Vol­tooid verleden

Gepubliceerd op

— Geplaatst in columns, proza

Vol­tooid verleden
 
 
‘Ben ik al dood?’

Op tv was een repor­tage te zien over de Neder­landse ver­pleeg­zorg, meer bepaald die van de op een zwarte lijst geplaatste Rot­ter­damse instel­ling Huma­ni­tas. In bed lag een fra­giel oud vrouw­tje dat met een lepel haar medi­cij­nen gevoerd kreeg, die ze zelf onmo­ge­lijk kon inne­men met die hef­tige tre­mor in beide armen. ‘Ben ik al dood?’ vroeg ze haar ver­zorg­ster en in die vraag klonk zo veel doods­ver­lan­gen en teleur­stel­ling dat ik tra­nen in de ogen kreeg. 

De avond daar­voor was mijn tante Cor over­le­den, 94 jaar. Zij leefde in een wereld die in een tien­tal jaren was ver­vaagd tot­dat alle ori­ën­ta­tie­pun­ten eruit waren ver­dwe­nen. In die wereld waarin zij weg­kwijnde kende ze nie­mand meer. Haar leven is nu vol­tooid. Met haar heen­gaan is een einde geko­men aan het gezin waarin mijn vader opgroeide. Voor zover ik weet kreeg tante Cor in het ver­pleeg­huis goede, barm­har­tige zorg en ver­langde zij niet naar de dood. 

Op het gebied van medisch-ethi­sche juri­di­sche kwes­ties betrek ik liefst behoed­zaam behou­dende stand­pun­ten. Dat geldt bij­voor­beeld voor abor­tus en eutha­na­sie. Maar als man moet ik geen grote mond heb­ben over het zelf­be­schik­kings­recht van vrou­wen met betrek­king tot (onge­wenste) zwan­ger­schap en ook op de Neder­landse eutha­na­sie­wet – een uiting van voor­uit­stre­vende bescha­ving – heb ik wei­nig aan te merken.

Waar ik wel iets over mag zeg­gen zijn taal­ge­bruik en seman­tiek, daar heb ik voor door­ge­leerd. Dus als Minis­ter Schip­pers in de aan­loop naar ver­kie­zings­tijd een Kamer­brief stuurt over het bizarre begrip ‘vol­tooid leven’, waarin eufe­mis­men voor­ko­men zoals ‘wens tot levens­be­ëin­di­ging’ en ‘waar­dig ster­ven’ dan staan mijn haren direct over­eind. Die laffe, ver­doe­ze­lende ter­mi­no­lo­gie is trou­wens afkom­stig van het bur­ger­ini­ti­a­tief Uit Vrije Wil, dat ster­vens­hulp aan oude­ren ‘die hun leven vol­tooid ach­ten’ wil lega­li­se­ren. De minis­ter wil dat nu ook.

Toch had Schip­pers eer­der de com­mis­sie Sch­na­bel juist om advies gevraagd over de juri­di­sche moge­lijk­he­den en de maat­schap­pe­lijke dilemma’s’ met betrek­king tot hulp bij zelf­do­ding aan zulke oude­ren. De com­mis­sie advi­seerde in febru­ari dat rui­mere juri­di­sche moge­lijk­he­den voor hulp bij zelf­do­ding onno­dig en onwen­se­lijk zijn. Dui­de­lijk. Mee eens.

Geheel tegen deze advi­se­ring indrui­send vond VVD-minis­ter Schip­pers vorige week ineens dat de over­heid ‘barm­har­tig’ moet zijn jegens men­sen voor wie het leven ondraag­lijk is gewor­den en hen moet hel­pen om hun leven ‘op waar­dige wijze en op een zelf­ge­ko­zen moment’ te kun­nen beëin­di­gen. Bere­ke­nende com­pas­sie noem ik zoiets, met een vleugje populisme.

Boven de slot­pa­ra­graaf van Schip­pers’ brief staat de dub­bel­zin­nige kop ‘Voor­ko­men van een vol­tooid leven’, die we moe­ten lezen als: pre­ven­tie van een vol­tooid leven. (Wel een oor­spron­ke­lijke gedachte, dat vol­tooi­ing van het leven te voor­ko­men valt, maar de minis­ter heeft wel vaker gekke ideeën over pre­ven­tie.) In een andere brief, van een andere minis­ter, had daar bij­voor­beeld kun­nen staan: pre­ven­tie van een nut­te­loos bestaan. Of pre­ven­tie van levens­moe­heid. Of lie­ver nog: waar­dige oude­ren­zorg als hulp bij levensvoltooiing. 

De afge­lo­pen tien jaar vol­tooi­den ruim 16.000 Neder­lan­ders hun leven door er zelf een einde aan te maken. Elk jaar neemt dit aan­tal zelf­vol­tooi­in­gen toe. Vorig jaar bereikte het een record­hoogte, toen maar liefst 1.871 per­so­nen stier­ven door suï­cide. Voor onder­zoek naar zelf­do­ding trok Edith Schip­pers in 2015 een bedrag van 3,2 mil­joen euro uit. Maar in plaats van nu eens voort­va­rend met een goed door­tim­merd zelf­moord­pre­ven­tie­plan voor de dag te komen, pre­sen­teert de minis­ter haar oppor­tu­nis­ti­sche voor­ne­men om hulp bij zelf­do­ding te lega­li­se­ren – een staal­tje libe­raal cynisme waar je koude ril­lin­gen van krijgt.
 

Antony Oomen
16.X/2016
Amsterdam