Corona-dag­boek IX

( Dit opstel ver­scheen als feuil­le­ton op Facebook en werd op 3 novem­ber 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek IX     1 – pol­de­ren don­der­dag 15 okto­ber 2020 In HP/De Tijd legt Ilja Pfe­ijf­fer uit ‘waarom Neder­land op dit moment […]

Corona-dag­boek VIII

( Dit opstel werd op 14 okto­ber 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek VIII     1 – jeu-de-bou­les zater­dag 12 sep­tem­ber 2020 Van­mor­gen kostte het me even moeite om tot me door te laten drin­gen dat het zater­dag was. Er […]

Corona-dag­boek VII

( Dit opstel werd op 25 set­pem­ber 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek VII     1 – waar­heid Ik zie soms luch­ten en wol­ken­par­tijen boven de stad die ik me niet her­in­ner ooit van mijn leven gezien te hebben. […]

Corona-dag­boek VI

( Dit opstel werd op 20 augus­tus 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek VI     1 – tes­ten We schrij­ven zater­dag­mid­dag 25 juli 2020. Een drui­le­rige zater­dag, maar in tegen­stel­ling daar­toe ver­keer ik een betere stem­ming dan de afgelopen […]

Corona-dag­boek V

( Dit opstel werd op 23 juli 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek V     1 – hape­ren In de hui­dige fase van de Covid-19-pan­­de­­mie… Ik zag van­mor­gen live op het NOS-jour­­naal de nieuws­le­ze­res onwel wor­den ter­wijl ze het […]

Corona-dag­boek IV

( Dit opstel werd op 2 juli 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek IV     1 – Viet­nam Ik heb heel wat gede­mon­streerd in mijn leven. Voor homo-eman­­ci­pa­­tie, tegen anti-homo­­ge­weld. Tegen de Viet­nam­oor­log, tegen de plaat­sing van Ame­ri­kaanse kruisraketten […]

Corona-dag­boek III

( Dit opstel werd op 9 juni 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek III     1 Zolang de corona-cri­­sis voort­duurt en we aan naden­ken erover niet ont­ko­men, wil ik mijn gedach­ten aan het papier blij­ven toe­ver­trou­wen. Ik geef me […]

Corona-dag­boek II

( Dit opstel werd op 30 mei 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek II     1 – ver­soe­pe­ling Er is gis­te­ren een nieuwe fase begon­nen in de nati­o­nale Covid-19-res­pons. Van­daag is er wei­nig van te mer­ken en laat de […]

Corona-dag­boek I

( Dit opstel werd op 21 april 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek I     Pro­loog Het is niet goed moge­lijk om over Covid-19 iets op te schrij­ven zon­der eerst uit­druk­ke­lijk vast te stel­len dat de ernst en de […]

Gedach­ten over homo’s II – top of bottom

Gedach­ten over homo’s II – top of bottom     In deel I behan­delde ik de onvrien­de­lijke omge­ving waarin de homo nood­ge­dwon­gen opgroeit. Het zal nie­mand ver­ba­zen dat hij blij en opge­lucht is als hij ein­de­lijk tot zich laat doordringen […]

Gedach­ten over homo’s – I – homofobie

Gedach­ten over homo’s – I – homo­fo­bie     De meeste homo’s wor­den groot­ge­bracht door hete­ro­sek­su­ele echt­pa­ren. In het gun­stige geval heb­ben deze ouders een onbe­van­gen hou­ding tegen­over de geaard­heid van hun kin­de­ren, maar de kans is vrij groot dat […]