Tru­vada-hoer 1

Gepubliceerd op

— Geplaatst in columns, proza

Tru­vada-hoer 1
 
 
Zoals je moge­lijk weet, bestaat er een genees­mid­del dat men­sen effec­tief beschermt tegen een infec­tie met hiv. Net als bij anti­con­cep­tie is het voor de betrouw­baar­heid wel van belang dat je de pil dage­lijks inneemt. Mits keu­rig vol­gens voor­schrift inge­no­men, valt er een bescher­mings­graad van 92 pro­cent mee te behalen.

Dit mid­del heet Tru­vada en bevat twee hiv-medi­cij­nen. In 2012 heeft de Ame­ri­kaanse FDA het al goed­ge­keurd voor pre­ven­tief gebruik (Pre-Expo­si­tie Pro­fy­laxe, kort­weg PrEP) en vorige maand publi­ceerde de Ame­ri­kaanse Dienst voor Volks­ge­zond­heid richt­lij­nen voor het voor­schrij­ven ervan. Art­sen schrij­ven het voor aan men­sen die (om wat voor reden dan ook) een aan­zien­lijk risico heb­ben hiv op te lopen.

Ter­wijl in Ame­rika de gezond­heids­au­to­ri­tei­ten Tru­vada als ‘krach­tig pre­ven­tie­mid­del’ aan­be­ve­len, laat in Europa de regi­stra­tie ervan weer eens hope­loos op zich wach­ten en hoor je daar eigen­lijk nie­mand over. Een mooie lob­by­taak denk ik dan.

In de VS daar­en­te­gen is wél veel te doen over PrEP en dat is inte­res­sant. Zo heeft de zeer mach­tige AIDS Heal­th­care Foun­da­tion ver­woede pogin­gen gedaan om de FDA-goed­keu­ring voor pre­ven­tief Tru­vada-gebruik tegen te hou­den. Tever­geefs. Toen zijn inspan­nin­gen had­den gefaald, bestem­pelde direc­teur Michael Wein­stein (jaar­sa­la­ris vier ton) Tru­vada deni­gre­rend tot ‘par­ty­drug’.

Ook onder aids­ac­ti­vis­ten is PrEP con­tro­ver­si­eel en onder­werp van debat. Een ‘debat’ dat zich ove­ri­gens niet ken­merkt door noe­mens­waar­dige argu­men­ten, maar waar wel scheld­woor­den als ‘Tru­vada-hoer’ over tafel vlie­gen. De eeu­wige zuur­pruim Larry ‘Nor­mal Heart’ Kra­mer zingt in dat koor natuur­lijk ook weer luid­keels mee. Vol­gens Kra­mer moet iemand die ‘lie­ver’ pre­ven­tief hiv-medi­ca­tie slikt ‘in plaats van’ braaf altijd con­dooms te gebrui­ken wel zaag­sel in zijn kop hebben.

Daar rijst het beeld op van de homo die hiv-rem­mers slikt als par­ty­drug (liefst in com­bi­na­tie met GHB, XTC en coke) om als ‘Tru­vada-hoer’ al bare­bac­kend van party naar party te flie­re­flui­ten. Het scheld­woord Tru­vada-hoer is inmid­dels als geu­zen­naam gea­dop­teerd door men­sen die zich niets aan de moraal­rid­ders gele­gen laten lig­gen, maar onaf­han­ke­lijk wil­len mogen naden­ken over de eigen gezond­heid. Zelf hoef ik niet per se een Tru­vada-hoer te wor­den, wel zou ik er graag een kun­nen zijn.

Van­waar al die weer­stand? Wie het weet mag het zeg­gen. Voor­lo­pig denk ik dat dit mee­speelt: waar men vroe­ger vond ‘homo’s mogen wel van elkaar hou­den, maar géén seks heb­ben,’ ver­kon­digt de zeden­mees­ter van nu ‘voor­uit, homo’s mogen seks heb­ben, maar nóóit zon­der con­doom.’ Hoe dan ook: het boy­cot­ten en stig­ma­ti­se­ren van een effec­tief pre­ven­tie­mid­del druist in tegen onze ambi­tie om ieder­een opti­male toe­gang te geven tot pre­ven­tie. Het werkt ave­rechts op ons doel om meer men­sen getest te krij­gen en zo het aan­tal nieuwe infec­ties terug te drin­gen. Het is kortom een bla­mage als we hier niet gauw werk van maken.

Bin­nen­kort open ik in de Jor­daan dan maar een win­kel­tje, waar ik vol­gens het in Neder­land tot nu toe wat ver­on­acht­zaamde con­cept ‘com­mu­nity based tes­ten’ zeven dagen per week de hiv-snel­test aan­bied. En onder de toon­bank, maar dat is nog geheim, ga ik tegen kost­prijs gene­rieke Tru­vada ver­han­de­len, geïm­por­teerd uit India. Niet ver­der ver­tel­len graag. Later meer.
 

Antony Oomen
16.VI/2014
Amsterdam