EXIT IX – Yes­ter­day, I saw you turn

(for J. S.)   EXIT IX – Yes­ter­day, I saw you turn     Yes­ter­day, I saw you turn around The cor­ner unin­ten­ti­o­nally Vir­tu­ally impos­si­ble: a life­time ago you ram­b­led away Lea­ving your flashy voice echo­ing inside my head I thought – no I […]

Het Park

Het Park     Met haast en spoed ver­trok ik naar het park Onza­lig uur waarop ik niets te zoe­ken had Iets joeg mij voort op ‘t koorts­ach­tig jach­tige pad dat ik lang gele­den schoor­voe­tend prat betrad Toe­ge­ge­ven, ik had behoefte aan natuur […]

Tra­nen breken

Tra­nen bre­ken     We heb­ben geen traan gela­ten Toen je ver­trok, noch toen je alleen terug­keerde Heb­ben we gehuild We heb­ben niet gehuild toen we in het don­ker Toen we door de regen, in de kou Aan de kant – […]

novem­ber

novem­ber     diep in mij ligt een laag van smart geen harde vloer maar een poel een vloei­bare grond­laag een lava­laag daar komen de tra­nen van­daan steeds raakt mijn adem een snaar maar hui­len ho maar het hart hui­vert even een benau­wend beven daar komen […]

Gay Parade

Gay Parade     De boten varen van­daag de ver­keerde kant uit Niet meer van Wes­ter­dok naar oost Maar andersom van oost naar west Waarom, dat weet nie­mand Waarom weet nie­mand nog waarom Zulke din­gen gaan zoals ze gaan Alsof je zomaar straf­fe­loos De […]

A bir­th­day song

A bir­th­day song     on your bir­th­day the birds sing a dis­tinc­tive tune, more lightly also slightly pro­foun­der a bir­th­day not a Facebook event some stuffs are more serious less fri­vo­lous a silent mor­ning in the city I con­tem­plate the ocean its concealed […]

Stem­ad­vies

Stem­ad­vies     Voor­dat je op Wil­ders stemt, ont­vriend mij Roep luid­keels ‘min­der min­der’ en blok­keer mij Ik ben geen ken­nis van je, laat staan vriend Wij heb­ben van elkaar geen last of hin­der Ik bied jou niks, jij mij nog […]

Omran

Omran     Iemand heeft het ventje voor mij neer­ge­zet ver­dwaasd, wat hij heeft mee­ge­maakt het instor­ten van de wereld pro­beer dat maar te snap­pen. Daar zit je dan. Pro­beer kalm te blij­ven ter­wijl het joch tegen­over jou steeds het gruis uit de […]

No!

No!     I refuse You won’t throw us off your buil­dings Nor drape your gar­ment of death Around me, I refuse I refuse to be your vic­tim I will not sur­ren­der to your Bomb belt nor to your relidi­ocy I refuse […]

luis­ter dan, de kat spreekt

(voor A.)   luis­ter dan, de kat spreekt     wat had­den wij nou afge­spro­ken je zou op tijd thuis zijn voor het eten han­den was­sen en aan tafel daarna niet meer de deur uit maar kijk nou hoe je lang­zaam ver­dwijnt alsof […]

Dag erna

Dag erna     Dan is altijd weer de dag erna Tot­dat die dag er niet meer is Die dag erna zo vol van leegte Vol van degene die afwe­zig is   Antony Oomen 14.IV/2016 Amsterdam

Brus­sel

Brus­sel     Jouw Brus­sel is mijn Brus­sel niet Jouw Brus­sel doet mij hart­zeer Jouw afkeer jaagt mij schrik aan Mijn Brus­sel kent ge niet Mijn Brus­sel is ver­bor­gen Mijn schat, gij vindt ze niet   Antony Oomen 22.III/2016 Amsterdam

De Opti­mist

(voor Maria Lange)   De Opti­mist     Onge­du­rige opti­mist Je kind mist je Zij zingt over die zomer van toen Her­in­nert zich jouw vurige ogen Gis­te­ren zag ik je nog Dat ver­le­gen lachje van je Ondeu­gend zei je ‘Fuck the pes­si­mists’ Ja, fuck de neezeggers […]

Vriend­schaps­ver­zoek

Vriend­schaps­ver­zoek     Ze likete dat het een aard had Maar eigen­lijk vond ze nie­mand leuk Geen mens leek haar echt aar­dig Toch blok­keerde zij nooit iemand Zelf werd ze hoogst­zel­den ont­vriend Eigen­lijk ver­baasde het haar niet Ze voelde zich als lucht in […]

regen­boog

(voor Chü­nyáng)   regen­boog     kijk dan door het raam naar het licht, de klok een clown en een regen­boog de clown heeft, toe­val­lig zo lijkt, geen tijd de regen wijkt voor de felle zon de regen­boog heeft geen leef­tijd en dan, wat […]

Geen Depres­sie­gala

Geen Depres­sie­gala     in Bang­kok is geen gala voor depres­sie noch komt geluk hier uit een potje of een fles­sie de geest blijft kalm en is wak­ker de Boed­dha heet Sid­dharta  Gau­tama hij draagt hier niet de naam Bram Bakker […]

Een zomer­zang

Een zomer­zang     een zon­dag in de zomer en de zon schijnt je kunt van­daag ver­do­rie alle kan­ten op naar een ter­ras met kof­fie en de krant naar het strand en ’t daar veel te vroeg op een zui­pen zet­ten of luidkeels […]

Deze drie

Deze drie     Als ik zeg vrij­heid dan bedoel ik Vrij om kalm en beschaafd te leven Als ik gelijk­heid zeg besef ik Negen maan­den waren wij mis­schien gelijk Tot­dat we elk in een andere wereld wer­den gewor­pen Als ik zeg […]

Land­schap

Land­schap     Je bent ver­trok­ken maar je bent niet weg Je hebt in mij een land­schap gela­ten Paden, stro­men en gewas Ik ken er blin­de­lings de weg Ik ver­dwaal er nu gere­geld Ik heb van jou geen land­kaart gekre­gen Wegen, wate­ren, klimaat […]

Zelf­ge­ko­zen

(voor Joost Zwa­ger­man)   Zelf­ge­ko­zen     ik maak bezwaar tegen de zelf­ge­ko­zen dood in het leven maar vooral in de taal het denk­beeld de mis­vat­ting de for­mu­le­ring ze hin­de­ren mij de dood valt te ken­nen noch te kie­zen hij met de zeis […]

Tante

(bij de ver­jaar­dag van mijn harts­vrien­din ‘tante’ Martha)     Tante     ik heb een tante, zij is mijn zus je vraagt ver­baasd hoe zit dat dan welnu, zo zeg ik, dat zit zo dus: zij noemt mij broer en ik haar tante […]

geen zee

geen zee     het was geen woeste zee die jou aan land bracht niet de zee maar de geschie­de­nis zelf – die zotte kwel­geest legde je gereed in de bran­ding maakte je onze mas­cotte in je mooie kleer­tjes klaar voor de […]

Gewoon val­len

(voor Gina)   Gewoon val­len     als ik val laat me dan zacht heel zacht lan­den in je lach in je lach in de zon in de regen je hand geef mij je hand laat me daar lan­den zacht lan­den in de palm van je hand draag me dan […]

Regen

Regen     Je wordt wak­ker mid­den in de nacht De stad is ver­la­ten, de stra­ten zijn leeg En ’t regent al dagen ach­ter­een Je denkt ieder­een is weg­ge­gaan zon­der mij Het is dood­stil in de stad op de wind na Het zachte ruisen […]

Vogels op zondag

Vogels op zon­dag     Op mijn bal­kon in de Jor­daan Vlie­gen vogels af en aan Een kool­mees, mus­jes en een duif Twee merels en een Vlaamse gaai Het pim­pel­mee­sje en zowaar Een pape­gaai en een kana­rie (een groen­ling mis­schien) De ekster heeft […]

Vlucht – III

Vlucht – III     Dit weet ieder­een: depor­te­ren doet men per trein Vluch­ten te voet of Men stapt in het wan­kele water Het woord vlucht roept ver­moe­den op bij­voor­beeld Dat de mens kan vlie­gen Niets is min­der waar De mens kan ver­drin­ken. Wor­den afgevoerd. […]

Vlucht – II

Vlucht – II     Welk woord hoort niet in dit gedicht Vlucht­ge­drag, vlucht­auto Men­se­lijk gezicht Pomp­be­diende met chauf­feur Jonge blom met oude zeur Doe gauw de deur goed dicht Vluch­te­lin­gen­kerk, camou­flage Treur­nis, de stank van angst Dit is de kille vlucht­ga­rage Dit is […]

Auto­dafe

Auto­dafe     Bar­ba­ren met baar­den Breek­bare beel­den Schrij­ven in zwart­gal­lige inkt  Grim­mige, ver­bit­terde, het vrede Lie­vende is jou vreemd Apo­ca­lyps is je op het lijf geschre­ven  Je draagt een hand­ge­maakte jurk Let­ters blij­ven als krui­mels in je baard plak­ken Ket­ters verbrand […]

Bespie­ge­ling

(voor Quin­ten)   Bespie­ge­ling     Ineens schiep zich de vraag uit niets Waar vindt de dich­ter zijn gedicht? Hoe kiest een pro­feet zijn toe­komst Wie geeft de spie­gel een gezicht? De woor­den rol­len uit jouw ogen Ter­wijl ik toe­kijk, met open mond […]

ijs­vrij

ijs­vrij     ja, het geluid van ijzers op ijs, bevro­ren water, schaat­sen, bezorgt mij kip­pen­vel; wat je hoopt is nooit meer vorst, nooit meer Elf­ste­den, tocht, koek en kluun, zopie, zon­der ray­on­hoof­den is alles al een stuk war­mer, zon­der Erik Hul­ze­bosch pas echt draaglijk: […]

Jihad – IV

Jihad – IV     (de broer) Ik heb je gevoerd en leren lopen Moe­der jouw lui­ers zien ver­scho­nen Samen hui­ver­den we van­ach­ter glas Door het keu­ken­raam sloe­gen we gade Hoe vader ons toe­la­chend op de veranda Ons schaap slachtte. Met bot mes. Jij wilde er […]

Dode muis

Dode muis     Mij maak je niet blij Met een dode muis Ik had nog zo gezegd Blijf weg uit dit huis Het is hier niet pluis Dans hier niet op tafel Niet op het aan­recht Dit huis fluis­tert dood Oh muisje in nood Waarom niet […]

Een boek, uit

Een boek, uit     Laten we dit jaar nu maar Zacht­jes dicht­slaan Leg dit boek nu maar weer Weg je leest het toch niet meer Uit had je het In één ruk Woord voor woord ver­tel je het na Je doet het nooit meer van […]

Jihad – III

Juhad – III     (de zus) Och, broer­tje toch... ik weet nog Dat ik je leerde lopen, lezen, fiet­sen Je tra­nen droogde je geheim Bewaarde en daar­van rest nou niets Nooit zal ik ver­ge­ten hoe jij uit­gleed Ineens niet meer het bange, […]

Nati­o­nale Herdenking

Nati­o­nale Her­den­king     Van­daag ver­ge­ten we even – we her­den­ken Ver­ge­ten even de zeven kis­ten van eer­gis­te­ren Vol puz­zel­stuk­ken van licha­men van men­sen Waar geen mens meer van te maken valt We ver­ge­ten even de hon­derd­zes­tien dagen Dat we ze lieten […]

Jihad – I

Jihad – I     (de moe­der) Je ging weg eer het licht werd En nam met­een vanal­les mee Al wat ken­ne­lijk in bruik­leen was En je bent niet meer terug­ge­ko­men Waren wij zelf in bruik­leen zoals Het hemd dat jou niet paste Een trui die […]

Doel­loos

Doel­loos     Eén ding dat duis­ter­nis ver­drijft: licht Zoals de sche­mer ook het dag­licht doodt De dag de nacht haar doel ont­rooft Of die juist gaf bete­ke­nis en wroe­ging Wroe­ging, als je het uit­spreekt voel je Al, dit zit niet goed, […]

Stilte

Stilte     Dan is er altijd opnieuw de stilte Waarin je had wil­len ver­dwij­nen Wilde opgaan, afda­len, zwij­gen Steeds de stilte, waarin ver­ha­len Bestaan lou­ter als luch­tige vorm Vacuüm zon­der waar of onwaar Waar de waar­heid een vluch­tige Gar­de­robe is, […]

De Mus

De Mus     Mus­sen tjil­pen. Ze komen graag op mijn bal­kon. Er is altijd wat te doen en wat te eten En er staan en han­gen mooie bloe­men. Geze­ten aan de keu­ken­ta­fel sla ik gade De Wes­ter­to­ren slaat acht. De stad is […]

Tijd­ver­drijf

Tijd­ver­drijf     Niet alles wat vliegt ver­dient arg­waan – Ein­de­loos kan ik naar de lucht turen Kie­zels kei­len over har­te­loos water Naar onein­dig uit­dij­ende krin­gen sta­ren Naar de wind luis­te­ren, naar de vogels Luis­ter, fluis­tert de wind guur Scheur de wol­ken maar aan […]

Vlag, half­stok

Vlag, half­stok     Van­daag voor dag en dauw hijst zij zich de trap op. Haar kou­sen wat afge­zakt. De oude vrouw, met moeite schuift zij boven een raam omhoog. Een poosje leunt zij naar bui­ten, tuurt naar de stilte van […]

Thuis­komst

(voor Joep Lange)   Thuis­komst     Toen je nog leefde, droomde ik nooit over je. Op één keer na: je zei als je goed hebt nage­dacht, geef je ideeën dan aan de wereld. Ook als nie­mand ze nog snapt of seri­eus neemt. […]

Waar­heid

Waar­heid     Van­mor­gen vroeg ont­moette ik de waar­heid Ver­kracht, ver­kwan­seld voor een appel en een ei. Al wat ze zei: geloof mij niet. Geloof mij niet als ik bij dage­raad de leu­gen omhels Als ik de ruimte en de tijd verdeel […]

Eer­wraak

Eer­wraak     Als ik van­daag een traan laat Dan huil ik om het dwa­len Van vaders die hun doch­ters Ste­ni­gen en hun zonen levend Begra­ven. Heb mede­do­gen. Geen woord over de moe­der. Geen woord over de zus­ter. Die hul­len zich in […]

Heart attack

Heart attack     I had this dream: They’d wrap­ped your heart In transpa­rent foil Toyed it around as were it an Ame­ri­can foot­ball – throw and catch, Catch it if you can. You didn’t seem to mind much. I tried to catch it. Heart­less now You still […]

Nog niet jarig

Nog niet jarig     Toen ik In deze wereld werd gewor­pen En om mij heen keek Moet ik het, zo stel ik mij voor Op een luid­keels krij­sen heb­ben gezet. Dat zijn een paar beste lon­gen Zal iemand heb­ben gemom­peld. Niets was minder […]

Ode aan de gesto­len fiets van Ron de Bruijn

Ode aan de gesto­len fiets van Ron de Bruijn     Hij reed zo lek­ker, mijn gesto­len fiets Mijn mooie, lieve Bata­vus Lie­ver dan met bus of tram Trot­seer­den wij samen Weer en wind. Door weer en wind Door dik en duin Wij waren altijd samen […]

Nar

Nar     Ik ben uit de lucht gegre­pen, ik besta niet. Te pas en onpas zuigt men mij uit de duim. Ik word ver­draaid, uit mij graait men losse woor­den. Ik woon in de marge van het gesticht. Ik ben de hof­nar maar. Met venijn […]

Kaal

Kaal     Woor­den val­len Uit mijn hoofd Zoals bla­de­ren van de Boom in de herfst Op het oog toe­val­lig Maar gena­de­loos Doel­ma­tig stre­ven zij naar Kale tak­ken en de grond   Antony Oomen 30.X/2013 Amsterdam

Win­ter­tijd

Win­ter­tijd     Van­nacht krijg ik het uur terug Dat de zomer van mij leende ’t Is vast nog heel, maar Wat moet ik er nog mee? Een uur­tje lan­ger dro­men Een uur­tje lan­ger dan­sen Een uur­tje grim­mi­ger bemin­nen En dan de zwarte […]

Ramp­spoed

Ramp­spoed     Pira­ten, Pie­ten, Sin­ter­kla­zen De wereld is de oude niet Het zal geen zin­nig mens ver­ba­zen: De een zijn vreugd is ander­mans ver­driet Alle geluk ligt in een jeugd Vol goden, mon­sters en demo­nen Waar ondeugd zich meet met de deugd […]

Regen

Regen     Nee van sui­ker ben ik niet Maar even­min van steen Vraag het maar aan het paard Dat de regen de kont toe­keert Of vraag het aan de koeien Ze loeien zet ons maar op stal Wij zijn het zat. Thuis­ko­men, zeik­nat. Uit, […]

Pol­der­kol­der

Pol­der­kol­der     Kop in de wind Daar fietst de Hol­lan­der Ver­be­ten Van Zwarte Piet Houdt hij en Van Geert Wil­ders Hij wil niet Dat op vier mei Een Mof wordt her­dacht De regen striemt hem In het gezicht Hij haast zich naar Moe­der de vrouw […]

Slot

Slot     Toen ik boven woonde, in de toren­ka­mer, was de wereld te over­zien. Alle kan­ten kon ik uit kij­ken waar je bleef. Toen kwam je ineens en nam me mee.   Antony Oomen, 6.X/2013 Amsterdam

Hud­son River

Hud­son River     we love the sto­res on the Hud­son River sho­res or some­ti­mes clo­sed on solemn street cor­ners the obscure the for­got­ten objects showing their age out of reach, ah those long lazy win­ter days in that Dutch sum­mer when he took […]

EXIT VI – de tuin

(voor A.)   EXIT VI – de tuin     ik droomde dat ik je weer zag ach­ter in de tuin stond je leunde ach­te­loos tegen de appel­boom in bloei bloe­sem dwar­relde op jou het leek wel win­ter en sneeuw viel neer je lachte iet­wat schalks toen […]

Vlucht.

Vlucht.     Rake­lings scheer je over een akker een gedachte die geen gedachte wil wor­den een adem­ha­ling die zuch­ten wordt. Dan land je uit de lucht opent de ogen. Je bent er weer. Wak­ker.   Antony Oomen 17.IV/2013 Amsterdam

Sneeu­wen­gel.

Sneeu­wen­gel.     Het sneeuwt wat in janu­ari, tot zover wei­nig nieuws onder, zon­der de zon, maar deze stui­vende wit­heid heet bij ons al snel sneeuw­jacht, wat schreeuwt om code oranje. Code oranje: eet niet van de gele sneeuw waar­schuw ik […]

Elk jaar natuur­ijs – readymade

Elk jaar natuur­ijs – rea­dy­made     ‘Elk jaar strijdt Noor­la­ren met Veen­oord in Drente en Grams­ber­gen in Over­ijs­sel om de eer­ste mara­thon op natuur­lijs. Noord­la­ren lijkt ook nu de beste kan­sen te heb­ben. Veen­oord en Grams­ber­gen ver­wach­ten pas don­der­dag op […]

Sint Maar­ten.

Sint Maar­ten.     De kin­de­ren gaan luid zin­gend aan zijn deur voor­bij. De ouders nog luid­ruch­ti­ger. Hun zucht naar aan­dacht gro­ter dan die van de kin­de­ren naar snoep. En altijd ver­wacht hij: een­tje zal aan­bel­len en weer voor mij zin­gen. Eens stelt […]

Van­daag de dag (ready made)

Van­daag de dag (ready made)     ‘Er werd over scha­du­wen heen­ge­stapt, aan knop­pen gedraaid: Posi­tief uit­ge­ruild. Er wer­den stip­pen aan de hori­zon gezet.’   Antony Oomen 11.XI/2012 Amsterdam

Muur.

Muur.     Steen op steen getast, woord op woord gewor­pen. Noot aan noot gere­gen. Man tegen man. Zang op zang op zang, beeld voor beeld voor beeld   Antony Oomen 1.XI/2012 Amsterdam

Von­del­park

Von­del­park     Er woont in het park een lief­lijk boom­pje. De laat­ste weken zag ik hoe het beetje bij beetje werd uit­ge­kleed. Nu staat het kaal en ver­la­ten, moe, haast klaar voor de win­ter.   Antony Oomen 31.X/2012 Amsterdam

Okto­ber.

Okto­ber.     Helpt tegen de grijs­heid Van okto­ber Dan enkel bele­gen Wijs­heid van de ober.   Antony Oomen 13.X/2012 Amsterdam

Herfst.

Herfst.     Bak­fiet­sende kij­vende wij­ven, tover­kol­len Rot­tende bla­de­ren ver­ber­gen hon­den­drol­len Nee, de herfst die moet ik niet De herfst, die kan ik niet velen Geef mij de zomer die geen zomer was De lente die er niet om loog Naar zon en zonlicht […]

Stem­recht.

Stem­recht.     Je mag zelf kie­zen. Wat zal het eens zijn? Niets­nut of nit­wit, hof­nar of lakei? Zwen­del of brood­roof, schijn­heil of doem? Je moet ’t zelf weten. Je twij­felt niet. Het pad omhoog is ook het pad dat je afdaalt.   Antony Oomen 10.IX/2012 […]

De vader van Sam.

De vader van Sam.     In de kleed­ka­mer van de sport­school zag ik de man die ik even tevo­ren aan gewich­ten trek­kend en duwend nog had aan­ge­zien voor de vader van Sam, een man die ik eigen­lijk niet ken en […]

Waar­heid

Waar­heid     Ik zocht in de diepte maar maar vond haar niet Ook aan de opper­vlakte lag zij niet Maar ver­wa­terd aan­ge­spoeld Ber­trand aan de water­kant   Antony Oomen 5.VI/2012 Amsterdam

Doden­her­den­king

Doden­her­den­king     Dood zijn ze, de doden, maar even­goed leven ze voort. Er zijn leven­den, die het nog weten.   Antony Oomen 4.V/2012 Amsterdam

EXIT V – Final Chord

(for Johan Oomen – trans­la­tion: Peter Mason)   EXIT V – Final Chord     Hands of the man Who always gree­ted spring With sim­ple words: The first sun is the best. Hands that put the sun in the sky. Soft hands rea­ching over a con­sole, Fingers […]

EXIT V – Slotakkoord

(voor Johan Oomen)   EXIT V – Slot­ak­koord     Han­den van de man die stee­vast de lente begroette met een­vou­dige woor­den: de eer­ste zon is de beste zon. Han­den die de zon aan de hemel zet­ten. Zachte han­den tas­tend over een klavier, […]

EXIT IV – Equinox

(for Nikki V. – trans­la­tion: Peter Mason)   EXIT IV – Equi­nox     Every time you go south, I steel myself: don’t turn around, Look ahead, don’t look back. Once I did look back, You laug­hed as you dan­ced out of the street, Around […]

EXIT IV – Equinox

(voor Nikki V.)   EXIT IV – Equi­nox     Steeds als jij zuid­waarts gaat Neem ik mij voor: niet omkij­ken. Voor­uit­blik­ken, nooit terug. Toen ik ach­terom keek: Jij lachte de straat uit, Danste de hoek om. Mijn maag kromp. Ik klampte mij vast Aan sprank­jes hoop […]

EXIT III – Eclipse

(Trans­la­tion: Peter Mason)   EXIT III – Eclipse     What if I lay my forehead gently on yours And my whis­pe­ring thoughts drip into your soul? What if I hone my words on your stone thoughts, Wil­fully con­fu­sed? What then? Should you then […]

EXIT III – Eclips

EXIT III – Eclips     Wat als ik mijn voor­hoofd nou eens zacht­jes neer­vlij op het jouwe en mijn gedach­ten fluis­te­rend sij­pe­len in jouw ziel? Wat als ik mijn woor­den slijp aan jouw ste­nen gedach­ten, hals­star­rig ver­warde? Wat dan? Moet jij […]

EXIT II – noodverwarring

EXIT II – nood­ver­war­ring     Nee zal geen ja zijn Wij zul­len niet mij zijn Wij zul­len niet wij zijn Ja zal geen nee zijn. Ja doe ik open Jij blijft bui­ten Ik ver­trek Nee niet op slot. Jij komt jij gaat Jij wacht Jij gaat Ik blijf, […]

EXIT II – emer­g­ency confusion

EXIT II – emer­g­ency con­fu­sion     No won’t be yes We will not be me We will not be we Yes won’t be no. Yes I will open You will not enter I will exit No I won’t close. You come you go You wait You go I stay, say no. […]

Ach, Lobbi Lobster!

Ach, Lobbi Lob­ster!     Lobbi, in Canada gebo­ren en geto­gen Voor­dat zij geboeid naar Hol­land kwam. Maar op de Albert Cuyp te Amster­dam, Daar kwam zij Piero onder ogen. Die nam haar mee naar de Jor­daan Met niets dan goed bedoelen, […]

Super­za­ter­dag

Super­za­ter­dag     Van­daag was een don­kere dag Tot­dat ik eerst S.de G. en N.J. Tegen­kwam in de A.H. – de win­kel dan Want de man, die is sinds gis­te­ren dood. Daarna maakte ik op straat een praatje Met een buur­vrouw, die ook […]

Thirteen

(for Anja Eli­za­beth Alden, my daugh­ter)   Thirteen     I Having clim­bed the moun­tain of my child­hood Here I stand. On top. Taking a deep bre­ath and taking in. II Now spread your arms and look up and just […]