Spie­ge­lin­gen uit de dode hoek

Gepubliceerd op

— Geplaatst in columns, proza

Spie­ge­lin­gen uit de dode hoek
 
 
I
In de ogen van de Neder­lan­der geldt de Ame­ri­kaan als een wel­be­spraakt maar opper­vlak­kig wezen. Zwaar­lij­vig beweegt het zich per auto voort langs fast­food­ke­tens. Omge­keerd ziet de Ame­ri­kaan de Neder­lan­der als een hor­ke­rige soci­a­list op de fiets die sto­ned van cof­fee­shop naar cof­fee­shop racet.

II
Niet alle men­sen zijn gelijk. Aan men­sen die niet gelijk zijn aan ons hoe­ven we geen aan­dacht te schen­ken nadat we heb­ben vast­ge­steld: de neger is dom en lui, de Ara­bier geil, geweld­da­dig en onbe­trouw­baar en homo’s even vals als laf. De man is een hit­sige hond die vreemd­gaat. De vrouw een trouwe mul­ti­tas­kende part­ti­mer die vaak op zwan­ger­schaps­ver­lof gaat. Kijkt zij omhoog, dan ziet zij een gla­zen plafond.

III
De minis­ter van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport is vrouw en poli­ti­cus van VVD-huize. Zij is geen part­ti­mer, kent geen gla­zen pla­fond en gelooft niet in het gezond­heid­be­vor­de­rend effect van publieks­cam­pag­nes, zoals de Vrij Vei­lig Cam­pagne, de Cam­pagne Sek­su­ele Gezond­heid of cam­pag­nes tegen roken, alco­hol- en drugs­mis­bruik. (Ver­keers­vei­lig­heid valt niet bin­nen haar por­te­feuille.) Haar devies: wie niet voor zich­zelf kan zor­gen is een loser.

IV
Dode­hoe­kon­geval­len zijn onge­val­len waar­bij rechts afslaande vrachtauto’s en recht­door gaande fiet­sers zijn betrok­ken. De laat­sten heb­ben vol­gens de ver­keers­wet wel voor­rang, maar komen toch vrij vaak als loser onder de wie­len van de vracht­wa­gen tot stil­stand. Het zijn in mijn waar­ne­ming vaak vrou­wen die op deze manier al muli­tas­kend en mobiel tele­fo­ne­rend aan hun eind komen. (Waar­voor geen sta­tis­tisch bewijs gevonden.)

V
‘Een loser is iemand die van de maat­schap­pe­lijke lad­der is geval­len, deze lad­der is afge­daald of gewoon nooit de moeite heeft geno­men haar te beklim­men. Een­maal op de grond aan­be­land wor­den ze vriend­jes met andere los­ers en besef­fen hoe leuk je het kunt heb­ben als zwaar­te­kracht geen rol speelt. Het is abso­luut accep­ta­bel om los­ers te bele­di­gen; ze kun­nen immers niet val­len of zich beze­ren.’ (Bron: Urban Dictionary.)

VI
Zij die bij de laat­ste ver­kie­zin­gen op minis­ter Schip­pers heur par­tij heb­ben gestemd, deden dit wil­lens en wetens: ze waren bang dat hun hypo­theek­ren­te­af­trek gevaar liep. Zij geloof­den niet per se in het neo­li­be­rale model van markt­wer­king, noch in het los­er­dom van de roker, de drin­ker, de veel­vraat, de junk of de hoer. Althans, zo bewe­ren zij. Maar voor­rang recht­door blijkt ook hun geen vei­lig­heid te bie­den voor het rechtsaf slaande mon­ster, dat hen niet heeft opge­merkt en dat zij schro­me­lijk heb­ben onderschat.
 

Antony Oomen
11.VII/2011
Amsterdam