Gay Parade

Gay Parade     De boten varen van­daag de ver­keerde kant uit Niet meer van Wes­ter­dok naar oost Maar andersom van oost naar west Waarom, dat weet nie­mand Waarom weet nie­mand nog waarom Zulke din­gen gaan zoals ze gaan Alsof je zomaar straf­fe­loos De […]

Stem­ad­vies

Stem­ad­vies     Voor­dat je op Wil­ders stemt, ont­vriend mij Roep luid­keels ‘min­der min­der’ en blok­keer mij Ik ben geen ken­nis van je, laat staan vriend Wij heb­ben van elkaar geen last of hin­der Ik bied jou niks, jij mij nog […]

Omran

Omran     Iemand heeft het ventje voor mij neer­ge­zet ver­dwaasd, wat hij heeft mee­ge­maakt het instor­ten van de wereld pro­beer dat maar te snap­pen. Daar zit je dan. Pro­beer kalm te blij­ven ter­wijl het joch tegen­over jou steeds het gruis uit de […]

No!

No!     I refuse You won’t throw us off your buil­dings Nor drape your gar­ment of death Around me, I refuse I refuse to be your vic­tim I will not sur­ren­der to your Bomb belt nor to your relidi­ocy I refuse […]

Dag erna

Dag erna     Dan is altijd weer de dag erna Tot­dat die dag er niet meer is Die dag erna zo vol van leegte Vol van degene die afwe­zig is   Antony Oomen 14.IV/2016 Amsterdam

umbra

(in memo­riam Ugo Tur­cio)     umbra     oh man how fra­gile you tur­ned out to be I knew well how your heart car­ried this load lon­ging for friends­hip, so immo­de­rate a thirst hard to be quen­ched sud­denly no more shade, […]

umbra

(in memo­riam Ugo Tur­cio)     umbra     ach man wat ben je breek­baar geble­ken ik wist wel dat jouw hart deze last torste ver­langde naar vriend­schap, zo mate­loos een dorst ter­nau­wer­nood te les­sen ineens geen scha­duw meer, geen zon […]

Johan

Johan     Je komt op tijd, dus sta je waar je staat En waar je net nog stond is het nu leeg Je bent er niet meer, jij komt nooit te laat Pre­cies op tijd is wat je te vroeg kreeg Logisch, want […]

Brus­sel

Brus­sel     Jouw Brus­sel is mijn Brus­sel niet Jouw Brus­sel doet mij hart­zeer Jouw afkeer jaagt mij schrik aan Mijn Brus­sel kent ge niet Mijn Brus­sel is ver­bor­gen Mijn schat, gij vindt ze niet   Antony Oomen 22.III/2016 Amsterdam

De Opti­mist

(voor Maria Lange)   De Opti­mist     Onge­du­rige opti­mist Je kind mist je Zij zingt over die zomer van toen Her­in­nert zich jouw vurige ogen Gis­te­ren zag ik je nog Dat ver­le­gen lachje van je Ondeu­gend zei je ‘Fuck the pes­si­mists’ Ja, fuck de neezeggers […]

Geen Depres­sie­gala

Geen Depres­sie­gala     in Bang­kok is geen gala voor depres­sie noch komt geluk hier uit een potje of een fles­sie de geest blijft kalm en is wak­ker de Boed­dha heet Sid­dharta  Gau­tama hij draagt hier niet de naam Bram Bakker […]

Blue Mon­day

Blue Mon­day     een blauwe maan­dag liep zij langs het strand met links het water, rechts het land wat, dacht ze, als ik nou eens heel hard riep en regel­recht de zee in liep? de zee in, om nooit weer te keren wie […]

Een zomer­zang

Een zomer­zang     een zon­dag in de zomer en de zon schijnt je kunt van­daag ver­do­rie alle kan­ten op naar een ter­ras met kof­fie en de krant naar het strand en ’t daar veel te vroeg op een zui­pen zet­ten of luidkeels […]

Deze drie

Deze drie     Als ik zeg vrij­heid dan bedoel ik Vrij om kalm en beschaafd te leven Als ik gelijk­heid zeg besef ik Negen maan­den waren wij mis­schien gelijk Tot­dat we elk in een andere wereld wer­den gewor­pen Als ik zeg […]

Zelf­ge­ko­zen

(voor Joost Zwa­ger­man)   Zelf­ge­ko­zen     ik maak bezwaar tegen de zelf­ge­ko­zen dood in het leven maar vooral in de taal het denk­beeld de mis­vat­ting de for­mu­le­ring ze hin­de­ren mij de dood valt te ken­nen noch te kie­zen hij met de zeis […]

Tante

(bij de ver­jaar­dag van mijn harts­vrien­din ‘tante’ Martha)     Tante     ik heb een tante, zij is mijn zus je vraagt ver­baasd hoe zit dat dan welnu, zo zeg ik, dat zit zo dus: zij noemt mij broer en ik haar tante […]

Een gebeur­te­nis

(voor Joep Lange)   Een gebeur­te­nis     Als ik aan de zomer denk, zie ik weer het weidse land Ik voel de ste­kende zon ter­wijl ik over lan­de­rijen tuur Ik ken het koele water van de beek, de glooi­ende vel­den De […]

Zomer – II

Zomer – II     Na zon­ne­schijn komt altijd regen En na regen stee­vast zon Na de lente daar­en­te­gen Volgt een zomer met par­don Het kan vrie­zen of het dooit De zon kan schij­nen of toch niet Zomer is het eigen­lijk nooit Steeds maar herfst […]

Zomer

Zomer     Opnieuw geen zomer deze week De vol­gende valt te bezien De week daarop wat zon mis­schien Maar vast nog niet een zon­ne­steek Op ’t strand heb je dan niet gele­gen De ijs­co­man gaat haast fail­liet De herfst al […]

Auto­dafe

Auto­dafe     Bar­ba­ren met baar­den Breek­bare beel­den Schrij­ven in zwart­gal­lige inkt  Grim­mige, ver­bit­terde, het vrede Lie­vende is jou vreemd Apo­ca­lyps is je op het lijf geschre­ven  Je draagt een hand­ge­maakte jurk Let­ters blij­ven als krui­mels in je baard plak­ken Ket­ters verbrand […]

Bespie­ge­ling

(voor Quin­ten)   Bespie­ge­ling     Ineens schiep zich de vraag uit niets Waar vindt de dich­ter zijn gedicht? Hoe kiest een pro­feet zijn toe­komst Wie geeft de spie­gel een gezicht? De woor­den rol­len uit jouw ogen Ter­wijl ik toe­kijk, met open mond […]

ijs­vrij

ijs­vrij     ja, het geluid van ijzers op ijs, bevro­ren water, schaat­sen, bezorgt mij kip­pen­vel; wat je hoopt is nooit meer vorst, nooit meer Elf­ste­den, tocht, koek en kluun, zopie, zon­der ray­on­hoof­den is alles al een stuk war­mer, zon­der Erik Hul­ze­bosch pas echt draaglijk: […]

Kerst­wens

Kerst­wens     Tracht een vreed­zaam mens te wezen Een­maal daags iets goeds te lezen Meer ont­hou­den dan je ver­geet En vaker bewe­gen dan je eet Draag niet het water naar de zee Spoel niet de goud­vis door de plee Wees aar­dig voor een onbekende […]

Een boek, uit

Een boek, uit     Laten we dit jaar nu maar Zacht­jes dicht­slaan Leg dit boek nu maar weer Weg je leest het toch niet meer Uit had je het In één ruk Woord voor woord ver­tel je het na Je doet het nooit meer van […]

Nati­o­nale Herdenking

Nati­o­nale Her­den­king     Van­daag ver­ge­ten we even – we her­den­ken Ver­ge­ten even de zeven kis­ten van eer­gis­te­ren Vol puz­zel­stuk­ken van licha­men van men­sen Waar geen mens meer van te maken valt We ver­ge­ten even de hon­derd­zes­tien dagen Dat we ze lieten […]

Vlag, half­stok

Vlag, half­stok     Van­daag voor dag en dauw hijst zij zich de trap op. Haar kou­sen wat afge­zakt. De oude vrouw, met moeite schuift zij boven een raam omhoog. Een poosje leunt zij naar bui­ten, tuurt naar de stilte van […]

Thuis­komst

(voor Joep Lange)   Thuis­komst     Toen je nog leefde, droomde ik nooit over je. Op één keer na: je zei als je goed hebt nage­dacht, geef je ideeën dan aan de wereld. Ook als nie­mand ze nog snapt of seri­eus neemt. […]

Maar, alleen

Maar, alleen     Ik ben een man van bijna zes­tig jaar. Als ik wil pak ik de tele­foon en bel mijn moe­der. Voor een praatje. Voor goede raad. Als ik treu­rig ben, troost zij mij. Als ik stout ben, spreekt ze mij […]

Lang­ste zondag

Lang­ste zon­dag     Ik heb deze zon­dag Geen gezicht gege­ven Geen gedicht geschre­ven Nie­mand ver­blijd met een lach Ik ben deze zon­dag Niet veel opge­scho­ten Wel wat te kort gescho­ten Kortom, een zon­dige dag Dag zon­nige zon­dige zon­dag Dag dag vol […]

Ople­ving

(voor Ber­tus T.)   Ople­ving     Toen je ver­lo­ren werd gewaand Niet als ver­mist opge­ge­ven Angst­val­lig door­ge­gaan met leven Want door de dood gemaand Wie schrijft zo zegt men blijft In het legi­oen van eer en maat Maar ben je lie­ver van […]

Rouw­stand

(voor Friso)   Rouw­stand     De molens staan in rouw­stand Want een prins is dood De bedol­ven prins De schone sla­per Eerst Sneeuw­witje Dan Doorn­roosje Wak­ker wordt hij niet meer Gekust   Antony Oomen 13.VIII/2013 Amsterdam

De wereld mijn taal

(voor Wiebe)   De wereld mijn taal     Wat mij gebeurt Ver­an­dert mij Het deert mij niet Klei­neert mij niet Maar ik ben niet van steen Ik kijk voor­uit noch om In wrok noch met wroe­ging Ver­schans mij in mijn taal Ik ken deze wereld Zij […]

Uit het oog, uit het hart

(voor Moniek van der Kroef)   Uit het oog, uit het hart     Ja, dit is dan het luid­keels vals gezon­gen lied Waar je zo bang voor was. Bar­baars valt het Met de deur in huis, nee gooit de rui­ten in. Want nog lang […]

Fabi­ola.

Fabi­ola.     Fabi­ola, dood kunst­werk. Maak de stad aan ’t jan­ken. Ga in de Amstel te water. Vaar dan naar Zorg­vlied. Rust daar maar zacht.   Antony Oomen 27.I/2013 Amsterdam

Los zand.

(voor Filippo Z. en con­sor­ten)   Los zand.     Zand­kas­te­len op het strand, burch­ten, tun­nels, laby­rin­ten, onweer­spro­ken nog door de zee: in wezen los zand. Zand­kor­rels wil­le­keu­rig bij elkaar maar samen dat strand waar ban­de­loos de liefde werd bedre­ven. Woes­tiijn­zand, onbe­grensde weidsheid […]

Bloed­ver­wan­ten.

(voor Jas­per Oomen)   Bloed­ver­wan­ten.     Toen het leek dat we je in je een­tje de zee, de woeste zee op stuur­den en wel wis­ten dat je slaags zou raken met ser­pen­ten en demo­nen, toen heb­ben we je niet alleen gela­ten, alleen, we kon­den niet mee. […]

Geboor­te­grond

(voor Johan Oomen – bij het ver­strooien van zijn as op zijn ver­jaar­dag)   Geboor­te­grond     Als bla­de­ren aan een boom, in de knop, ont­plooid, ver­kleurd en dan, geknakt, weer voed­sel voor de boom zijn wij hier gebo­ren en geto­gen. Hier leer­den we […]

Thuis­komst

Thuis­komst     Van­daag komt vader voor het laatst thuis. Voor het eerst als een kruik vol as.   Antony Oomen 1.III/2012 Amsterdam

Bevrijd

Bevrijd     Van­daag vrij om te gaan en te staan, om te eten en drin­ken, te zeg­gen wat ik wil, vrij om te doen en laten Open ik mijn mond, hij wordt niet dicht­ge­sla­gen. Ik hoef geen ster te dra­gen word niet […]

Vier Troos­te­loze Liederen

(in memo­riam Joseph Scheich)     Vier Troos­te­loze Lie­de­ren     I – Stof Weder­ke­ren tot stof is in een tel gebeurd. Ach­te­loos omme­zien, nauw­let­tend tege­lijk. Scha­mele res­ten van het lijf: Adem uit en niet meer in! Geest ruk in, zon­der zicht. In een […]