het Goede Leven – III

Het Goede Leven – III     Er is geen zon­dags­kind dat ik zijn geluk mis­gun. Er zijn men­sen die gebo­ren lij­ken voor het geluk. Zij heb­ben het uit­zon­der­lijke geschenk gekre­gen een waar­lijk goed leven te mogen lei­den. Soms ver­kie­zen zij […]

Het Goede Leven – II

Het Goede Leven – II     Te vaak heb ik mij druk gemaakt over per­so­nen die mij met weer­zin ver­vul­len. Dat siert mij niet. Zie­hier de mens, zelf verre van onzon­dig. Maar dik of lui ben ik niet en dom al […]

Het goede leven – I

Het goede leven – I     De vad­sige niets­nut. Hij houdt van het ‘goede leven’. ‘Goed’ bete­kent voor hem niet: leven naar het beste dat je in je hebt. Zijn ‘goede leven’ bestaat voor­na­me­lijk uit pot­sier­lijke deca­den­tie, die hij ongegeneerd […]

‘ ’

Neen, deze wereld is de mijne niet, maar ik zal het ermee moe­ten doen.   Antony Oomen 13.VIII/2014 Amsterdam

‘ ’

Het ver­mo­gen zich in de ander te ver­plaat­sen is een essen­ti­eel onder­deel van het gezond ver­stand. Waar gezond ver­stand ont­breekt heerst bar­ba­rij.   Antony Oomen 1.VIII/2014 Amsterdam

Dag Joep, dag Jacqueline

Dag Joep, dag Jac­que­line     Joep Lange had het einde van aids moe­ten mee­ma­ken. Hij kende de weg naar dat doel en ging voor ons uit als gids. We ken­den Joep als zeer bevlo­gen col­lega, als eru­diete, onor­tho­doxe weten­schap­per en […]

Dag Joep

Dag Joep     Joep Lange had het einde van aids moe­ten mee­ma­ken. Hij kende de weg naar dat doel en ging voor ons uit als gids. We ken­den Joep als zeer bevlo­gen col­lega, als inspi­re­rend onor­tho­doxe weten­schap­per en vooral als […]

‘ ’

Het woord ‘Syrië­gan­ger’ heeft een te onschul­dige, vreed­zame klank, ter­wijl de woor­den “Jiha­dist’ en ‘Jihad-strij­­der’ juist weer veel te held­haf­tig klin­ken. Ik stel voor: Jihad-toe­rist, dan wel Jihad-ter­ro­rist.   Antony Oomen 4.VII/2014 Amsterdam

‘ ’

Waar the­ra­pie à pri­ori geen baat heeft, is dia­gnose uiter­aard over­bo­dig.   Antony Oomen 4.VII/2014 Amsterdam

‘ ’

Het men­se­lijk lichaam is ont­wor­pen voor licha­me­lijke en gees­te­lijke beweeg­lijk­heid. De meeste men­sen heb­ben ‘zoiets zots’ nog nooit gehoord.   Antony Oomen 2.VII/2014 Amsterdam

Tru­vada-hoer 1

Tru­­vada-hoer 1     Zoals je moge­lijk weet, bestaat er een genees­mid­del dat men­sen effec­tief beschermt tegen een infec­tie met hiv. Net als bij anti­con­cep­tie is het voor de betrouw­baar­heid wel van belang dat je de pil dage­lijks inneemt. Mits […]

Olijf­boom

Olijf­boom     Paus Fran­cis­cus deed per Twit­ter een oproep aan alle men­sen van goede wil om hem te vol­gen in zijn gebed voor vrede in het Mid­­den-Oos­­ten. Een gebed waar­voor hij de pre­si­den­ten Shi­mon Peres en Mahm­oud Abbas had […]

Syrië­gan­gers

( inge­zon­den brief, gepu­bli­ceerd in De Volks­krant 5 juni 2014 )   Syrië­gan­gers     Geachte redac­tie, Het woord ‘Syrië­gan­ger’ is onge­schikt als aan­dui­ding voor West-Euro­­pese mos­lims die zich in Syrië heb­ben bekwaamd in wapen­ge­bruik en kop­pen­snel­len. Het woord heeft een […]

Anti­muze – IV

Anti­muze – IV     Voor de dui­de­lijk­heid: als we hier spre­ken over ‘zij’ en ‘haar’ met betrek­king tot muze en anti­muze, dan heb­ben we het over het gram­ma­ti­cale geslacht, niet het bio­lo­gi­sche. Dat gezegd heb­bende is de anti­muze wel vaak […]

Anti­muze – III

Anti­muze – III     Wan­neer je je anti­muze wat vraagt, scham­pert ze: wat denk je zelf? Als je haar iets ver­telt, krijg je: boeien, lek­ker belang­rijk. Wie denk je eigen­lijk dat je bent, vraagt de anti­muze, als ze je op […]

Anti­muze – II

Anti­muze – II     Ter­wijl de muze door­gaans geen inten­ties heeft met het gemoed van de kun­ste­naar – ster­ker nog: ze lijkt onwe­tend van haar rol in diens leven – wordt haar tegen­pool wel dege­lijk gedre­ven door bedoe­lin­gen. Boze bedoelingen. […]

Anti­muze – I

Anti­muze – I     Ieder die wel­eens wat beeld­houwt, com­po­neert, schil­dert of schrijft, kent de belang­rijke rol van de muze in het schep­pings­pro­ces. Zij tilt ons tot gro­tere hoogte. Zij inspi­reert, bea­demt ons. De muze beaamt het wezen van de […]

Vrouw met Baard

Vrouw met Baard     Ik ver­wacht dat er dit jaar lan­ger dan één dag zal wor­den nage­praat over het song­fes­ti­val. Vooral omdat de hetero in Con­chita Wurst (vrij let­ter­lijk ver­taald: Kutje Worst) graag een ver­ma­ke­lijke ker­mis­at­trac­tie wil zien en niet […]

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – III

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – III     Begin jaren ’80 deed Lau­rie Ander­son een tref­fende obser­va­tie. Ze liep ergens in Frank­rijk (Parijs?) over straat en zag hoe de moe­ders hun babies ver­voer­den. Tal­loze malen heb ik daarna het­zelfde gezien […]

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – I

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – I     De bak­fiets diende ooit voor het trans­port van goe­de­ren en pro­duc­ten. De bak­ker had een bak­fiets, even­als de ijs­co­man en de oud­ij­zer­boer. In een stad als Amster­dam was het niet onge­brui­ke­lijk dat […]

Anne’s Crib – V

Anne’s Crib – V     Ter­wijl de stroom bezoe­kers dage­lijks toe­neemt bij het Anne Fank Museum en de rijen met wach­ten­den lan­ger, wordt de vraag waar ik de vorige keer mee besloot pran­gen­der: hoe pik­ken we een graan­tje mee van […]

Anne’s Crib – IV

Anne’s Crib – IV     Anne Frank is een merk. Een museum, een musi­cal, een naam. Een his­to­ri­sche figuur die men wereld­wijd ver­heer­lijkt als een hei­lige. God­dank heeft de win­kel van het Anne Frank Huis zelf een fat­soen­lijk assor­ti­ment, bestaande […]

Anne’s Crib – III

Anne’s Crib – III     Om offi­ci­eel hei­lig ver­klaard te wor­den, moet men zijn of haar leven geheel ten dien­ste heb­ben geleefd van onbaat­zuch­tige goed­heid, ver­moed ik. Of men is eerst een zeer zon­dig mens geweest (zoals ikzelf) en heeft […]

Anne’s Crib – II

Anne’s Crib – II     Het Anne Frank-huis vormt de bestem­ming van een door­lo­pende pel­gri­mage van mil­joe­nen. Van heinde en ver komen zij naar Amster­dam om er een leeg huis van bin­nen te bekij­ken, een boe­ken­kast. Bij elk bede­vaarts­oord hoort […]

Anne’s Crib – I

Anne’s Crib – I     Anne Frank is een hei­lige die leefde van 1929 tot 1945. De laat­ste jaren van haar leven woonde zij terug­ge­trok­ken ach­ter een boe­ken­kast, waar zij in stilte werkte aan een uniek let­ter­kun­dig oeu­vre. Soms tuurde […]

Neder­land lapt VN-reso­lu­tie aan zijn laars

Neder­land lapt VN-reso­lu­­tie aan zijn laars     Neder­land zal zich niet neer­leg­gen bij een VN-reso­lu­­tie die het sin­ter­klaas­feest ver­biedt. Dat liet pre­mier Rutte zojuist weten in het pers­cen­trum Nieuw­spoort. Hij rea­geerde op het bericht dat de Vei­lig­heids­raad zich sinds vanmiddag […]

New York style

New York style     Zo kan het ook. Je bent bij­voor­beeld in New York en je opent Grindr. Voor niet-inge­wij­­den: Grindr is een popu­laire ‘hookup-app’ die in één oog­op­slag laat zien welke jon­gens en man­nen er in de buurt zijn […]

Pol­der­gang

Pol­der­gang     Don­der­dag ga ik lek­ker op vakan­tie. Maan­dag 23 sep­tem­ber ben ik er weer. In de tus­sen­lig­gende weken zal er in Neder­land bij zo’n 60 à 70 men­sen een hiv-dia­g­nose wor­den gesteld. Ik neem aan dat mini­maal hetzelfde […]

Gedach­ten over homo’s II – top of bottom

Gedach­ten over homo’s II – top of bottom     In deel I behan­delde ik de onvrien­de­lijke omge­ving waarin de homo nood­ge­dwon­gen opgroeit. Het zal nie­mand ver­ba­zen dat hij blij en opge­lucht is als hij ein­de­lijk tot zich laat doordringen […]

Mas­ke­rade.

Mas­ke­rade.     Enige tijd gele­den was ik in Hong Kong. Daar viel me van alles op. Onder andere dat men er stuk­ken beter gekleed over straat gaat dan bij ons en dat men er lijkt opge­voed in veel vriendelijker, […]

Gedach­ten over homo’s – I – homofobie

Gedach­ten over homo’s – I – homo­fo­bie     De meeste homo’s wor­den groot­ge­bracht door hete­ro­sek­su­ele echt­pa­ren. In het gun­stige geval heb­ben deze ouders een onbe­van­gen hou­ding tegen­over de geaard­heid van hun kin­de­ren, maar de kans is vrij groot dat […]

Spie­ge­lin­gen uit de dode hoek

Spie­ge­lin­gen uit de dode hoek     I In de ogen van de Neder­lan­der geldt de Ame­ri­kaan als een wel­be­spraakt maar opper­vlak­kig wezen. Zwaar­lij­vig beweegt het zich per auto voort langs fast­food­ke­tens. Omge­keerd ziet de Ame­ri­kaan de Neder­lan­der als een horkerige […]

Len­te­krie­bels – I

Len­te­krie­bels – I     In Bui­ten­hof trad van­daag Syp Wynia op, zeg maar de rechtse knies­oor onder de colum­nis­ten van dat pro­gramma. Hij zou het gaan heb­ben over het ‘onna­volg­bare’ Neder­landse ont­wik­ke­lings­be­leid, zo was aan­ge­kon­digd. Ter­wijl ik eigen­lijk graag naar […]

Koorts – een wintervertellin

Koorts – een win­ter­ver­tel­lin     I Hal­ver­wege de och­tend wan­delde de hoofd­per­soon van dit ver­haal, een slanke der­ti­ger van in de vijf­tig, vanaf de Prin­sen­gracht de Wes­ter­straat op. Zojuist had hij een bezoek gebracht aan zijn lijf­arts en zijn […]

‘ ’

Ik kijk neer op nie­mand. Daar­en­te­gen zijn er heel veel men­sen die ik niet begrijp, niet in hun den­ken, noch in hun han­de­len.   Antony Oomen 2.IX/2010 Amsterdam

Out of the Box II – kolderkoppen

Out of the Box II – kol­der­kop­pen     Toen ik de vorige keer Geert Wil­ders een ran­zig onder­kruip­sel noemde, moet ik me enorm heb­ben ver­gist. (Ik durf nu wel te beken­nen dat ik in de klad­ver­sie nog ‘stin­kende kakkerlak’ […]