Corona-dag­boek IX

( Dit opstel ver­scheen als feuil­le­ton op Facebook en werd op 3 novem­ber 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek IX     1 – pol­de­ren don­der­dag 15 okto­ber 2020 In HP/De Tijd legt Ilja Pfe­ijf­fer uit ‘waarom Neder­land op dit moment […]

Let­ter to Sena­tor Ber­nie Sanders

( Deze brief werd op 1 novem­ber 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Open (Final) Let­ter to Sena­tor Ber­nie San­ders     Dear Sena­tor San­ders, Two days before your country’s already nerve-wrac­­king pre­si­den­tial elec­tion, the day that Ame­ri­cans face the […]

Corona-dag­boek VIII

( Dit opstel werd op 14 okto­ber 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek VIII     1 – jeu-de-bou­les zater­dag 12 sep­tem­ber 2020 Van­mor­gen kostte het me even moeite om tot me door te laten drin­gen dat het zater­dag was. Er […]

Les­sons Learned

( Deze column ver­scheen op 28 sep­tem­ber 2020 op het Intra­net van Aids­fonds – Soa Aids Neder­land )   Les­sons Lear­ned     ‘Iemand met inzicht betreurt de waan­zin van men­sen die in hun illu­sies gevan­gen zit­ten, en zij op hun […]

Corona-dag­boek VII

( Dit opstel werd op 25 set­pem­ber 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek VII     1 – waar­heid Ik zie soms luch­ten en wol­ken­par­tijen boven de stad die ik me niet her­in­ner ooit van mijn leven gezien te hebben. […]

Corona-dag­boek VI

( Dit opstel werd op 20 augus­tus 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek VI     1 – tes­ten We schrij­ven zater­dag­mid­dag 25 juli 2020. Een drui­le­rige zater­dag, maar in tegen­stel­ling daar­toe ver­keer ik een betere stem­ming dan de afgelopen […]

Corona-dag­boek V

( Dit opstel werd op 23 juli 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek V     1 – hape­ren In de hui­dige fase van de Covid-19-pan­­de­­mie… Ik zag van­mor­gen live op het NOS-jour­­naal de nieuws­le­ze­res onwel wor­den ter­wijl ze het […]

EXIT IX – Yes­ter­day, I saw you turn

(for J. S.)   EXIT IX – Yes­ter­day, I saw you turn     Yes­ter­day, I saw you turn around The cor­ner unin­ten­ti­o­nally Vir­tu­ally impos­si­ble: a life­time ago you ram­b­led away Lea­ving your flashy voice echo­ing inside my head I thought – no I […]

Corona-dag­boek IV

( Dit opstel werd op 2 juli 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek IV     1 – Viet­nam Ik heb heel wat gede­mon­streerd in mijn leven. Voor homo-eman­­ci­pa­­tie, tegen anti-homo­­ge­weld. Tegen de Viet­nam­oor­log, tegen de plaat­sing van Ame­ri­kaanse kruisraketten […]

Corona-dag­boek III

( Dit opstel werd op 9 juni 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek III     1 Zolang de corona-cri­­sis voort­duurt en we aan naden­ken erover niet ont­ko­men, wil ik mijn gedach­ten aan het papier blij­ven toe­ver­trou­wen. Ik geef me […]

Het Park

Het Park     Met haast en spoed ver­trok ik naar het park Onza­lig uur waarop ik niets te zoe­ken had Iets joeg mij voort op ‘t koorts­ach­tig jach­tige pad dat ik lang gele­den schoor­voe­tend prat betrad Toe­ge­ge­ven, ik had behoefte aan natuur […]

Corona-dag­boek II

( Dit opstel werd op 30 mei 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek II     1 – ver­soe­pe­ling Er is gis­te­ren een nieuwe fase begon­nen in de nati­o­nale Covid-19-res­pons. Van­daag is er wei­nig van te mer­ken en laat de […]

Corona-dag­boek I

( Dit opstel werd op 21 april 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek I     Pro­loog Het is niet goed moge­lijk om over Covid-19 iets op te schrij­ven zon­der eerst uit­druk­ke­lijk vast te stel­len dat de ernst en de […]

negen len­tekwa­trij­nen

negen len­tekwa­trij­nen     I van­mor­gen – ’t was zeven­tien over zeven – hoorde ik de merel even ‘k meende dat het lente was     II om half­acht begon zon­dag te dagen bui­ten stormd’ het en tjilp­ten de mus­jes in gro­ten getale, broer­tjes en zusjes […]

Bloed­maan

Bloed­maan     De maan lacht als een boer met kies­pijn Hij trekt een schuin gezicht Toch voelt hij dui­de­lijk de plicht Mor­gen weer volop vol te zijn De zon schijnt langs de aarde op de maan Geeft hem zijn volle aanzicht […]

Tra­nen breken

Tra­nen bre­ken     We heb­ben geen traan gela­ten Toen je ver­trok, noch toen je alleen terug­keerde Heb­ben we gehuild We heb­ben niet gehuild toen we in het don­ker Toen we door de regen, in de kou Aan de kant – […]

novem­ber

novem­ber     diep in mij ligt een laag van smart geen harde vloer maar een poel een vloei­bare grond­laag een lava­laag daar komen de tra­nen van­daan steeds raakt mijn adem een snaar maar hui­len ho maar het hart hui­vert even een benau­wend beven daar komen […]

Gay Parade

Gay Parade     De boten varen van­daag de ver­keerde kant uit Niet meer van Wes­ter­dok naar oost Maar andersom van oost naar west Waarom, dat weet nie­mand Waarom weet nie­mand nog waarom Zulke din­gen gaan zoals ze gaan Alsof je zomaar straf­fe­loos De […]

A bir­th­day song

A bir­th­day song     on your bir­th­day the birds sing a dis­tinc­tive tune, more lightly also slightly pro­foun­der a bir­th­day not a Facebook event some stuffs are more serious less fri­vo­lous a silent mor­ning in the city I con­tem­plate the ocean its concealed […]

Stem­ad­vies

Stem­ad­vies     Voor­dat je op Wil­ders stemt, ont­vriend mij Roep luid­keels ‘min­der min­der’ en blok­keer mij Ik ben geen ken­nis van je, laat staan vriend Wij heb­ben van elkaar geen last of hin­der Ik bied ik jou niks, jij vast […]

Vol­tooid verleden

Vol­tooid ver­le­den     ‘Ben ik al dood?’ Op tv was een repor­tage te zien over de Neder­landse ver­pleeg­zorg, meer bepaald die van de op een zwarte lijst geplaatste Rot­ter­damse instel­ling Huma­ni­tas. In bed lag een fra­giel oud vrouw­tje dat […]

Omran

Omran     Iemand heeft het ventje voor mij neer­ge­zet ver­dwaasd, wat hij heeft mee­ge­maakt het instor­ten van de wereld pro­beer dat maar te snap­pen. Daar zit je dan. Pro­beer kalm te blij­ven ter­wijl het joch tegen­over jou steeds het gruis uit de […]

Wie niet voorop loopt, loopt achter

Wie niet voorop loopt, loopt ach­ter     Vorige week stelde iemand op Twit­ter de inte­res­sante vraag waarom wij in Neder­land ach­ter­lo­pen met de inzet van PrEP. Ja, waarom is dat eigen­lijk?  We lopen ach­ter omdat we niet voorop wil­len lopen. […]

No!

No!     I refuse You won’t throw us off your buil­dings Nor drape your gar­ment of death Around me, I refuse I refuse to be your vic­tim I will not sur­ren­der to your Bomb belt nor to your relidi­ocy I refuse […]

luis­ter dan, de kat spreekt

(voor A.)   luis­ter dan, de kat spreekt     wat had­den wij nou afge­spro­ken je zou op tijd thuis zijn voor het eten han­den was­sen en aan tafel daarna niet meer de deur uit maar kijk nou hoe je lang­zaam ver­dwijnt alsof […]

Fee­ling the Bust – IV‑a/b

Fee­ling the Bust – IV‑a/b     IV‑a Take Ber­nie Sanders’s long las­ting flirta­tion with Daniel Ortega in the ‘80s. San­ders was invi­ted to the seventh anni­vers­ary of the San­di­ni­sta Revo­lu­tion in Mana­gua. By his own boas­ting account, he was […]

Fee­ling the Bust – III

Fee­ling the Bust – III     Loot­ing Funds. Money Laun­de­ring. Fraud. These ludi­crous accu­sa­ti­ons were what Jeff Wea­ver came up with to ‘expose’ the Clin­ton cam­paign. Of course nothing illegal was expo­sed, it was just ano­ther low in the smear […]

Fee­ling the Bust – I – II

Fee­ling the Bust – I – II     I The Ame­ri­can poli­ti­cal dis­course won’t cease to sur­prise and offend us. Its rhe­to­ric, the sha­me­les­sly show­ca­sed vanity, the blind hat­red, bla­tant miso­gyny and racism, it seems all so much more exaggerated, […]

Ber­nie goes to Rome – II

Ber­nie Goes to Rome – II     So His Holi­ness Pope Fran­cis briefly met with Sena­tor San­ders after all. ‘This mor­ning when I was lea­ving [to Greece ‑AO], Sena­tor San­ders was there, he had come to the con­ven­tion. He knew […]

Ber­nie goes to Rome – I

Ber­nie goes to Rome – I     Sena­tor Ber­nie Sanders’s unex­pec­ted visit to the Vati­can where he spoke at a con­fe­rence on social and eco­no­mic jus­tice, was quite an unor­tho­dox cam­paign move, to say the least. But to address ‘immo­ral […]

Dag erna

Dag erna     Dan is altijd weer de dag erna Tot­dat die dag er niet meer is Die dag erna zo vol van leegte Vol van degene die afwe­zig is   Antony Oomen 14.IV/2016 Amsterdam

umbra

(in memo­riam Ugo Tur­cio)     umbra     oh man how fra­gile you tur­ned out to be I knew well how your heart car­ried this load lon­ging for friends­hip, so immo­de­rate a thirst hard to be quen­ched sud­denly no more shade, […]

umbra

(in memo­riam Ugo Tur­cio)     umbra     ach man wat ben je breek­baar geble­ken ik wist wel dat jouw hart deze last torste ver­langde naar vriend­schap, zo mate­loos een dorst ter­nau­wer­nood te les­sen ineens geen scha­duw meer, geen zon […]

Something’s Berning – I

Something’s Berning – I     Many of my friends ‘feel the Bern’. I don’t, but I don’t think one needs to feel much in order to observe poli­tics. I’d pre­fer a rati­o­nal appro­ach over an emo­ti­o­nal one. ‘But you have […]

Johan

Johan     Je komt op tijd, dus sta je waar je staat En waar je net nog stond is het nu leeg Je bent er niet meer, jij komt nooit te laat Pre­cies op tijd is wat je te vroeg kreeg Logisch, want […]

Brus­sel

Brus­sel     Jouw Brus­sel is mijn Brus­sel niet Jouw Brus­sel doet mij hart­zeer Jouw afkeer jaagt mij schrik aan Mijn Brus­sel kent ge niet Mijn Brus­sel is ver­bor­gen Mijn schat, gij vindt ze niet   Antony Oomen 22.III/2016 Amsterdam

De Opti­mist

(voor Maria Lange)   De Opti­mist     Onge­du­rige opti­mist Je kind mist je Zij zingt over die zomer van toen Her­in­nert zich jouw vurige ogen Gis­te­ren zag ik je nog Dat ver­le­gen lachje van je Ondeu­gend zei je ‘Fuck the pes­si­mists’ Ja, fuck de neezeggers […]

Vriend­schaps­ver­zoek

Vriend­schaps­ver­zoek     Ze likete dat het een aard had Maar eigen­lijk vond ze nie­mand leuk Geen mens leek haar echt aar­dig Toch blok­keerde zij nooit iemand Zelf werd ze hoogst­zel­den ont­vriend Eigen­lijk ver­baasde het haar niet Ze voelde zich als lucht in […]

regen­boog

(voor Chü­nyáng)   regen­boog     kijk dan door het raam naar het licht, de klok een clown en een regen­boog de clown heeft, toe­val­lig zo lijkt, geen tijd de regen wijkt voor de felle zon de regen­boog heeft geen leef­tijd en dan, wat […]

Geen Depres­sie­gala

Geen Depres­sie­gala     in Bang­kok is geen gala voor depres­sie noch komt geluk hier uit een potje of een fles­sie de geest blijft kalm en is wak­ker de Boed­dha heet Sid­dharta  Gau­tama hij draagt hier niet de naam Bram Bakker […]

Blue Mon­day

Blue Mon­day     een blauwe maan­dag liep zij langs het strand met links het water, rechts het land wat, dacht ze, als ik nou eens heel hard riep en regel­recht de zee in liep? de zee in, om nooit weer te keren wie […]

Tru­vada-hoer 3 – #PrEPNu

Tru­­vada-hoer 3 – #PrEPNu     Hal­ver­wege het vorige decen­nium pleitte een enke­ling al voor de intro­duc­tie van PrEP. In Neder­land deden dat bij­voor­beeld Joep Lange en Kees Rümke, al gauw gevolgd door – ere wie ere toe­komt – de […]

Een zomer­zang

Een zomer­zang     een zon­dag in de zomer en de zon schijnt je kunt van­daag ver­do­rie alle kan­ten op naar een ter­ras met kof­fie en de krant naar het strand en ’t daar veel te vroeg op een zui­pen zet­ten of luidkeels […]

Onrust

Onrust     Men heeft een rol­kof­fer gehoord in de Jor­daan Er vloog heel laag een heli­kop­ter over Al vroeg was ’t met de zon­dags­rust gedaan Dat het nog goed­komt viel niet lan­ger te belo­ven De stad kreunt zacht onder haar […]

Deze drie

Deze drie     Als ik zeg vrij­heid dan bedoel ik Vrij om kalm en beschaafd te leven Als ik gelijk­heid zeg besef ik Negen maan­den waren wij mis­schien gelijk Tot­dat we elk in een andere wereld wer­den gewor­pen Als ik zeg […]

Land­schap

Land­schap     Je bent ver­trok­ken maar je bent niet weg Je hebt in mij een land­schap gela­ten Paden, stro­men en gewas Ik ken er blin­de­lings de weg Ik ver­dwaal er nu gere­geld Ik heb van jou geen land­kaart gekre­gen Wegen, wate­ren, klimaat […]

Zelf­ge­ko­zen

(voor Joost Zwa­ger­man)   Zelf­ge­ko­zen     ik maak bezwaar tegen de zelf­ge­ko­zen dood in het leven maar vooral in de taal het denk­beeld de mis­vat­ting de for­mu­le­ring ze hin­de­ren mij de dood valt te ken­nen noch te kie­zen hij met de zeis […]

Tante

(bij de ver­jaar­dag van mijn harts­vrien­din ‘tante’ Martha)     Tante     ik heb een tante, zij is mijn zus je vraagt ver­baasd hoe zit dat dan welnu, zo zeg ik, dat zit zo dus: zij noemt mij broer en ik haar tante […]

geen zee

geen zee     het was geen woeste zee die jou aan land bracht niet de zee maar de geschie­de­nis zelf – die zotte kwel­geest legde je gereed in de bran­ding maakte je onze mas­cotte in je mooie kleer­tjes klaar voor de […]

Gewoon val­len

(voor Gina)   Gewoon val­len     als ik val laat me dan zacht heel zacht lan­den in je lach in je lach in de zon in de regen je hand geef mij je hand laat me daar lan­den zacht lan­den in de palm van je hand draag me dan […]

Tru­vada-hoer 2 – choi­ces, choices

Tru­­vada-hoer 2 – choi­ces, choi­ces     ‘We are our choi­ces.’ Onder dit wat oubol­lige Sart­ri­aanse motto vond eind juli in Amster­dam AIDS­Im­pact 2015 plaats. Een com­pact inter­na­ti­o­naal con­gres waar psy­cho­so­ci­ale onder­zoe­kers en gedrags­we­ten­schap­pers, beleids­ma­kers, com­­mu­­nity-ver­­­te­­gen­woor­­di­­gers en acti­vis­ten bij elkaar […]

Regen

Regen     Je wordt wak­ker mid­den in de nacht De stad is ver­la­ten, de stra­ten zijn leeg En ’t regent al dagen ach­ter­een Je denkt ieder­een is weg­ge­gaan zon­der mij Het is dood­stil in de stad op de wind na Het zachte ruisen […]

‘ ’

Diver­si­teit is niet sta­tisch, maar wezen­lijk dyna­misch, beweeg­lijk en ver­an­der­lijk. Dat is er zo leuk aan.   Antony Oomen 1.VIII/2015 Amsterdam

Vogels op zondag

Vogels op zon­dag     Op mijn bal­kon in de Jor­daan Vlie­gen vogels af en aan Een kool­mees, mus­jes en een duif Twee merels en een Vlaamse gaai Het pim­pel­mee­sje en zowaar Een pape­gaai en een kana­rie (een groen­ling mis­schien) De ekster heeft […]

Een gebeur­te­nis

(voor Joep Lange)   Een gebeur­te­nis     Als ik aan de zomer denk, zie ik weer het weidse land Ik voel de ste­kende zon ter­wijl ik over lan­de­rijen tuur Ik ken het koele water van de beek, de glooi­ende vel­den De […]

Zomer – II

Zomer – II     Na zon­ne­schijn komt altijd regen En na regen stee­vast zon Na de lente daar­en­te­gen Volgt een zomer met par­don Het kan vrie­zen of het dooit De zon kan schij­nen of toch niet Zomer is het eigen­lijk nooit Steeds maar herfst […]

Zomer

Zomer     Opnieuw geen zomer deze week De vol­gende valt te bezien De week daarop wat zon mis­schien Maar vast nog niet een zon­ne­steek Op ’t strand heb je dan niet gele­gen De ijs­co­man gaat haast fail­liet De herfst al […]

Vlucht – III

Vlucht – III     Dit weet ieder­een: depor­te­ren doet men per trein Vluch­ten te voet of Men stapt in het wan­kele water Het woord vlucht roept ver­moe­den op bij­voor­beeld Dat de mens kan vlie­gen Niets is min­der waar De mens kan ver­drin­ken. Wor­den afgevoerd. […]

Vlucht – II

Vlucht – II     Welk woord hoort niet in dit gedicht Vlucht­ge­drag, vlucht­auto Men­se­lijk gezicht Pomp­be­diende met chauf­feur Jonge blom met oude zeur Doe gauw de deur goed dicht Vluch­te­lin­gen­kerk, camou­flage Treur­nis, de stank van angst Dit is de kille vlucht­ga­rage Dit is […]

Auto­dafe

Auto­dafe     Bar­ba­ren met baar­den Breek­bare beel­den Schrij­ven in zwart­gal­lige inkt  Grim­mige, ver­bit­terde, het vrede Lie­vende is jou vreemd Apo­ca­lyps is je op het lijf geschre­ven  Je draagt een hand­ge­maakte jurk Let­ters blij­ven als krui­mels in je baard plak­ken Ket­ters verbrand […]

Bespie­ge­ling

(voor Quin­ten)   Bespie­ge­ling     Ineens schiep zich de vraag uit niets Waar vindt de dich­ter zijn gedicht? Hoe kiest een pro­feet zijn toe­komst Wie geeft de spie­gel een gezicht? De woor­den rol­len uit jouw ogen Ter­wijl ik toe­kijk, met open mond […]

Don’t mess with mama!

Don’t mess with mama!     Zoals de jaar­wis­se­ling altijd aan­lei­ding geeft voor reflec­tie op het oude jaar en goede voor­ne­mens voor het nieuwe, zo heeft ook de ver­jaar­dag een typi­sche schar­nie­rende wer­king tus­sen ver­le­den en toe­komst. Deze dag besef je […]

ijs­vrij

ijs­vrij     ja, het geluid van ijzers op ijs, bevro­ren water, schaat­sen, bezorgt mij kip­pen­vel; wat je hoopt is nooit meer vorst, nooit meer Elf­ste­den, tocht, koek en kluun, zopie, zon­der ray­on­hoof­den is alles al een stuk war­mer, zon­der Erik Hul­ze­bosch pas echt draaglijk: […]

60

60     Zater­dag word ik 60. Dat vind ik heel gek. Als ik het uit­spreek, voelt het onver­bid­de­lijk als een dia­gnose. Een groot deel van mijn leven ben ik ziek geweest. Ern­stig, soms zelfs levens­be­drei­gend. Zo bezien mag het […]

Jihad – IV

Jihad – IV     (de broer) Ik heb je gevoerd en leren lopen Moe­der jouw lui­ers zien ver­scho­nen Samen hui­ver­den we van­ach­ter glas Door het keu­ken­raam sloe­gen we gade Hoe vader ons toe­la­chend op de veranda Ons schaap slachtte. Met bot mes. Jij wilde er […]

Dode muis

Dode muis     Mij maak je niet blij Met een dode muis Ik had nog zo gezegd Blijf weg uit dit huis Het is hier niet pluis Dans hier niet op tafel Niet op het aan­recht Dit huis fluis­tert dood Oh muisje in nood Waarom niet […]

Kerst­wens

Kerst­wens     Tracht een vreed­zaam mens te wezen Een­maal daags iets goeds te lezen Meer ont­hou­den dan je ver­geet En vaker bewe­gen dan je eet Draag niet het water naar de zee Spoel niet de goud­vis door de plee Wees aar­dig voor een onbekende […]

Een boek, uit

Een boek, uit     Laten we dit jaar nu maar Zacht­jes dicht­slaan Leg dit boek nu maar weer Weg je leest het toch niet meer Uit had je het In één ruk Woord voor woord ver­tel je het na Je doet het nooit meer van […]

Jihad – III

Juhad – III     (de zus) Och, broer­tje toch... ik weet nog Dat ik je leerde lopen, lezen, fiet­sen Je tra­nen droogde je geheim Bewaarde en daar­van rest nou niets Nooit zal ik ver­ge­ten hoe jij uit­gleed Ineens niet meer het bange, […]

Jihad – II

Jihad – II     (de vader) Ik had je lie­ver in het hon­den­hok ver­stopt Toen ze je kwa­men halen, bij de buren Die gure grauwe mor­gen in novem­ber Had ik jou moe­ten aan­lij­nen, leren blaf­fen? Poot­jes geven en opzit­ten daar was […]

Nati­o­nale Herdenking

Nati­o­nale Her­den­king     Van­daag ver­ge­ten we even – we her­den­ken Ver­ge­ten even de zeven kis­ten van eer­gis­te­ren Vol puz­zel­stuk­ken van licha­men van men­sen Waar geen mens meer van te maken valt We ver­ge­ten even de hon­derd­zes­tien dagen Dat we ze lieten […]

Jihad – I

Jihad – I     (de moe­der) Je ging weg eer het licht werd En nam met­een vanal­les mee Al wat ken­ne­lijk in bruik­leen was En je bent niet meer terug­ge­ko­men Waren wij zelf in bruik­leen zoals Het hemd dat jou niet paste Een trui die […]

Mel­dings­plicht.

Mel­dings­plicht.     De Wet Publieke Gezond­heid ver­plicht art­sen en labo­ra­to­ria om dia­gno­ses van bepaalde infec­tie­ziek­ten met­een te mel­den aan de GGD. Deze kan zo de bron van de infec­tie opspo­ren en nagaan of men­sen in de omge­ving van de […]

Doel­loos

Doel­loos     Eén ding dat duis­ter­nis ver­drijft: licht Zoals de sche­mer ook het dag­licht doodt De dag de nacht haar doel ont­rooft Of die juist gaf bete­ke­nis en wroe­ging Wroe­ging, als je het uit­spreekt voel je Al, dit zit niet goed, […]

Stilte

Stilte     Dan is er altijd opnieuw de stilte Waarin je had wil­len ver­dwij­nen Wilde opgaan, afda­len, zwij­gen Steeds de stilte, waarin ver­ha­len Bestaan lou­ter als luch­tige vorm Vacuüm zon­der waar of onwaar Waar de waar­heid een vluch­tige Gar­de­robe is, […]

XXVI – Battle

XXVI – Battle     Van­daag battle ik Steeds tegen spie­gel­beel­den. Ik win. Ik ver­lies.   Antony Oomen 25.IX/2014 Amsterdam

De Mus

De Mus     Mus­sen tjil­pen. Ze komen graag op mijn bal­kon. Er is altijd wat te doen en wat te eten En er staan en han­gen mooie bloe­men. Geze­ten aan de keu­ken­ta­fel sla ik gade De Wes­ter­to­ren slaat acht. De stad is […]

Tijd­ver­drijf

Tijd­ver­drijf     Niet alles wat vliegt ver­dient arg­waan – Ein­de­loos kan ik naar de lucht turen Kie­zels kei­len over har­te­loos water Naar onein­dig uit­dij­ende krin­gen sta­ren Naar de wind luis­te­ren, naar de vogels Luis­ter, fluis­tert de wind guur Scheur de wol­ken maar aan […]

Het Goede Leven – V

Het Goede Leven – V     Onder barm­har­tig­heid ver­staan we het tonen van erbar­men, van mede­do­gen met men­sen die het zwaar heb­ben. Barm­har­tig zijn zij die zich ont­fer­men over hun mede­mens en in woord en daad hulp en onder­steu­ning bieden […]

Her­sen­spin­sels

Her­sen­spin­sels     De afge­lo­pen 38 dagen – ja, we tel­len de dagen – heeft mijn brein zich van onver­moede kan­ten laten ken­nen. Kan ik nor­maal gespro­ken wat ver­strooid zijn en soms ver­geet­ach­tig, de afge­lo­pen vijf weken en drie dagen […]

Het Goede Leven – IV

Het Goede Leven – IV     “Ondanks alles geloof ik in de inner­lijke goed­heid van de mens,” vond Anne Frank, intus­sen gedwon­gen onder te dui­ken voor het kwaad dat haar fataal zou wor­den. Dat kun je naïef noe­men, maar ook […]

Het Goede Leven – III

Het Goede Leven – III     Er is geen zon­dags­kind dat ik zijn geluk mis­gun. Er zijn men­sen die gebo­ren lij­ken voor het geluk. Zij heb­ben het uit­zon­der­lijke geschenk gekre­gen een waar­lijk goed leven te mogen lei­den. Soms ver­kie­zen zij […]

Het Goede Leven – II

Het Goede Leven – II     Te vaak heb ik mij druk gemaakt over per­so­nen die mij met weer­zin ver­vul­len. Dat siert mij niet. Zie­hier de mens, zelf verre van onzon­dig. Maar dik of lui ben ik niet en dom al […]

Het goede leven – I

Het goede leven – I     De vad­sige niets­nut. Hij houdt van het ‘goede leven’. ‘Goed’ bete­kent voor hem niet: leven naar het beste dat je in je hebt. Zijn ‘goede leven’ bestaat voor­na­me­lijk uit pot­sier­lijke deca­den­tie, die hij ongegeneerd […]

‘ ’

Neen, deze wereld is de mijne niet, maar ik zal het ermee moe­ten doen.   Antony Oomen 13.VIII/2014 Amsterdam

Vlag, half­stok

Vlag, half­stok     Van­daag voor dag en dauw hijst zij zich de trap op. Haar kou­sen wat afge­zakt. De oude vrouw, met moeite schuift zij boven een raam omhoog. Een poosje leunt zij naar bui­ten, tuurt naar de stilte van […]

‘ ’

Het ver­mo­gen zich in de ander te ver­plaat­sen is een essen­ti­eel onder­deel van het gezond ver­stand. Waar gezond ver­stand ont­breekt heerst bar­ba­rij.   Antony Oomen 1.VIII/2014 Amsterdam

Thuis­komst

(voor Joep Lange)   Thuis­komst     Toen je nog leefde, droomde ik nooit over je. Op één keer na: je zei als je goed hebt nage­dacht, geef je ideeën dan aan de wereld. Ook als nie­mand ze nog snapt of seri­eus neemt. […]

Dag Joep, dag Jacqueline

Dag Joep, dag Jac­que­line     Joep Lange had het einde van aids moe­ten mee­ma­ken. Hij kende de weg naar dat doel en ging voor ons uit als gids. We ken­den Joep als zeer bevlo­gen col­lega, als eru­diete, onor­tho­doxe weten­schap­per en […]

Maar, alleen

Maar, alleen     Ik ben een man van bijna zes­tig jaar. Als ik wil pak ik de tele­foon en bel mijn moe­der. Voor een praatje. Voor goede raad. Als ik treu­rig ben, troost zij mij. Als ik stout ben, spreekt ze mij […]

Dag Joep

Dag Joep     Joep Lange had het einde van aids moe­ten mee­ma­ken. Hij kende de weg naar dat doel en ging voor ons uit als gids. We ken­den Joep als zeer bevlo­gen col­lega, als inspi­re­rend onor­tho­doxe weten­schap­per en vooral als […]

Waar­heid

Waar­heid     Van­mor­gen vroeg ont­moette ik de waar­heid Ver­kracht, ver­kwan­seld voor een appel en een ei. Al wat ze zei: geloof mij niet. Geloof mij niet als ik bij dage­raad de leu­gen omhels Als ik de ruimte en de tijd verdeel […]

Van Gaal – een huldedicht

Van Gaal – een hul­de­dicht     Ben ik nou zo slecht of zijn jul­lie zo goed Met deze vraag stond ik van­daag op Slim of dom? Aar­dig waren we Je moet wel van jon­gens hou­den Om ze tot schit­te­ring te slij­pen Tot […]

‘ ’

Het woord ‘Syrië­gan­ger’ heeft een te onschul­dige, vreed­zame klank, ter­wijl de woor­den “Jiha­dist’ en ‘Jihad-strij­­der’ juist weer veel te held­haf­tig klin­ken. Ik stel voor: Jihad-toe­rist, dan wel Jihad-ter­ro­rist.   Antony Oomen 4.VII/2014 Amsterdam

‘ ’

Waar the­ra­pie à pri­ori geen baat heeft, is dia­gnose uiter­aard over­bo­dig.   Antony Oomen 4.VII/2014 Amsterdam

‘ ’

Het men­se­lijk lichaam is ont­wor­pen voor licha­me­lijke en gees­te­lijke beweeg­lijk­heid. De meeste men­sen heb­ben ‘zoiets zots’ nog nooit gehoord.   Antony Oomen 2.VII/2014 Amsterdam

Lang­ste zondag

Lang­ste zon­dag     Ik heb deze zon­dag Geen gezicht gege­ven Geen gedicht geschre­ven Nie­mand ver­blijd met een lach Ik ben deze zon­dag Niet veel opge­scho­ten Wel wat te kort gescho­ten Kortom, een zon­dige dag Dag zon­nige zon­dige zon­dag Dag dag vol […]

Tru­vada-hoer 1

Tru­­vada-hoer 1     Zoals je moge­lijk weet, bestaat er een genees­mid­del dat men­sen effec­tief beschermt tegen een infec­tie met hiv. Net als bij anti­con­cep­tie is het voor de betrouw­baar­heid wel van belang dat je de pil dage­lijks inneemt. Mits […]

Olijf­boom

Olijf­boom     Paus Fran­cis­cus deed per Twit­ter een oproep aan alle men­sen van goede wil om hem te vol­gen in zijn gebed voor vrede in het Mid­­den-Oos­­ten. Een gebed waar­voor hij de pre­si­den­ten Shi­mon Peres en Mahm­oud Abbas had […]

Syrië­gan­gers

( inge­zon­den brief, gepu­bli­ceerd in De Volks­krant 5 juni 2014 )   Syrië­gan­gers     Geachte redac­tie, Het woord ‘Syrië­gan­ger’ is onge­schikt als aan­dui­ding voor West-Euro­­pese mos­lims die zich in Syrië heb­ben bekwaamd in wapen­ge­bruik en kop­pen­snel­len. Het woord heeft een […]

Ople­ving

(voor Ber­tus T.)   Ople­ving     Toen je ver­lo­ren werd gewaand Niet als ver­mist opge­ge­ven Angst­val­lig door­ge­gaan met leven Want door de dood gemaand Wie schrijft zo zegt men blijft In het legi­oen van eer en maat Maar ben je lie­ver van […]

Eer­wraak

Eer­wraak     Als ik van­daag een traan laat Dan huil ik om het dwa­len Van vaders die hun doch­ters Ste­ni­gen en hun zonen levend Begra­ven. Heb mede­do­gen. Geen woord over de moe­der. Geen woord over de zus­ter. Die hul­len zich in […]

Anti­muze – IV

Anti­muze – IV     Voor de dui­de­lijk­heid: als we hier spre­ken over ‘zij’ en ‘haar’ met betrek­king tot muze en anti­muze, dan heb­ben we het over het gram­ma­ti­cale geslacht, niet het bio­lo­gi­sche. Dat gezegd heb­bende is de anti­muze wel vaak […]

Anti­muze – III

Anti­muze – III     Wan­neer je je anti­muze wat vraagt, scham­pert ze: wat denk je zelf? Als je haar iets ver­telt, krijg je: boeien, lek­ker belang­rijk. Wie denk je eigen­lijk dat je bent, vraagt de anti­muze, als ze je op […]

Anti­muze – II

Anti­muze – II     Ter­wijl de muze door­gaans geen inten­ties heeft met het gemoed van de kun­ste­naar – ster­ker nog: ze lijkt onwe­tend van haar rol in diens leven – wordt haar tegen­pool wel dege­lijk gedre­ven door bedoe­lin­gen. Boze bedoelingen. […]

Anti­muze – I

Anti­muze – I     Ieder die wel­eens wat beeld­houwt, com­po­neert, schil­dert of schrijft, kent de belang­rijke rol van de muze in het schep­pings­pro­ces. Zij tilt ons tot gro­tere hoogte. Zij inspi­reert, bea­demt ons. De muze beaamt het wezen van de […]

Vrouw met Baard

Vrouw met Baard     Ik ver­wacht dat er dit jaar lan­ger dan één dag zal wor­den nage­praat over het song­fes­ti­val. Vooral omdat de hetero in Con­chita Wurst (vrij let­ter­lijk ver­taald: Kutje Worst) graag een ver­ma­ke­lijke ker­mis­at­trac­tie wil zien en niet […]

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – III

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – III     Begin jaren ’80 deed Lau­rie Ander­son een tref­fende obser­va­tie. Ze liep ergens in Frank­rijk (Parijs?) over straat en zag hoe de moe­ders hun babies ver­voer­den. Tal­loze malen heb ik daarna het­zelfde gezien […]

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – I

De Bak­fietsmoe­der en de Kids – I     De bak­fiets diende ooit voor het trans­port van goe­de­ren en pro­duc­ten. De bak­ker had een bak­fiets, even­als de ijs­co­man en de oud­ij­zer­boer. In een stad als Amster­dam was het niet onge­brui­ke­lijk dat […]

Anne’s Crib – V

Anne’s Crib – V     Ter­wijl de stroom bezoe­kers dage­lijks toe­neemt bij het Anne Fank Museum en de rijen met wach­ten­den lan­ger, wordt de vraag waar ik de vorige keer mee besloot pran­gen­der: hoe pik­ken we een graan­tje mee van […]

Anne’s Crib – IV

Anne’s Crib – IV     Anne Frank is een merk. Een museum, een musi­cal, een naam. Een his­to­ri­sche figuur die men wereld­wijd ver­heer­lijkt als een hei­lige. God­dank heeft de win­kel van het Anne Frank Huis zelf een fat­soen­lijk assor­ti­ment, bestaande […]

Anne’s Crib – III

Anne’s Crib – III     Om offi­ci­eel hei­lig ver­klaard te wor­den, moet men zijn of haar leven geheel ten dien­ste heb­ben geleefd van onbaat­zuch­tige goed­heid, ver­moed ik. Of men is eerst een zeer zon­dig mens geweest (zoals ikzelf) en heeft […]

Anne’s Crib – II

Anne’s Crib – II     Het Anne Frank-huis vormt de bestem­ming van een door­lo­pende pel­gri­mage van mil­joe­nen. Van heinde en ver komen zij naar Amster­dam om er een leeg huis van bin­nen te bekij­ken, een boe­ken­kast. Bij elk bede­vaarts­oord hoort […]

Anne’s Crib – I

Anne’s Crib – I     Anne Frank is een hei­lige die leefde van 1929 tot 1945. De laat­ste jaren van haar leven woonde zij terug­ge­trok­ken ach­ter een boe­ken­kast, waar zij in stilte werkte aan een uniek let­ter­kun­dig oeu­vre. Soms tuurde […]

Heart attack

Heart attack     I had this dream: They’d wrap­ped your heart In transpa­rent foil Toyed it around as were it an Ame­ri­can foot­ball – throw and catch, Catch it if you can. You didn’t seem to mind much. I tried to catch it. Heart­less now You still […]

Nog niet jarig

Nog niet jarig     Toen ik In deze wereld werd gewor­pen En om mij heen keek Moet ik het, zo stel ik mij voor Op een luid­keels krij­sen heb­ben gezet. Dat zijn een paar beste lon­gen Zal iemand heb­ben gemom­peld. Niets was minder […]

Ode aan de gesto­len fiets van Ron de Bruijn

Ode aan de gesto­len fiets van Ron de Bruijn     Hij reed zo lek­ker, mijn gesto­len fiets Mijn mooie, lieve Bata­vus Lie­ver dan met bus of tram Trot­seer­den wij samen Weer en wind. Door weer en wind Door dik en duin Wij waren altijd samen […]

Ode aan Albert Verlinde

Ode aan Albert Ver­linde     Aan Albert Ver­linde Maken we maar geen Woor­den vuil. We zijn nog niet Zijn vorige leven Ver­ge­ten. Toen hij als Klein jon­ge­tje Omkwam in Auschwitz. In een vorig leven. Vraag me niet hoe Zoiets kan.   Antony Oomen 5.XII/2013 Amsterdam

Nar

Nar     Ik ben uit de lucht gegre­pen, ik besta niet. Te pas en onpas zuigt men mij uit de duim. Ik word ver­draaid, uit mij graait men losse woor­den. Ik woon in de marge van het gesticht. Ik ben de hof­nar maar. Met venijn […]

Ode aan Geer & Goor

Ode aan Geer & Goor     Neen, een lof­dicht is dit niet, Eer­der een weeë walg­zang. Een kots­dicht, goor­der nog Dan Geer en Goor, een gal­gen­lied. Oh, maag bin­nen­ste­bui­ten Kerend lied gedoopt in vitri­ool, Hymne van drek en diar­ree, Hup, door het […]

Ode aan Roy Donders

Ode aan Roy Don­ders     Op Broek­ho­ven dra­gen de vrou­wen Broek­pak­ken, zeg maar huis­pak­ken Bedacht en ont­wor­pen door Roy Don­ders. Ze ver­schui­len zich ach­ter hun rol­lui­ken. Roy Don­ders rookt, net als alle vrou­wen Van Broek­ho­ven, met hun geleer­looide Huid in […]

Kaal

Kaal     Woor­den val­len Uit mijn hoofd Zoals bla­de­ren van de Boom in de herfst Op het oog toe­val­lig Maar gena­de­loos Doel­ma­tig stre­ven zij naar Kale tak­ken en de grond   Antony Oomen 30.X/2013 Amsterdam

Win­ter­tijd

Win­ter­tijd     Van­nacht krijg ik het uur terug Dat de zomer van mij leende ’t Is vast nog heel, maar Wat moet ik er nog mee? Een uur­tje lan­ger dro­men Een uur­tje lan­ger dan­sen Een uur­tje grim­mi­ger bemin­nen En dan de zwarte […]

Ramp­spoed

Ramp­spoed     Pira­ten, Pie­ten, Sin­ter­kla­zen De wereld is de oude niet Het zal geen zin­nig mens ver­ba­zen: De een zijn vreugd is ander­mans ver­driet Alle geluk ligt in een jeugd Vol goden, mon­sters en demo­nen Waar ondeugd zich meet met de deugd […]

Neder­land lapt VN-reso­lu­tie aan zijn laars

Neder­land lapt VN-reso­lu­­tie aan zijn laars     Neder­land zal zich niet neer­leg­gen bij een VN-reso­lu­­tie die het sin­ter­klaas­feest ver­biedt. Dat liet pre­mier Rutte zojuist weten in het pers­cen­trum Nieuw­spoort. Hij rea­geerde op het bericht dat de Vei­lig­heids­raad zich sinds vanmiddag […]

Regen

Regen     Nee van sui­ker ben ik niet Maar even­min van steen Vraag het maar aan het paard Dat de regen de kont toe­keert Of vraag het aan de koeien Ze loeien zet ons maar op stal Wij zijn het zat. Thuis­ko­men, zeik­nat. Uit, […]

Pol­der­kol­der

Pol­der­kol­der     Kop in de wind Daar fietst de Hol­lan­der Ver­be­ten Van Zwarte Piet Houdt hij en Van Geert Wil­ders Hij wil niet Dat op vier mei Een Mof wordt her­dacht De regen striemt hem In het gezicht Hij haast zich naar Moe­der de vrouw […]

Slot

Slot     Toen ik boven woonde, in de toren­ka­mer, was de wereld te over­zien. Alle kan­ten kon ik uit kij­ken waar je bleef. Toen kwam je ineens en nam me mee.   Antony Oomen, 6.X/2013 Amsterdam

New York style

New York style     Zo kan het ook. Je bent bij­voor­beeld in New York en je opent Grindr. Voor niet-inge­wij­­den: Grindr is een popu­laire ‘hookup-app’ die in één oog­op­slag laat zien welke jon­gens en man­nen er in de buurt zijn […]

Pol­der­gang

Pol­der­gang     Don­der­dag ga ik lek­ker op vakan­tie. Maan­dag 23 sep­tem­ber ben ik er weer. In de tus­sen­lig­gende weken zal er in Neder­land bij zo’n 60 à 70 men­sen een hiv-dia­g­nose wor­den gesteld. Ik neem aan dat mini­maal hetzelfde […]

Rouw­stand

(voor Friso)   Rouw­stand     De molens staan in rouw­stand Want een prins is dood De bedol­ven prins De schone sla­per Eerst Sneeuw­witje Dan Doorn­roosje Wak­ker wordt hij niet meer Gekust   Antony Oomen 13.VIII/2013 Amsterdam

De wereld mijn taal

(voor Wiebe)   De wereld mijn taal     Wat mij gebeurt Ver­an­dert mij Het deert mij niet Klei­neert mij niet Maar ik ben niet van steen Ik kijk voor­uit noch om In wrok noch met wroe­ging Ver­schans mij in mijn taal Ik ken deze wereld Zij […]

Gedach­ten over homo’s II – top of bottom

Gedach­ten over homo’s II – top of bottom     In deel I behan­delde ik de onvrien­de­lijke omge­ving waarin de homo nood­ge­dwon­gen opgroeit. Het zal nie­mand ver­ba­zen dat hij blij en opge­lucht is als hij ein­de­lijk tot zich laat doordringen […]

Hud­son River

Hud­son River     we love the sto­res on the Hud­son River sho­res or some­ti­mes clo­sed on solemn street cor­ners the obscure the for­got­ten objects showing their age out of reach, ah those long lazy win­ter days in that Dutch sum­mer when he took […]

EXIT VI – de tuin

(voor A.)   EXIT VI – de tuin     ik droomde dat ik je weer zag ach­ter in de tuin stond je leunde ach­te­loos tegen de appel­boom in bloei bloe­sem dwar­relde op jou het leek wel win­ter en sneeuw viel neer je lachte iet­wat schalks toen […]

Vlucht.

Vlucht.     Rake­lings scheer je over een akker een gedachte die geen gedachte wil wor­den een adem­ha­ling die zuch­ten wordt. Dan land je uit de lucht opent de ogen. Je bent er weer. Wak­ker.   Antony Oomen 17.IV/2013 Amsterdam

Uit het oog, uit het hart

(voor Moniek van der Kroef)   Uit het oog, uit het hart     Ja, dit is dan het luid­keels vals gezon­gen lied Waar je zo bang voor was. Bar­baars valt het Met de deur in huis, nee gooit de rui­ten in. Want nog lang […]

Mas­ke­rade.

Mas­ke­rade.     Enige tijd gele­den was ik in Hong Kong. Daar viel me van alles op. Onder andere dat men er stuk­ken beter gekleed over straat gaat dan bij ons en dat men er lijkt opge­voed in veel vriendelijker, […]

Fabi­ola.

Fabi­ola.     Fabi­ola, dood kunst­werk. Maak de stad aan ’t jan­ken. Ga in de Amstel te water. Vaar dan naar Zorg­vlied. Rust daar maar zacht.   Antony Oomen 27.I/2013 Amsterdam

Sneeu­wen­gel.

Sneeu­wen­gel.     Het sneeuwt wat in janu­ari, tot zover wei­nig nieuws onder, zon­der de zon, maar deze stui­vende wit­heid heet bij ons al snel sneeuw­jacht, wat schreeuwt om code oranje. Code oranje: eet niet van de gele sneeuw waar­schuw ik […]

Elk jaar natuur­ijs – readymade

Elk jaar natuur­ijs – rea­dy­made     ‘Elk jaar strijdt Noor­la­ren met Veen­oord in Drente en Grams­ber­gen in Over­ijs­sel om de eer­ste mara­thon op natuur­lijs. Noord­la­ren lijkt ook nu de beste kan­sen te heb­ben. Veen­oord en Grams­ber­gen ver­wach­ten pas don­der­dag op […]

Los zand.

(voor Filippo Z. en con­sor­ten)   Los zand.     Zand­kas­te­len op het strand, burch­ten, tun­nels, laby­rin­ten, onweer­spro­ken nog door de zee: in wezen los zand. Zand­kor­rels wil­le­keu­rig bij elkaar maar samen dat strand waar ban­de­loos de liefde werd bedre­ven. Woes­tiijn­zand, onbe­grensde weidsheid […]

Bloed­ver­wan­ten.

(voor Jas­per Oomen)   Bloed­ver­wan­ten.     Toen het leek dat we je in je een­tje de zee, de woeste zee op stuur­den en wel wis­ten dat je slaags zou raken met ser­pen­ten en demo­nen, toen heb­ben we je niet alleen gela­ten, alleen, we kon­den niet mee. […]

Sint Maar­ten.

Sint Maar­ten.     De kin­de­ren gaan luid zin­gend aan zijn deur voor­bij. De ouders nog luid­ruch­ti­ger. Hun zucht naar aan­dacht gro­ter dan die van de kin­de­ren naar snoep. En altijd ver­wacht hij: een­tje zal aan­bel­len en weer voor mij zin­gen. Eens stelt […]

Van­daag de dag (ready made)

Van­daag de dag (ready made)     ‘Er werd over scha­du­wen heen­ge­stapt, aan knop­pen gedraaid: Posi­tief uit­ge­ruild. Er wer­den stip­pen aan de hori­zon gezet.’   Antony Oomen 11.XI/2012 Amsterdam

Muur.

Muur.     Steen op steen getast, woord op woord gewor­pen. Noot aan noot gere­gen. Man tegen man. Zang op zang op zang, beeld voor beeld voor beeld   Antony Oomen 1.XI/2012 Amsterdam

Von­del­park

Von­del­park     Er woont in het park een lief­lijk boom­pje. De laat­ste weken zag ik hoe het beetje bij beetje werd uit­ge­kleed. Nu staat het kaal en ver­la­ten, moe, haast klaar voor de win­ter.   Antony Oomen 31.X/2012 Amsterdam

Gedach­ten over homo’s – I – homofobie

Gedach­ten over homo’s – I – homo­fo­bie     De meeste homo’s wor­den groot­ge­bracht door hete­ro­sek­su­ele echt­pa­ren. In het gun­stige geval heb­ben deze ouders een onbe­van­gen hou­ding tegen­over de geaard­heid van hun kin­de­ren, maar de kans is vrij groot dat […]

Okto­ber.

Okto­ber.     Helpt tegen de grijs­heid Van okto­ber Dan enkel bele­gen Wijs­heid van de ober.   Antony Oomen 13.X/2012 Amsterdam

Herfst.

Herfst.     Bak­fiet­sende kij­vende wij­ven, tover­kol­len Rot­tende bla­de­ren ver­ber­gen hon­den­drol­len Nee, de herfst die moet ik niet De herfst, die kan ik niet velen Geef mij de zomer die geen zomer was De lente die er niet om loog Naar zon en zonlicht […]

Stem­recht.

Stem­recht.     Je mag zelf kie­zen. Wat zal het eens zijn? Niets­nut of nit­wit, hof­nar of lakei? Zwen­del of brood­roof, schijn­heil of doem? Je moet ’t zelf weten. Je twij­felt niet. Het pad omhoog is ook het pad dat je afdaalt.   Antony Oomen 10.IX/2012 […]

De vader van Sam.

De vader van Sam.     In de kleed­ka­mer van de sport­school zag ik de man die ik even tevo­ren aan gewich­ten trek­kend en duwend nog had aan­ge­zien voor de vader van Sam, een man die ik eigen­lijk niet ken en […]

Waar­heid

Waar­heid     Ik zocht in de diepte maar maar vond haar niet Ook aan de opper­vlakte lag zij niet Maar ver­wa­terd aan­ge­spoeld Ber­trand aan de water­kant   Antony Oomen 5.VI/2012 Amsterdam

XIX – Moeder

XIX – Moe­der     Moe­der, zal ik maar een grote muur bou­wen rond jouw kwets­bare kracht?   Antony Oomen 13.V/2012 Amsterdam

Doden­her­den­king

Doden­her­den­king     Dood zijn ze, de doden, maar even­goed leven ze voort. Er zijn leven­den, die het nog weten.   Antony Oomen 4.V/2012 Amsterdam

Geboor­te­grond

(voor Johan Oomen – bij het ver­strooien van zijn as op zijn ver­jaar­dag)   Geboor­te­grond     Als bla­de­ren aan een boom, in de knop, ont­plooid, ver­kleurd en dan, geknakt, weer voed­sel voor de boom zijn wij hier gebo­ren en geto­gen. Hier leer­den we […]

XVI – Zomertijd

XVI – Zomer­tijd     Toren in de mist. Half acht is nu half negen. Spreid je vleu­gels maar.   Antony Oomen 25.III/2012 Amsterdam

XV – Heineken

XV – Hei­ne­ken     ‘Zomer­tijd ken ik, win­ter­tijd ken ik ook wel – Majes­teit? Dat nooit!’   Antony Oomen 23.III/2012 Amsterdam

XIII – Mien

XIII – Mien     Ter­wijl de lente al bijna voor de deur stond, ver­trok Mien voor­goed.   Antony Oomen 20.III/2012 Amsterdam

XII – Zaterdag

XII – Zater­dag     Luis­te­rend naar Brahms – Stre­lende vin­gers van een jonge pia­nist.   Antony Oomen 17.III/2012 Amsterdam

XI – Invasie

XI – Inva­sie     De omsin­ge­ling van zijn Facebook­pa­gina gro­ten­deels vol­tooid.   Antony Oomen 16.III/2012 Amsterdam

X – Tattoo

X – Tat­too     Het ser­pent kron­kelt steeds slu­wer, glad­der, val­ser. Hak de kop eraf.   Antony Oomen 14.III/2012 Amsterdam

IX – Laura

IX – Laura     De geboor­te­grond zin­dert len­te­be­lofte: pete­kind ver­jaart   Antony Oomen 11.III/2012 Amsterdam

VII – Luna

VII – Luna     Dit witte maan­licht spie­gelt zo diep in de ziel – Laat de wol­ven los.   Antony Oomen 8.III/2012 Amsterdam

VI – Opa

(voor Aron E.)   VI – Opa     Hoger toren je op de schou­ders van opa. Hij biedt je uit­zicht.   Antony Oomen 7.III/2012 Amsterdam

V – Water valt

V – Water valt     En als het herfst wordt – ineens in de lente dan – kop op, zuid­wes­ter.   Antony Oomen 7.III/2012 Amsterdam

IV – Morgenstond

IV – Mor­gen­stond     Vogels begin­nen vroeg te zin­gen door het licht. Sta nou maar eens op.   Antony Oomen 7.III/2012 Amsterdam

II – Lente

II – Lente     Kro­kus­jes open. Merel­tjes voor dag en dauw. Dan wordt het lente.   Antony Oomen 6.III/2012 Amsterdam

I – Maanlicht

I – Maan­licht     Bleek in het maan­licht scher­pen de vrien­den het mes. Snel wend ik mij af.   Antony Oomen 5.III/2012 Amsterdam

Thuis­komst

Thuis­komst     Van­daag komt vader voor het laatst thuis. Voor het eerst als een kruik vol as.   Antony Oomen 1.III/2012 Amsterdam

EXIT V – Final Chord

(for Johan Oomen – trans­la­tion: Peter Mason)   EXIT V – Final Chord     Hands of the man Who always gree­ted spring With sim­ple words: The first sun is the best. Hands that put the sun in the sky. Soft hands rea­ching over a con­sole, Fingers […]

EXIT V – Slotakkoord

(voor Johan Oomen)   EXIT V – Slot­ak­koord     Han­den van de man die stee­vast de lente begroette met een­vou­dige woor­den: de eer­ste zon is de beste zon. Han­den die de zon aan de hemel zet­ten. Zachte han­den tas­tend over een klavier, […]

EXIT IV – Equinox

(for Nikki V. – trans­la­tion: Peter Mason)   EXIT IV – Equi­nox     Every time you go south, I steel myself: don’t turn around, Look ahead, don’t look back. Once I did look back, You laug­hed as you dan­ced out of the street, Around […]

EXIT IV – Equinox

(voor Nikki V.)   EXIT IV – Equi­nox     Steeds als jij zuid­waarts gaat Neem ik mij voor: niet omkij­ken. Voor­uit­blik­ken, nooit terug. Toen ik ach­terom keek: Jij lachte de straat uit, Danste de hoek om. Mijn maag kromp. Ik klampte mij vast Aan sprank­jes hoop […]

EXIT III – Eclipse

(Trans­la­tion: Peter Mason)   EXIT III – Eclipse     What if I lay my forehead gently on yours And my whis­pe­ring thoughts drip into your soul? What if I hone my words on your stone thoughts, Wil­fully con­fu­sed? What then? Should you then […]

EXIT III – Eclips

EXIT III – Eclips     Wat als ik mijn voor­hoofd nou eens zacht­jes neer­vlij op het jouwe en mijn gedach­ten fluis­te­rend sij­pe­len in jouw ziel? Wat als ik mijn woor­den slijp aan jouw ste­nen gedach­ten, hals­star­rig ver­warde? Wat dan? Moet jij […]

EXIT II – noodverwarring

EXIT II – nood­ver­war­ring     Nee zal geen ja zijn Wij zul­len niet mij zijn Wij zul­len niet wij zijn Ja zal geen nee zijn. Ja doe ik open Jij blijft bui­ten Ik ver­trek Nee niet op slot. Jij komt jij gaat Jij wacht Jij gaat Ik blijf, […]

EXIT II – emer­g­ency confusion

EXIT II – emer­g­ency con­fu­sion     No won’t be yes We will not be me We will not be we Yes won’t be no. Yes I will open You will not enter I will exit No I won’t close. You come you go You wait You go I stay, say no. […]

Spie­ge­lin­gen uit de dode hoek

Spie­ge­lin­gen uit de dode hoek     I In de ogen van de Neder­lan­der geldt de Ame­ri­kaan als een wel­be­spraakt maar opper­vlak­kig wezen. Zwaar­lij­vig beweegt het zich per auto voort langs fast­food­ke­tens. Omge­keerd ziet de Ame­ri­kaan de Neder­lan­der als een horkerige […]

Bevrijd

Bevrijd     Van­daag vrij om te gaan en te staan, om te eten en drin­ken, te zeg­gen wat ik wil, vrij om te doen en laten Open ik mijn mond, hij wordt niet dicht­ge­sla­gen. Ik hoef geen ster te dra­gen word niet […]

Len­te­krie­bels – I

Len­te­krie­bels – I     In Bui­ten­hof trad van­daag Syp Wynia op, zeg maar de rechtse knies­oor onder de colum­nis­ten van dat pro­gramma. Hij zou het gaan heb­ben over het ‘onna­volg­bare’ Neder­landse ont­wik­ke­lings­be­leid, zo was aan­ge­kon­digd. Ter­wijl ik eigen­lijk graag naar […]

Ach, Lobbi Lobster!

Ach, Lobbi Lob­ster!     Lobbi, in Canada gebo­ren en geto­gen Voor­dat zij geboeid naar Hol­land kwam. Maar op de Albert Cuyp te Amster­dam, Daar kwam zij Piero onder ogen. Die nam haar mee naar de Jor­daan Met niets dan goed bedoelen, […]

Super­za­ter­dag

Super­za­ter­dag     Van­daag was een don­kere dag Tot­dat ik eerst S.de G. en N.J. Tegen­kwam in de A.H. – de win­kel dan Want de man, die is sinds gis­te­ren dood. Daarna maakte ik op straat een praatje Met een buur­vrouw, die ook […]

Koorts – een wintervertellin

Koorts – een win­ter­ver­tel­lin     I Hal­ver­wege de och­tend wan­delde de hoofd­per­soon van dit ver­haal, een slanke der­ti­ger van in de vijf­tig, vanaf de Prin­sen­gracht de Wes­ter­straat op. Zojuist had hij een bezoek gebracht aan zijn lijf­arts en zijn […]

Thirteen

(for Anja Eli­za­beth Alden, my daugh­ter)   Thirteen     I Having clim­bed the moun­tain of my child­hood Here I stand. On top. Taking a deep bre­ath and taking in. II Now spread your arms and look up and just […]

‘ ’

Ik kijk neer op nie­mand. Daar­en­te­gen zijn er heel veel men­sen die ik niet begrijp, niet in hun den­ken, noch in hun han­de­len.   Antony Oomen 2.IX/2010 Amsterdam

staying in touch with friends

staying in touch with friends     On the day Joseph Parsons pas­sed away, AOL Livestream sent out the fol­lo­wing facebook com­ment: ‘Joseph Parsons is using AOL Life­stream to orga­nize and stay in touch with friends.’ I like to believe […]

Out of the Box II – kolderkoppen

Out of the Box II – kol­der­kop­pen     Toen ik de vorige keer Geert Wil­ders een ran­zig onder­kruip­sel noemde, moet ik me enorm heb­ben ver­gist. (Ik durf nu wel te beken­nen dat ik in de klad­ver­sie nog ‘stin­kende kakkerlak’ […]

Vier Troos­te­loze Liederen

(in memo­riam Joseph Scheich)     Vier Troos­te­loze Lie­de­ren     I – Stof Weder­ke­ren tot stof is in een tel gebeurd. Ach­te­loos omme­zien, nauw­let­tend tege­lijk. Scha­mele res­ten van het lijf: Adem uit en niet meer in! Geest ruk in, zon­der zicht. In een […]