Out of the Box II – kolderkoppen

Gepubliceerd op

— Geplaatst in columns, proza

Out of the Box II – kolderkoppen
 
 
Toen ik de vorige keer Geert Wil­ders een ran­zig onder­kruip­sel noemde, moet ik me enorm heb­ben ver­gist. (Ik durf nu wel te beken­nen dat ik in de klad­ver­sie nog ‘stin­kende kak­ker­lak’ of iets der­ge­lijks had staan, maar bij nader inzien vond ik schel­den onge­past en bene­den mijn waar­dig­heid.) Neen, elke ver­ge­lij­king van Wil­ders met bij voor­beeld Mus­sert is onge­past. Het spijt mij. Ver­geef mij als­tu­blieft. Dank u wel voor uw ruimhartigheid.

Neder­land is een wel­va­rend wes­ters land dat van ouds­her een zeer hoog­staande bescha­ving kent. Het onder­wijs is er rond­uit voor­tref­fe­lijk, waar­door Neder­lan­ders – van welke etni­sche afkomst ook – hoog ont­wik­keld zijn en in de omgang een wel­le­vend­heid aan de dag leg­gen, die zijn weerga in de wereld niet kent. Dis­cri­mi­na­tie op grond van etni­ci­teit, sekse of sek­su­ele voor­keur komt in ons land dan ook niet voor. Het is niet voor niks dat de men­sen­rech­ten een zes­tiende-eeuwse Neder­landse uit­vin­ding zijn, net als de wind­mo­len, de kaas­schaaf en het pol­der­mo­del. En niet te ver­ge­ten, de theemuts.

In de Tweede Wereld­oor­log zaten alle Neder­lan­ders in het ver­zet. Uit soli­da­ri­teit (ook al een Neder­landse vin­ding) droeg ieder­een voor de zeker­heid een Joden­ster, vooral op de fiets. Dat de groot­ste pogrom uit de geschie­de­nis, de Shoah, des­on­danks in Neder­land een door­slaand suc­ces was, had hoog­uit ter­loops iets te maken met de dege­lijk­heid van de bur­ger­lijke stand en het spoorboekje.

Ook in mijn jeugd had het geschie­de­nis­on­der­wijs al een onwaar­schijn­lijk hoog peil. Zo leerde ik op de lagere school over de poli­ti­o­nele acties in Indo­ne­sië, toen dat nog van ons was. (‘Indië ver­lo­ren, ramp­spoed gebo­ren.’) De schan­de­lijke sug­ges­tie die je wel eens hoort, dat dit eigen­lijk kolo­ni­ale oor­lo­gen waren, com­pleet met mas­sa­moord, ver­krach­ting en stand­rech­te­lijke exe­cu­ties, getuigt nou typisch weer van de ‘weg met ons’-mentaliteit waar­mee de ‘linkse kerk’ in Neder­land stee­vast onze levens­vreugde pro­beert te ver­gal­len. In wer­ke­lijk­heid waren het twee veld­wach­ters te paard, die zwaai­end met hun sabel orde op zaken stel­den in de desa.

U kunt gerust gaan sla­pen. Ter­wijl u droomt, stu­deert Mark Rutte op de wijze waarop hij ‘de agenda van hoop en opti­misme’ van de PVV vol­doende tot zijn recht kan laten komen in een regeer­ak­koord. Natuur­lijk zal hij daar­bij zorg­vul­dig de ‘oplos­sin­gen’ over­we­gen die de PVV in haar ver­kie­zings­pro­gramma heeft aan­ge­dra­gen voor de toe­komst van ons land. Ik noem er een paar: ‘etni­sche regi­stra­tie van ieder­een, inclu­sief ver­mel­ding “Antil­li­aan”’; ‘afschaf­fen Eer­ste Kamer’; ‘repa­tri­ë­ring van de macht uit Brus­sel naar Neder­land’; ‘afschaf­fing van het Euro­pees par­le­ment’; ‘ont­wik­ke­lings­hulp alleen in de vorm van nood­hulp’; ‘het sta­ken van alle sub­si­dies aan de anti-Israël-indu­strie, zoals ICCO, Oxfa­m­No­vib, etc.’

Kortom. de tijd lijkt rijp voor Pol­der­mo­del 2.0: het Kolderkoppenmodel.
 

Antony Oomen
11.VI/2010
Amsterdam