Len­te­krie­bels – I

Gepubliceerd op

— Geplaatst in columns, proza

Len­te­krie­bels – I
 
 
In Bui­ten­hof trad van­daag Syp Wynia op, zeg maar de rechtse knies­oor onder de colum­nis­ten van dat pro­gramma. Hij zou het gaan heb­ben over het ‘onna­volg­bare’ Neder­landse ont­wik­ke­lings­be­leid, zo was aan­ge­kon­digd. Ter­wijl ik eigen­lijk graag naar bui­ten wilde om de lente te gaan vie­ren, besloot ik nog even Syps toe­spraakje af te wachten.

Op nogal wil­le­keu­rig ogende manier had onze pracht­re­ge­ring – VVD en CDA door­de­semd van PVV-put­lucht – had onze wel­ver­diende want demo­cra­tisch geko­zen rege­ring dus, afge­lo­pen vrij­dag het aan­tal lan­den waar­aan wij directe ont­wik­ke­lings­steun geven, terug­ge­bracht van 33 naar vijf­tien, zo memo­reerde de colum­nist. Vooral de keuze voor Jemen als land waar­mee Neder­land een duur­zame ont­wik­kel­re­la­tie heeft en ken­ne­lijk ook wenst te behou­den, was hem opge­val­len en trof hem als hypo­criet. Had Ali Abdul­lah Saleh, de pre­si­dent van Jemen, immers niet vorige week nog sluip­schut­ters aan het werk gezet om vreed­zame beto­gers tegen zijn regime af te schieten?

Syp Wynia had wel een punt, vond ik (met tegen­zin). Maar ja, vreemd als dit moge klin­ken uit mijn mond, zelf heb ik dan ook nooit veel opge­had met de zoge­naamde ‘ont­wik­ke­lings­sa­men­wer­king’. Ik vond en vind het op de keper beschouwd niet veel meer dan een schijn­hei­lige voort­zet­ting van wat vroe­ger mis­sie- en zen­dings­werk was.

Nog niet zolang gele­den werd ons de stel­ling voor­ge­legd, dat het Aids Fonds en STOP AIDS NOW! niks te zoe­ken had­den in lan­den waar de men­sen­rech­ten van sek­su­ele min­der­he­den niet wor­den erkend, of zelfs fla­grant geschon­den. Maar dat ging de meeste res­pon­den­ten toch te ver, dan zou­den de men­sen met hiv maar de dupe wor­den van onze ethi­sche zui­ver-op-de-graad­heid, vond een grote meer­der­heid van ons. Het ligt ietsje ingewikkelder.

Stel, we zeg­gen gewoon tegen de Oegan­de­zen dat we de geld­kraan dicht­draaien op het moment dat zij seri­eus aan­stal­ten maken de dood­straf te zet­ten op het heb­ben van sek­su­ele rela­ties van man­nen met man­nen. Daar zou ik nor­maal gespro­ken echt geen pro­bleem mee heb­ben, want de kans was groot dat er dan niet zo’n wet zou komen.

Ware het niet dat er op het Afri­kaanse con­ti­nent een heel andere mis­sie gaande is van evan­ge­lisch fun­da­men­ta­lis­ti­sche Ame­ri­ka­nen, wier agenda behelst dat ze nou juist ‘ont­wik­ke­lings­hulp’ geven op voor­waarde dat homo­sek­su­a­li­teit als een dood­zonde wordt bestraft. Als wij ergens weg­gaan, wordt die invloed gro­ter. En zo zien we waar aids­be­strij­ding, fraai en huma­ni­tair als zij mag ogen, wer­ke­lijk over gaat: het uit­oe­fe­nen van poli­tieke en morele macht.
 

Antony Oomen
20.III/2011
Amsterdam