Anti­muze – I

Anti­muze – I     Ieder die wel­eens wat beeld­houwt, com­po­neert, schil­dert of schrijft, kent de belang­rijke rol van de muze in het schep­pings­pro­ces. Zij tilt ons tot gro­tere hoogte. Zij inspi­reert, bea­demt ons. De muze beaamt het wezen van de […]

Anti­muze – II

Anti­muze – II     Ter­wijl de muze door­gaans geen inten­ties heeft met het gemoed van de kun­ste­naar – ster­ker nog: ze lijkt onwe­tend van haar rol in diens leven – wordt haar tegen­pool wel dege­lijk gedre­ven door bedoe­lin­gen. Boze bedoelingen. […]

Anti­muze – III

Anti­muze – III     Wan­neer je je anti­muze wat vraagt, scham­pert ze: wat denk je zelf? Als je haar iets ver­telt, krijg je: boeien, lek­ker belang­rijk. Wie denk je eigen­lijk dat je bent, vraagt de anti­muze, als ze je op […]

Anti­muze – IV

Anti­muze – IV     Voor de dui­de­lijk­heid: als we hier spre­ken over ‘zij’ en ‘haar’ met betrek­king tot muze en anti­muze, dan heb­ben we het over het gram­ma­ti­cale geslacht, niet het bio­lo­gi­sche. Dat gezegd heb­bende is de anti­muze wel vaak […]