Les­sons Learned

( Deze column ver­scheen op 28 sep­tem­ber 2020 op het Intra­net van Aids­fonds – Soa Aids Neder­land )   Les­sons Lear­ned     ‘Iemand met inzicht betreurt de waan­zin van men­sen die in hun illu­sies gevan­gen zit­ten, en zij op hun […]

Vol­tooid verleden

Vol­tooid ver­le­den     ‘Ben ik al dood?’ Op tv was een repor­tage te zien over de Neder­landse ver­pleeg­zorg, meer bepaald die van de op een zwarte lijst geplaatste Rot­ter­damse instel­ling Huma­ni­tas. In bed lag een fra­giel oud vrouw­tje dat […]

Wie niet voorop loopt, loopt achter

Wie niet voorop loopt, loopt ach­ter     Vorige week stelde iemand op Twit­ter de inte­res­sante vraag waarom wij in Neder­land ach­ter­lo­pen met de inzet van PrEP. Ja, waarom is dat eigen­lijk?  We lopen ach­ter omdat we niet voorop wil­len lopen. […]

Fee­ling the Bust – IV‑a/b

Fee­ling the Bust – IV‑a/b     IV‑a Take Ber­nie Sanders’s long las­ting flirta­tion with Daniel Ortega in the ‘80s. San­ders was invi­ted to the seventh anni­vers­ary of the San­di­ni­sta Revo­lu­tion in Mana­gua. By his own boas­ting account, he was […]

Fee­ling the Bust – III

Fee­ling the Bust – III     Loot­ing Funds. Money Laun­de­ring. Fraud. These ludi­crous accu­sa­ti­ons were what Jeff Wea­ver came up with to ‘expose’ the Clin­ton cam­paign. Of course nothing illegal was expo­sed, it was just ano­ther low in the smear […]

Fee­ling the Bust – I – II

Fee­ling the Bust – I – II     I The Ame­ri­can poli­ti­cal dis­course won’t cease to sur­prise and offend us. Its rhe­to­ric, the sha­me­les­sly show­ca­sed vanity, the blind hat­red, bla­tant miso­gyny and racism, it seems all so much more exaggerated, […]

Ber­nie goes to Rome – II

Ber­nie Goes to Rome – II     So His Holi­ness Pope Fran­cis briefly met with Sena­tor San­ders after all. ‘This mor­ning when I was lea­ving [to Greece ‑AO], Sena­tor San­ders was there, he had come to the con­ven­tion. He knew […]

Ber­nie goes to Rome – I

Ber­nie goes to Rome – I     Sena­tor Ber­nie Sanders’s unex­pec­ted visit to the Vati­can where he spoke at a con­fe­rence on social and eco­no­mic jus­tice, was quite an unor­tho­dox cam­paign move, to say the least. But to address ‘immo­ral […]

Something’s Berning – I

Something’s Berning – I     Many of my friends ‘feel the Bern’. I don’t, but I don’t think one needs to feel much in order to observe poli­tics. I’d pre­fer a rati­o­nal appro­ach over an emo­ti­o­nal one. ‘But you have […]

Tru­vada-hoer 3 – #PrEPNu

Tru­­vada-hoer 3 – #PrEPNu     Hal­ver­wege het vorige decen­nium pleitte een enke­ling al voor de intro­duc­tie van PrEP. In Neder­land deden dat bij­voor­beeld Joep Lange en Kees Rümke, al gauw gevolgd door – ere wie ere toe­komt – de […]

Tru­vada-hoer 2 – choi­ces, choices

Tru­­vada-hoer 2 – choi­ces, choi­ces     ‘We are our choi­ces.’ Onder dit wat oubol­lige Sart­ri­aanse motto vond eind juli in Amster­dam AIDS­Im­pact 2015 plaats. Een com­pact inter­na­ti­o­naal con­gres waar psy­cho­so­ci­ale onder­zoe­kers en gedrags­we­ten­schap­pers, beleids­ma­kers, com­­mu­­nity-ver­­­te­­gen­woor­­di­­gers en acti­vis­ten bij elkaar […]

Don’t mess with mama!

Don’t mess with mama!     Zoals de jaar­wis­se­ling altijd aan­lei­ding geeft voor reflec­tie op het oude jaar en goede voor­ne­mens voor het nieuwe, zo heeft ook de ver­jaar­dag een typi­sche schar­nie­rende wer­king tus­sen ver­le­den en toe­komst. Deze dag besef je […]

60

60     Zater­dag word ik 60. Dat vind ik heel gek. Als ik het uit­spreek, voelt het onver­bid­de­lijk als een dia­gnose. Een groot deel van mijn leven ben ik ziek geweest. Ern­stig, soms zelfs levens­be­drei­gend. Zo bezien mag het […]

Mel­dings­plicht.

Mel­dings­plicht.     De Wet Publieke Gezond­heid ver­plicht art­sen en labo­ra­to­ria om dia­gno­ses van bepaalde infec­tie­ziek­ten met­een te mel­den aan de GGD. Deze kan zo de bron van de infec­tie opspo­ren en nagaan of men­sen in de omge­ving van de […]

Her­sen­spin­sels

Her­sen­spin­sels     De afge­lo­pen 38 dagen – ja, we tel­len de dagen – heeft mijn brein zich van onver­moede kan­ten laten ken­nen. Kan ik nor­maal gespro­ken wat ver­strooid zijn en soms ver­geet­ach­tig, de afge­lo­pen vijf weken en drie dagen […]

Tru­vada-hoer 1

Tru­­vada-hoer 1     Zoals je moge­lijk weet, bestaat er een genees­mid­del dat men­sen effec­tief beschermt tegen een infec­tie met hiv. Net als bij anti­con­cep­tie is het voor de betrouw­baar­heid wel van belang dat je de pil dage­lijks inneemt. Mits […]

Olijf­boom

Olijf­boom     Paus Fran­cis­cus deed per Twit­ter een oproep aan alle men­sen van goede wil om hem te vol­gen in zijn gebed voor vrede in het Mid­­den-Oos­­ten. Een gebed waar­voor hij de pre­si­den­ten Shi­mon Peres en Mahm­oud Abbas had […]

Vrouw met Baard

Vrouw met Baard     Ik ver­wacht dat er dit jaar lan­ger dan één dag zal wor­den nage­praat over het song­fes­ti­val. Vooral omdat de hetero in Con­chita Wurst (vrij let­ter­lijk ver­taald: Kutje Worst) graag een ver­ma­ke­lijke ker­mis­at­trac­tie wil zien en niet […]

Neder­land lapt VN-reso­lu­tie aan zijn laars

Neder­land lapt VN-reso­lu­­tie aan zijn laars     Neder­land zal zich niet neer­leg­gen bij een VN-reso­lu­­tie die het sin­ter­klaas­feest ver­biedt. Dat liet pre­mier Rutte zojuist weten in het pers­cen­trum Nieuw­spoort. Hij rea­geerde op het bericht dat de Vei­lig­heids­raad zich sinds vanmiddag […]

New York style

New York style     Zo kan het ook. Je bent bij­voor­beeld in New York en je opent Grindr. Voor niet-inge­wij­­den: Grindr is een popu­laire ‘hookup-app’ die in één oog­op­slag laat zien welke jon­gens en man­nen er in de buurt zijn […]

Pol­der­gang

Pol­der­gang     Don­der­dag ga ik lek­ker op vakan­tie. Maan­dag 23 sep­tem­ber ben ik er weer. In de tus­sen­lig­gende weken zal er in Neder­land bij zo’n 60 à 70 men­sen een hiv-dia­g­nose wor­den gesteld. Ik neem aan dat mini­maal hetzelfde […]

Mas­ke­rade.

Mas­ke­rade.     Enige tijd gele­den was ik in Hong Kong. Daar viel me van alles op. Onder andere dat men er stuk­ken beter gekleed over straat gaat dan bij ons en dat men er lijkt opge­voed in veel vriendelijker, […]

Spie­ge­lin­gen uit de dode hoek

Spie­ge­lin­gen uit de dode hoek     I In de ogen van de Neder­lan­der geldt de Ame­ri­kaan als een wel­be­spraakt maar opper­vlak­kig wezen. Zwaar­lij­vig beweegt het zich per auto voort langs fast­food­ke­tens. Omge­keerd ziet de Ame­ri­kaan de Neder­lan­der als een horkerige […]

Len­te­krie­bels – I

Len­te­krie­bels – I     In Bui­ten­hof trad van­daag Syp Wynia op, zeg maar de rechtse knies­oor onder de colum­nis­ten van dat pro­gramma. Hij zou het gaan heb­ben over het ‘onna­volg­bare’ Neder­landse ont­wik­ke­lings­be­leid, zo was aan­ge­kon­digd. Ter­wijl ik eigen­lijk graag naar […]

Koorts – een wintervertellin

Koorts – een win­ter­ver­tel­lin     I Hal­ver­wege de och­tend wan­delde de hoofd­per­soon van dit ver­haal, een slanke der­ti­ger van in de vijf­tig, vanaf de Prin­sen­gracht de Wes­ter­straat op. Zojuist had hij een bezoek gebracht aan zijn lijf­arts en zijn […]

Out of the Box II – kolderkoppen

Out of the Box II – kol­der­kop­pen     Toen ik de vorige keer Geert Wil­ders een ran­zig onder­kruip­sel noemde, moet ik me enorm heb­ben ver­gist. (Ik durf nu wel te beken­nen dat ik in de klad­ver­sie nog ‘stin­kende kakkerlak’ […]