Tru­vada-hoer 3 – #PrEPNu

Gepubliceerd op

— Geplaatst in columns, proza

Tru­vada-hoer 3 – #PrEPNu
 
 
Hal­ver­wege het vorige decen­nium pleitte een enke­ling al voor de intro­duc­tie van PrEP. In Neder­land deden dat bij­voor­beeld Joep Lange en Kees Rümke, al gauw gevolgd door – ere wie ere toe­komt – de homo­man­nen van Poz&Proud. Maar behalve genoemde roe­pen­den in de woes­tijn hoorde je er lang nage­noeg nie­mand over. Ook zelf heb ik ten aan­zien van PrEP vrij lang (tot 2012 om pre­cies te zijn) een stand­punt inge­no­men dat je eer­der betut­te­lend dan ver­licht zou kun­nen noemen.

Laten we eens kij­ken wat we in tien (10) jaar zijn opge­scho­ten. De afge­lo­pen jaren is de ene na de andere veel­be­lo­vende stu­die gepu­bli­ceerd, wat alle wel­den­ken­den er inmid­dels wel van moet heb­ben over­tuigd dat PrEP een uiter­mate nut­tige en vrij een­vou­dig toe­pas­bare hiv-pre­ven­tie­me­thode is. Een revo­lu­tie in de hiv-pre­ven­tie, maar in Neder­land in de eer­ste plaats een methode die con­tro­ver­si­eel en ille­gaal is en onder­werp van veel geza­pig geneu­zel, dat natuur­lijk stee­vast draait om de vraag ‘wie zal dat beta­len?’ Die vraag steeds stel­len is niet alleen one­thisch wat mij betreft, maar bovenal laf.

Trou­wens, als het dis­cours zo nodig over geld moet gaan, wil ik dit wel even kwijt. Het lijkt mij een bil­lijke eis aan de over­heid dat wan­neer zij niet van zins is PrEP snel beschik­baar en betaal­baar te maken, dat zij dan de import van gene­rieke mid­de­len (bij­voor­beeld Ten­vir) toe­staat. Die wer­ken net zo goed en kos­ten maar een frac­tie van de exor­bi­tante prijs die Gilead rekent voor Truvada.

In Neder­land krij­gen sinds vorig jaar zomer 148 per­so­nen wél legaal en kos­te­loos PrEP. Deze geluk­ki­gen nemen deel aan de AMPrEP-stu­die die de Amster­damse GGD in het kader van het H‑TEAM uit­voert onder homo­man­nen en trans­gen­ders. Zenuw­slo­pend traag selec­teert de GGD kan­di­da­ten op hun geschikt­heid om al dan niet tot AMPrEP te wor­den toe­ge­la­ten. Maxi­maal 370 deel­ne­mers kun­nen uit­ein­de­lijk mee­doen aan dit onder­zoek, dat nog loopt tot 1 decem­ber 2018. Daarna hoopt de GGD Amster­dam met een advies te komen over ‘het al dan niet opne­men van PrEP als stan­daard­in­ter­ven­tie voor hiv-pre­ven­tie in Nederland.’

Wereld Aids Dag 2018 – al dan niet PrEP. Laat u dit even bezin­ken. Dat is natuur­lijk vol­strekt onac­cep­ta­bel. Als het roer niet radi­caal omgaat, zul­len ook in 2016, 2017 en 2018 zo’n dui­zend man hiv oplo­pen. Elk jaar dui­zend per­so­nen die het falen repre­sen­te­ren van onze ver­beel­dings­kracht, durf en door­tas­tend­heid. Deze men­sen had­den geen hiv hoe­ven krij­gen als ze PrEP had­den gehad. Zij zou­den ook geen hiv heb­ben opge­lo­pen als we dege­nen van wie ze het krij­gen tij­dig in behan­de­ling had­den gehad, voeg ik daar onmid­del­lijk aan toe.

Om in de geza­pige indo­len­tie rond PrEP wat opschud­ding te ver­oor­za­ken, is eind vorig jaar een stel bru­tale en onge­dul­dige man­nen een actie­be­we­ging begon­nen: PrEPNu. (De naam ver­raadt al enigs­zins waar het om te doen is.) Het stro­pe­rige moe­ras waarin ‘sta­ke­hol­ders’ en over­heid gezel­lig aan het pol­de­ren zijn over PrEP, levert naar de zin van deze actie­voer­ders niet snel genoeg iets op. Tot over­maat van ramp lijkt de beoogde doel­groep voor PrEP in een lam­za­lige slaap te ver­ke­ren of lijd­zaam af te wach­ten tot ze aan de beurt zijn om voor AMPrEP-scree­ning bij de GGD te wor­den ontboden.

Aan PrEPNu doen aller­lei acti­vis­ten mee, zon­der en met hiv. Wat is het belang van men­sen met hiv bij PrEP vraag je je mis­schien af, voor hen komt het sowieso te laat. Inder­daad weten zij bij uit­stek wat het is om geen PrEP te heb­ben om hiv mee te kun­nen voor­ko­men. Zij zijn het die per­soon­lijk het stigma van hiv onder­vin­den in de gayscene. PrEP kan een voor­tref­fe­lijk instru­ment zijn voor de decon­struc­tie van het hiv-stigma, dat drijft op schrik en aversie.

Decen­nia­lang heeft de wereld zit­ten wach­ten op een vei­lig, effec­tief en betaal­baar hiv-vac­cin, een mid­del om hiv-infec­tie te voor­ko­men. Nu het gear­ri­veerd is in de vorm van een blauwe pil deinst men er ineens voor terug. Vijf­en­der­tig jaar heeft de angst voor hiv het leven en de inti­mi­teit bepaald van gene­ra­ties homo’s en bisek­su­ele man­nen. Als nu de homo­ge­meen­schap zich na 35 jaar (ein­de­lijk!) kan bevrij­den van de altijd en overal heer­sende vrees voor hiv, dan zul­len onge­twij­feld meer men­sen zich mak­ke­lij­ker op tijd laten tes­ten en zo nodig onder behan­de­ling stel­len. Of PrEP gaan gebruiken. 

#PrEPNu! Het geduld is op. Het heeft waar­ach­tig lang genoeg geduurd.
 

Antony Oomen
8.I/2015
Amsterdam