Corona-dag­boek VII

Gepubliceerd op

— Geplaatst in opstellen, proza

( Dit opstel werd op 25 set­pem­ber 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )

 
Corona-dag­boek VII
 
 
1 – waarheid

Ik zie soms luch­ten en wol­ken­par­tijen boven de stad die ik me niet her­in­ner ooit van mijn leven gezien te heb­ben. Ik neem aan dat die het gevolg zijn van de wereld­wijde coron­a­maat­re­ge­len. Toch zijn die onge­kend blauwe luch­ten, die mijn kin­der­tijd leken te echoën, al niet meer van de kris­tal­hel­der­heid die ze in het begin van de par­ti­ële (‘intel­li­gente’) lock­down hadden.

Gis­ter­mor­gen vroeg zag de bewolkte lucht eruit als een grijze schil­fe­rige huid. 

De vroege och­tend­ge­lui­den klin­ken intus­sen gerust­stel­lend nor­maal. Op door­de­weekse dagen leven­dige kin­der­stem­men van school­gaande kin­de­ren, het gekwet­ter, getjilp, gekras en gejank van vogels, de wagens van de vuil­nis­op­haal­dienst, de wind in onze pla­taan. Maar er is iets ver­an­derd aan de stads­akoes­tiek. Ener­zijds lijkt geluid ver­der te dra­gen, tege­lij­ker­tijd klinkt het gedempter.

Rond half­ne­gen ’s avonds komen de meeu­wen stee­vast schreeu­wen; luid­ruch­tig krij­send en cir­ke­lend boven hun nest ver­derop in onze straat, waar ze onmo­ge­lijk alle­maal inpas­sen. ’s Mor­gens zijn ze als eer­ste wak­ker, lang voor dag en dauw wek­ken ze me. 

Voor de vierde keer heb ik me gis­te­ren laten tes­ten op het coro­na­vi­rus. Steeds gaat het gepaard met het bedrukte voor­ge­voel: ooit is mijn geluk op. Ach­teraf is er dan met­een de voor­ba­rige opluch­ting van ver­moe­de­lijk niks aan de hand. Som­mige men­sen zul­len zich zulk men­taal gejojo her­in­ne­ren van de hiv-test.

Het las­tige voor de long­pa­ti­ënt is dat je gewend bent te leven met klach­ten die nu aan covid19 zijn toe­ge­schre­ven, hoes­ten, kort­a­de­mig­heid, neus­ver­koud­heid, keel­pijn, koorts. 

Zie­hier nu de waar­heid: vogels die hier niet thuis­ho­ren en ver­dwaald zijn, onge­ë­ve­naarde luch­ten, een merk­waar­dige akoes­tiek. Een lijf dat bere­ken­baar onbe­trouw­baar is.
 
 
2 – denktank

Geluk­kig was mijn covid-test­uit­slag weer nega­tief. Intus­sen voel ik me ook al wat beter, nog een beetje snot­te­rig en een ake­lig kuchje. 

In Ame­rika is de Repu­bli­keinse Con­ven­tie begon­nen, gedu­rende welke ik zoals beloofd mijn Facebook heb geslo­ten. Een leven zon­der Facebook is een zalig­heid merk ik al na twee dagen, en een enorme tijdbesparing.

Wie nu denkt dat de hui­dige pan­de­mie, de eer­ste echte natuur­ramp in Neder­land sinds de waters­nood­ramp van 1953, voor­lo­pig tevens de laat­ste zal zijn, hij of zij bedenke zich een tweede maal. Er zul­len er nog vele vol­gen, waar­on­der ook nieuwe pan­de­mieën, dus let vooral goed op! Het grim­mig­ste is mis­schien al voor­bij, laten we het hopen, maar we zul­len als gemeen­schap met veel cre­a­tieve en ideeën prag­ma­tisch de gevol­gen ervan moe­ten oplos­sen, qua volks­ge­zond­heid, qua eco­no­mie, maar ook qua omgangsvormen. 

Vrij­wel elke sec­tor zal zich­zelf opnieuw moe­ten uit­vin­den ter­wijl onze reflex­ma­tige res­pons altijd is: zo snel zover moge­lijk terug naar het bekende, naar hoe het was.

De zee­meeu­wen die hier in de straat zijn komen wonen en wier geluid dan eens lijkt op een luid­keels krij­sende baby, dan weer alsof ze je hart­gron­dig uit­la­chen: wat zijn jul­lie stom geweest, wij maken hier voort­aan de dienst uit – ha! ha! haa! Zijn zij voor­bo­den van wat ons te wach­ten staat?

Het kan vreem­der. Elders is een hert gesig­na­leerd op een ver­la­ten sta­ti­ons­plein en weer ergens anders wan­delde er een ever­zwij­nen­fa­mi­lie door een winkelstraat. 

Maan­den­lang kreeg ik via de lucht­kwa­li­teit-app op mijn tele­foon alleen nog maar berich­ten dat de lucht­kwa­li­teit boven Amster­dam was ver­be­terd. Ik wist de eer­ste keer niet wat ik zag, dit was nog nooit ver­toond! Nu zijn we weer bij uit­slui­tend mel­din­gen van lucht­ver­slech­te­ring, zoals voor de corona­cri­sis. De jong­ste cri­sis maakt alweer plaats voor de oudere, nog gro­tere, schandaligere. 

Een steeds gro­tere groep men­sen gelooft niet meer in weten­schap­pe­lijke voor­uit­gang, maar des te meer in com­plot­ten en kwak­zal­vers. Toch meldt de BBC van­daag dat het hele Afri­kaanse con­ti­nent nu vrij is van polio. Dat komt door suc­ces­volle vac­ci­na­tie­cam­pag­nes. Nige­ria was het laat­ste Afri­kaanse land waar polio nog als wild­type voorkwam.

Zo af en toe vang ik een flard op van de Repu­bli­keinse Con­ven­tie in Char­lotte, in Noord-Caro­lina in de bavi­a­nen­re­pu­bliek. Ik dacht dat ik erom zou kun­nen lachen, maar het stemt me vooral intens treu­rig. Het blijkt steeds opnieuw veel erger dan ik me had kun­nen voor­stel­len. Lang­zaam maar zeker dringt tot me door hoe ver­schrik­ke­lijk slecht ik de Ver­e­nigde Sta­ten van Ame­rika al die jaren heb door­grond en hoe­zeer ik nu ben gaan wal­gen van de Ame­ri­kaanse bipo­laire poli­tiek en maatschappij.

Van­nacht trok orkaan Fran­cis over ons land. Ik heb slecht gesla­pen. Het luikje boven de bal­kon­deu­ren in de slaap­ka­mer stond op een kier en bleef maar ram­me­len. Bij het och­tend­nieuws was die erger­lijk domme Mela­nia Trump te zien met haar banale toe­spraakje in de rozen­tuin van het Witte Huis, een alter­na­tieve inter­pre­ta­tie van Trum­pi­aans fas­cisme zoals de New Yor­ker het noemde. Ik wil van die rea­li­ty­show niets meer zien.

Als de voor­te­ke­nen mij niet bedrie­gen wijst alles erop dat Melania’s per­verse gemaal in het najaar her­ko­zen zal wor­den. Maar ook als hij de ver­kie­zin­gen ver­liest, zal hij de over­win­ning clai­men en de ver­kie­zings­uit­slag wei­ge­ren te erken­nen, dat heeft hij al min of meer aan­ge­kon­digd. Hij zal zijn woord hou­den en de Ame­ri­kaanse fas­cis­ti­sche dysto­pie weer een stap dich­ter bij een bur­ger­oor­log bren­gen. Ook daar­van zijn al voor­te­ke­nen te bespeu­ren in de vorm van fede­rale troe­pen in de stra­ten van de grote ste­den en gewa­pende burgermilities.

Ik denk dat ik nog ruim­schoots de tijd heb om me er men­taal op voor te berei­den. Ik zal in dat geval ook mijn woord hou­den (maar niet mijn mond) en Facebook voor­goed ver­la­ten. Dat zal niet moei­lijk zijn. 

Facebook heeft mij niet gebracht wat ik ervan ver­wachtte. Ik ver­wachtte een razend­snelle ver­bin­ding met de actu­a­li­teit van de wereld en ver­bon­den­heid met echte vrien­den en fami­lie over­zee. Het heeft daar­en­te­gen data ver­za­meld en ver­kocht en daar­mee stra­te­gisch bij­ge­dra­gen aan de afsto­te­lijke wer­ke­lijk­heid waarin we leven. Ik ben daar inge­trapt. Ik ben dan ook blij dat mijn Facebook nu even dicht­ge­sla­gen in een stof­fig hoekje van de cyber­space-zol­der ligt.

Op een regen­ach­tige woens­dag­mid­dag luis­te­ren naar Bowie, de Sto­nes en Jimi Hen­drix. Stein­beck lezen om de geest te fat­soe­ne­ren na alle kreu­kels en deu­ken die hij oploopt, ook zon­der Facebook. 

Don­der­dag. De storm is gis­te­ren gaan lig­gen, het is opge­hou­den te rege­nen. Alles lijkt kalm en afwach­tend. Laat ik van­daag eerst eens naden­ken over de stad Amster­dam, ooit door Maxi­mi­li­aan van Oos­ten­rijk gekroond als kei­ze­rin van Europa, thans aan lager­wal geraakte dame van stand. 

Ik ga ervan­uit dat de mono-eco­no­mie van het mas­sa­toe­risme haar lang­ste tijd heeft gehad. Als ik nu door de stad loop is het hier en daar wel weer druk met toe­ris­ten, maar toch van een heel andere orde dan eerst. Het lijkt nu meer op Zie­rik­zee of Mid­del­burg wat de drukte betreft en wat opvalt: de toe­ris­ten zijn niet vro­lijk meer. Je ziet op hun ver­veelde gezich­ten hoe­zeer het rei­zen naar en slen­te­ren door bui­ten­landse ste­den een ver­plicht num­mer is gewor­den dat wei­nig ple­zier meer verschaft.

Eer­der had ik het over inno­va­tie; zeker de toe­ris­ten­bran­che in de breed­ste zin van het woord zal op de schop­stoel moe­ten en opnieuw, nu besten­dig, ont­wor­pen moe­ten wor­den. Terug naar de teken­ta­fel heet dat. Wie moe­ten we aan die tafel uitnodigen?

Aller­eerst, NIE­MAND geli­eerd aan de VVD! Deze week kwam aan het licht dat aan de ont­werp­ta­fel van het Nati­o­naal Pre­ven­tie­ak­koord. Let wel: het pre­ven­tie­ak­koord gaat over maat­re­ge­len en stra­te­gieën die de volks­ge­zond­heid moe­ten bevor­de­ren. Eén maat­re­gel ont­breekt ech­ter: VVD, weg ermee!

Wie dan wel? Laten we een raad van wijze man­nen en vrou­wen van maken, die niet te groot, niet bureau­cra­tisch maar wel gezag­heb­bend is. Wat we nodig heb­ben zijn een bedrijfs­eco­noom, een pla­no­loog, een mili­eu­des­kun­dige, een gezond­heids­ex­pert, een gees­te­lijk lei­der – ik stel voor een rab­bijn – een kun­ste­naar, een archi­tect, een onge­schoolde arbei­der en een jurist.

We noe­men deze advies­raad niet ‘denk­tank’ maar Raad voor Bezin­ning en Verzoening.

De raad een blauw­druk voor een Amster­dam dat kos­mo­po­li­tisch, cul­tu­reel, ruim­den­kend, schoon en – in de woor­den van Eber­hard van der Laan – lief is. Van der Laan, in wiens naam hard niet met een t is geschre­ven, ik mis de bur­ge­mees­ter enorm in deze pro­ble­ma­ti­sche tijd.
 
 
3 – het Idee

Ter­wijl ik mijn hoofd breek over mijn opstel over vriend­schap, levert dit den­ken toch ook wel iets op voor dit dag­boek, dat inmid­dels al een klein boek­werk beslaat, en vice versa. Wij mijn gedach­te­gang volgt weet dat ik vriend­schap een pro­ble­ma­tisch onder­werp. Ik houd van moei­lijke onderwerpen.

Tege­lijk ver­veel ik me gauw bij onder­wer­pen waar ik zelf geen noe­mens­waar­dige invloed op uit­oe­fen. Neem nu het thema pan­de­mie­res­pons, zowel indi­vi­du­eel als poli­tiek en maatschappelijk.

Ter­wijl ik van mening blijf dat elke demo­cra­tisch geko­zen rege­ring met goede onder­bou­wing streng bekri­ti­seerd dient te wor­den – dat is inmid­dels ook de pre­mier met mij eens – ga ik pro­be­ren me voort­aan wat in te hou­den. Het doel is bereikt, de rege­ring luistert…

Rutte viel gis­te­ren met de deur in huis, hij wilde ‘…om te begin­nen een keer dui­de­lijk gezegd heb­ben dat uiter­aard ieder­een vra­gen mag stel­len bij wat we als kabi­net doen en daar ook kri­tiek op mag heb­ben. Ster­ker nog: het zou gek zijn als dat niet zou gebeu­ren. Het is vol­ko­men logisch […] dat er men­sen zijn die van­uit hun eigen dis­ci­pline iets vin­den over wat viro­lo­gen en medici ons advi­se­ren en wat wij als kabi­net beslui­ten. Dat brengt ons ver­der en daar staan we dus open voor.’

Dank­je­wel Mark, we hou­den je eraan. Dit was pre­cies waar het mij steeds om ging: men­sen wil­len dat er naar hen geluis­terd wordt, dat ze seri­eus wor­den genomen. 

Nog één opmer­king over de uiterst tri­vi­ale ‘kwes­tie’ Grap­per­haus.
Nu Fer­di­nand straf­fe­loos zijn coro­na­boete heeft mogen done­ren aan het Rode Kruis, moet elke andere Neder­lan­der even­eens die moge­lijk­heid krij­gen, ook ach­teraf. Voor de goede doe­len levert alle covid19-ellende dan ten­min­ste nog iets goeds op. Het alter­na­tief is: Grap­per­haus en zijn eega als­nog een boete.

Maar hier maak ik me niet druk om. Mark Rutte en Hugo de Jonge gaan boven­dien vol­gende week met ‘ieder­een’ een online ses­sie hou­den ‘om van zoveel moge­lijk men­sen goede ideeën en kri­ti­sche vra­gen te horen.’ Ik ben benieuwd wie hun op dat idee heeft gebracht…

Meer indi­vi­duen, bedrij­ven en maat­schap­pe­lijke sec­to­ren zou­den er goed aan doen hun voor­beeld te vol­gen en cre­a­tief met ach­ter­ban en cli­en­tèle te brain­stor­men om samen van moei­lijke omstan­dig­he­den het beste te maken. In ver­zor­gings­te­hui­zen ses­sies met bewo­ners. In de horeca ses­sies met leve­ran­ciers en gas­ten, in de ver­maaks­in­du­strie met gas­ten en cre­a­tie­ve­lin­gen, the­a­ter­ma­kers en mul­ti­me­di­ale kunstenaars. 

Ik moet ineens den­ken aan het pas­sen en meten in de horeca om de ter­ras­sen en inte­ri­eurs aan de regel­ge­ving te laten vol­doen. Daar kwam wel wat vin­ding­rijk­heid aan te pas, maar echte cre­a­tieve ver­nieu­wing zag je toen eigen­lijk amper.

Alleen bij Bar Kan­toor van het Con­scious Hotel in het Wes­ter­park – een hotel dat ove­ri­gens ook met wind­ener­gie geheel in zijn eigen ener­gie voor­ziet – zag ik pogin­gen tot echte inno­va­tieve oplos­sin­gen, zoals een robot­kar in de bedie­ning en QR-codes op de tafel­tjes zodat je met je smartphone je bestel­ling kon doen. Die kar staat inmid­dels alweer in de opslag en bleek ook iets min­der gea­van­ceerd dan ik me had voor­ge­steld, maar het gaat om het idee.

Het gaat altijd om Het Idee.
 
 
4 – muziek

Bet­we­te­rig­heid is mij niet vreemd. Ik vind het geen fijne eigen­schap, zeker nu ik steeds min­der pro­beer over­tuigd te zijn van mijn eigen gelijk. Dat valt nog niet mee, want bijna altijd heb ik wél gelijk.

Met deze beken­te­nis pro­beer ik een andere toon in mijn dag­boek te bren­gen, een van hoop en blijd­schap. Dat dit even­min niet mee­valt moge blij­ken uit de omstan­dig­heid dat we ons gis­te­ren weer eens genood­zaakt zagen te gaan demon­stre­ren bij het Homo­mo­nu­ment. Dit­maal gold het pro­test de per­verse anti-homo­maat­re­ge­len en ‑voor­stel­len van de Poolse rege­ring en de geper­ver­teerde Katho­lieke Kerk (= tau­to­lo­gie) aldaar. De katho­lieke kerk nota bene die er con­ver­sie­kam­pen wil gaan bou­wen om de LHBTQ-gemeen­schap te gene­zen van haar sek­su­ele dwa­lin­gen. Kam­pen in Polen, je maag draait erbij om.

Om vreugde in het leven te bren­gen her­in­ner ik mij­zelf en mijn leze­res­sen (van bei­der­lei kunne) aan het nog niet geno­teerde con­cert­be­zoek vorige week zon­dag, toen in het Con­cert­ge­bouw aan het IJ het Orkest van de Acht­tiende Eeuw optrad. Anna Enquist droeg er boven­dien Bach-poë­zie voor en Lucie Hor­sch speelde blok­fluit op slechts enkele meters afstand van ons. De inti­mi­teit van haar nabije adem­ha­ling en mimiek, de prach­tige ver­tol­kin­gen van Bach en Andries­sen door haar en het orkest, über­haupt weer in een con­cert­zaal te kun­nen zitten.

Naden­ken over vriend­schap doet mij goed. Mijn essay, dat ik zoals vaker in afle­ve­rin­gen schrijf voor en publi­ceer op Facebook, nadert zijn vol­tooi­ing. Blij was ik met mijn vondst ‘een insta­biel con­struct’ (je moet er maar opko­men), dat me het laat­ste deel hel­der voor ogen bracht. In het Engels den­ken en for­mu­le­ren geeft ook iets extra aan­dach­tigs aan de tekst. Wel ver­moed ik dat de eind­ver­sie nog heel wat redac­tie behoeft. Ik wou dat ik hier­voor een Engels­ta­lige redac­teur had.

Omdat ik al weken­lang ach­ter elkaar ver­koud­he­den heb, ben ik al die tijd niet meer bij mijn moe­der op bezoek geweest. Maar uit foto’s die mijn zus ons toe­stuurt, maak ik op dat ze zich zo nu en dan best ver­maakt en blij is. Ze beleeft weer wat! Ze gaat erop­uit, heeft haar dage­lijkse ritme weer te pak­ken, kortom, voor de zoveel­ste keer heeft ze zich uit een cri­sis weten te her­pak­ken. Ik neem graag een voor­beeld aan haar. Ik gun haar zoveel geluk. Moe­der wordt over enkele maan­den 93, hope­lijk in goede omstandigheden.

Ik ben de bio­gra­fie Wild Thing over Jimi Hen­drix van Phi­lip Nor­man aan het lezen, een nogal dui­ze­ling­wek­kend por­tret dat bui­ten het onder­werp om vooral ook his­to­ri­sche waarde heeft. Want uit­ge­re­kend in de hui­dige con­text van Black Lives Mat­ter is het goed her­in­nerd te wor­den aan het Ame­rika uit de jaren ’60, toen de zwarte bevol­king van Ame­rika nog geen bur­ger­rech­ten had en een van ‘s werelds groot­ste rock­ar­ties­ten voort­bracht – zo niet de aller­groot­ste: James Mar­shall Hen­drix, op wie ik als jonge jon­gen al ver­liefd was. 

Geluk­kig leefde Jimi Hen­drix aan het begin van de bloei­tijd van de rock­mu­ziek en is hij ook post mor­tem nooit op de mora­lis­ti­sche snij­ta­fel van #MeToo beland.
 
 
5 – ten tweede male

Toen het nieuws van de dood van Jimi Hen­drix zich als een lopend vuur­tje over de wereld ver­spreidde en Bob Dylan bereikte, barstte deze in tra­nen uit, las ik gis­te­ren in Phi­lip Nor­mans Wild Thing. Dit ont­roerde me zoda­nig dat mij ook met­een de tra­nen in de ogen spron­gen. Ik her­in­ner me als de dag van gis­te­ren die 18e sep­tem­ber in 1970. Ik was toen zelf 15, twaalf jaar jon­ger dan mijn idool.

Ik zie nu ineens waarom deze bio­gra­fie in aller­haast in de win­kels moest lig­gen, het is vol­gende week vijf­tig jaar gele­den. En dat het een haast­klus is gewor­den, zie je er van alle kan­ten aan af. Benieuwd hoe dat bij de Neder­landse ver­ta­ling is… 

Gis­te­ren­mor­gen kre­gen we te horen dat het woon-zorg­com­plex waar mijn moe­der woont, per direct weer van de bui­ten­we­reld is afge­gren­deld nadat er ‘enkele’ bewo­ners en mede­wer­kers posi­tief waren getest op Covid-19. Hier­mee ver­klaar ik de tweede golf offi­ci­eel voor geopend. 

Ik heb geen mening meer over de aan­pak, althans geen nieuwe. Het lijkt me een goed moment om deel VII mee te beslui­ten. Houd moed. 

In de woor­den van Lao Tse: ‘Intense liefde van een ander geeft je kracht, ter­wijl intense liefde voor een ander je moed geeft.’
 

Antony Oomen
25.IX/2020
Amsterdam

 

Foto – Dal­las Reedy