Het Goede Leven – V

Gepubliceerd op

— Geplaatst in proza, vrij proza

Het Goede Leven – V
 
 
Onder barm­har­tig­heid ver­staan we het tonen van erbar­men, van mede­do­gen met men­sen die het zwaar heb­ben. Barm­har­tig zijn zij die zich ont­fer­men over hun mede­mens en in woord en daad hulp en onder­steu­ning bie­den aan dege­nen die dat nodig hebben.

Inte­gri­teit is een karak­ter­ei­gen­schap. Er wor­den door­gaans de waar­den ‘eer­lijk­heid’, ‘betrouw­baar­heid’, ‘recht­scha­pen­heid’ en ‘oprecht­heid’ mee geassocieerd.

Deca­dent is iemand die zich uiterst ver­fijnd voor­doet, maar eigen­lijk wei­nig inhoud heeft. Of een per­soon die graag prot­se­rig wil laten zien in wat voor weelde hij leeft, maar een slap karak­ter heeft.
 

Antony Oomen
28.VIII/2014
Amsterdam