Gedach­ten over homo’s – I – homofobie

Gedach­ten over homo’s – I – homo­fo­bie     De meeste homo’s wor­den groot­ge­bracht door hete­ro­sek­su­ele echt­pa­ren. In het gun­stige geval heb­ben deze ouders een onbe­van­gen hou­ding tegen­over de geaard­heid van hun kin­de­ren, maar de kans is vrij groot dat […]

Gedach­ten over homo’s II – top of bottom

Gedach­ten over homo’s II – top of bottom     In deel I behan­delde ik de onvrien­de­lijke omge­ving waarin de homo nood­ge­dwon­gen opgroeit. Het zal nie­mand ver­ba­zen dat hij blij en opge­lucht is als hij ein­de­lijk tot zich laat doordringen […]