Les­sons Learned

Gepubliceerd op

— Geplaatst in columns, proza

( Deze column ver­scheen op 28 sep­tem­ber 2020 op het Intra­net van Aids­fonds – Soa Aids Nederland )

 
Les­sons Learned
 
 
‘Iemand met inzicht betreurt de waan­zin van men­sen die in hun illu­sies gevan­gen zit­ten, en zij op hun beurt lachen hem uit als een krank­zin­nige en sto­ten hem uit.’
– Eras­mus – Lof der Zotheid

Wie mij lan­ger kent dan van­daag her­in­nert zich mis­schien mijn vro­lijke oekaze tegen gemak­zuch­tig gebruik van Engelse ter­men in Neder­landse tek­sten. Main­strea­ming, civil soci­ety, incen­tive, out of the box – enkele wil­le­keu­rige voor­beel­den. En natuur­lijk les­sons lear­ned, dat we van­daag helaas moe­ten behandelen.

Mijn aan­wij­zing was meer dan steil purisme. Er is me seri­eus wat gele­gen aan zorg­vul­dige woord­keuze, hele­maal als je met publieke mid­de­len werkt en daar­voor aan veler­lei par­tijen ver­ant­woor­ding moet afleg­gen of gezond­heids­voor­lich­ting moet geven aan aller­hand doelgroeperingen.

Een kind weet: jar­gon heeft als doel ver­doe­ze­ling, kliek­vor­ming, bui­ten­slui­ting. En oh para­doxale iro­nie: op het moment dat iemand de term les­sons lear­ned bezigt, sprin­gen voor de geoe­fende lezer of luis­te­raar onver­bid­de­lijk de niet-getrok­ken les­sen in het oog! 

Het mag dan ook nie­mand ver­won­de­ren dat dit les­sons lear­ned tegen­woor­dig moei­te­loos van de ton­gen rolt van Mark Rutte en Hugo de Jonge inzake covid-19, al schrok ik er de eer­ste keer gewel­dig van. Welke les­sen had­den Hugo en Mark dan wel getrok­ken uit de corona-hoor­col­le­ges van pro­fes­sor Jaap van Dissel?

Les 1 – Pro­fes­sor Van Dis­sel heeft qua­li­tate qua altijd gelijk, ook als hij uit zijn nek zwetst.
Les 2 – Van­wege de intel­li­gente lock­down is het col­lege Reto­rica komen te vervallen.

Ik bespaar u een lita­nie van wat er alle­maal fout­ging in de Neder­landse covid-19-res­pons, dat heb ik elders nauw­keu­rig beschre­ven in mijn Corona-dag­boe­ken. Maar nu we dan na negen maan­den op het punt zijn aan­be­land dat we nage­noeg niks heb­ben geleerd van de eer­ste aan­vals­golf van het coro­na­vi­rus om een tweede mee te kun­nen voor­ko­men, moet mij toch wat van het hart.

Hoe is het nou toch moge­lijk dat wij, beden­kers immers van het inter­na­ti­o­naal beju­belde stra­te­gi­sche pre­ven­tie­con­cept sex buddy ten behoeve van de gees­te­lijke volks­ge­zond­heid van alleen­staan­den, dat wij, com­for­ta­bel genes­teld in de knusse knuf­fel­schoot van de RIVM-fami­lie, Pa Van Dis­sel nadien niet enkele een­vou­dige, ken­ne­lijk ver­ge­ten les­sen uit de hiv- en aids­res­pons heb­ben kun­nen influis­te­ren? Deze waren de samen­le­ving goed van pas geko­men! Is die ouwe soms (oost­in­disch) doof? Of dur­ven wij brave koters vader niet luid genoeg tegen te spre­ken of te ver­be­te­ren, bang dat we straks geen zak­geld meer krijgen?

Ik resu­meer:
Les 1 – Een inte­gere pan­de­mie­res­pons is inge­bed in waar­bor­ging van mensenrechten.
Les 2 – Groot­ste obsta­kels voor een écht effec­tieve res­pons zijn altijd en overal poli­tieke onwil en oppor­tu­nis­tisme, insti­tu­ti­o­nele zelf­zuch­tig­heid en het ego van hoog­har­tige enkelingen.
Les 3 – Eer­ste abso­lute voor­waarde voor een effec­tieve res­pons: ken je epi­de­mie (gesprek­ken met en tes­ten van de juiste per­so­nen, op de juiste plek, op het juiste moment).
Les 4 – Tweede abso­lute voor­waarde voor een suc­ces­volle res­pons: bete­ke­nis­volle actieve betrok­ken­heid van aan­ge­dane kwets­bare gemeen­schap­pen (men­sen met of her­steld van covid-19, oude­ren, jon­ge­ren, zorg­per­so­neel, leer­krach­ten, nu eigen­lijk de hele bevolking).
Les 5 – Cru­ci­aal voor het beha­len van resul­ta­ten is eer­lijke, trans­pa­rante en vooral toe­gan­ke­lijke infor­ma­tie­voor­zie­ning op maat (pre­ven­tie, epi­de­mi­o­lo­gie, behan­de­ling, maat­schap­pe­lijke consequenties).
Les 6 – Onze stra­te­gie is zoveel moge­lijk weten­schap­pe­lijk onderbouwd.
Les 7 – Wat we niet weten bepaalt mede onze stra­te­gie: we delen ken­nis met andere lan­den, gaan te rade waar men het beter doet dan wij en tonen bereid­heid daar­van te leren.

En zo kom ik als van­zelf op het onder­werp mond­kap­jes, al vele jaren mijn stok­paardje inzake influ­enza maar nu hét sym­bool gewor­den van samen­hang en kwa­li­teit van de Neder­landse covid-res­pons: onzicht­baar, afwe­zig, ja, non-existent.

Zodra het ter sprake komt doet Jaap van Dis­sel me den­ken aan Zijne Hei­lig­heid Paus Bene­dic­tus XVI, die graag met een obsceen gezicht ver­kon­digde dat con­dooms ver­sprei­ding van hiv bevor­de­ren in plaats van tegen­gaan. Van Dis­sel pre­ten­deert het­zelfde nu over het mond­kapje en het coro­na­vi­rus. Vol­gens de bekla­gens­waar­dige baas van het RIVM zou er geen ‘solide bewijs’ zijn voor de effec­ti­vi­teit ervan (een leu­gen), ster­ker, het gebruik ver­groot het gevaar van over­dracht beweert hij schaam­te­loos (alsof daar wél een grein­tje bewijs voor is). En onze onno­zele excel­len­ties? Die pra­ten hem klak­ke­loos na.

Ik heb in ruim een kwart eeuw erva­ring in de aids­be­strij­ding nog het vol­gende geleerd: in tij­den van pan­de­mie en oor­log heb je vaak meer aan plau­si­bele, prag­ma­ti­sche en expe­ri­men­tele dan aan keu­rig weten­schap­pe­lijk bewe­zen oplossingen.

Over­weeg je in oor­logs­tijd para­chu­tis­ten uit te rus­ten met een val­scherm? Wacht daar dan niet mee tot­dat een geran­do­mi­seerde dub­bel­blinde pla­cebo-gecon­tro­leerde stu­die ‘slui­tend’ de effec­ti­vi­teit van para­chu­tes heeft aan­ge­toond en de helft van je batal­jon te plet­ter is geval­len op de Brunssumerheide.

Voorts, mevrouw de voor­zit­ter, ben ik van mening dat we de covid-cri­sis zo snel moge­lijk moe­ten onder­zoe­ken in een par­le­men­taire enquête, met spe­ci­ale aan­dacht voor de rol van het RIVM.
 

Antony Oomen
27.IX/2020
Amsterdam

 

Foto – Uni­ted Nations