Corona-dag­boek VI

( Dit opstel werd op 20 augus­tus 2020 gepu­bli­ceerd op Medium )   Corona-dag­­boek VI     1 – tes­ten We schrij­ven zater­dag­mid­dag 25 juli 2020. Een drui­le­rige zater­dag, maar in tegen­stel­ling daar­toe ver­keer ik een betere stem­ming dan de afgelopen […]

luis­ter dan, de kat spreekt

(voor A.)   luis­ter dan, de kat spreekt     wat had­den wij nou afge­spro­ken je zou op tijd thuis zijn voor het eten han­den was­sen en aan tafel daarna niet meer de deur uit maar kijk nou hoe je lang­zaam ver­dwijnt alsof […]

Vriend­schaps­ver­zoek

Vriend­schaps­ver­zoek     Ze likete dat het een aard had Maar eigen­lijk vond ze nie­mand leuk Geen mens leek haar echt aar­dig Toch blok­keerde zij nooit iemand Zelf werd ze hoogst­zel­den ont­vriend Eigen­lijk ver­baasde het haar niet Ze voelde zich als lucht in […]

Land­schap

Land­schap     Je bent ver­trok­ken maar je bent niet weg Je hebt in mij een land­schap gela­ten Paden, stro­men en gewas Ik ken er blin­de­lings de weg Ik ver­dwaal er nu gere­geld Ik heb van jou geen land­kaart gekre­gen Wegen, wate­ren, klimaat […]

Tante

(bij de ver­jaar­dag van mijn harts­vrien­din ‘tante’ Martha)     Tante     ik heb een tante, zij is mijn zus je vraagt ver­baasd hoe zit dat dan welnu, zo zeg ik, dat zit zo dus: zij noemt mij broer en ik haar tante […]